Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

Priamy prenájom 013-OA/2017

Predmetom priameho nájmu je

nebytový  priestor  a to  ½ miestnosti č. 005  o  výmere  17,25 m2,  nachádzajúca  sa  na prízemí budovy  internátu, súpisné  číslo  1777,  postavená   na   parcele  KN – C   č. 211,  v  katastrálnom   území  Palúdzka,  správa katastra Liptovský  Mikuláš,  zapísaná  na liste vlastníctva  č.  4728.

   
   
   
 

 

   
   
   

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria