• V šk. roku 2022/2023 otvárame:

    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2020/2021 otvára denné štúdium:

     1 trieda

     - odbor ekonomické lýceum 6325 M
     - spolu 22 žiakov

     1 trieda

     - odbor obchodná akadémia 6317 M/ duálny systém
     - spolu 22 žiakov

      

     Dôležité informácie pre deviatakov:

     Od 1. februára si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký. Prihlášku je potrebné podať do 20. marca. Tento rok nadobudla účinnosť novela školského zákona, ktorá upravuje aj spôsob podávania prihlášky na stredné školy pre školský rok 2022/2023.

     Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku. Žiak si môže podať prihlášku na maximálne štyri odbory, z toho najviac dva, ktoré si nevyžadujú overenie nadania a talentu a najviac dva odbory, na ktoré sa robia talentové skúšky. Poradie škôl na prihláške, ktoré vyjadruje záujem žiaka, má len informačný charakter pre riaditeľov základných a stredných škôl. Žiaci majú stále možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú boli prijatí.

     Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

     Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali.

     Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký. Prihlášku treba podať do 20. marca.

     Prijímacie konanie sa bude konať v dvoch termínoch, v prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. mája (v prípade potreby aj 3.5.) a druhý termín 9. mája (v prípade potreby aj 10.5.) pri odboroch, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové odbory), sa bude prvý termín konať 4. mája (v prípade potreby 5.5. aj 6.5.) a druhý termín 11. mája (v prípade potreby aj 12.5. a 13.5.).

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje