Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

 

Priamy prenájom 005-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

časť  pozemku  o  výmere  7,0 m2,   nachádzajúca  sa  v areáli školy,  na parcele KN – C č.  216/1, v katastrálnom  území  Palúdzka, vedenom  Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste  vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 006-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

garáž o výmere 97,5 m2,  nachádzajúca sa v oceľovej hale bez súpisného čísla, postavená na parcele  KN – C  č.  216/1, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 007-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

 garáž o výmere 72,0 m2 nachádzajúca sa v areáli školy,  bez súpisného čísla, postavená na  parcele KN – C  č. 209,  v katastrálnom  území  Palúdzka,  vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom,  zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 008-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

priestor pred strojovňou výťahu o výmere 2,6 m2,  nachádzajúci sa v budove internátu,  súpisné   číslo  1777,   postavený   na   parcele   KN – C   č.  211,   v  katastrálnom  území   Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva  č. 4728.

 

Priamy prenájom 009-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

časť strechy internátu o výmere 3,0  m2,  nachádzajúca sa  na budove internátu, súpisné číslo 1777,  postavená  na  parcele  KN – C   č.  211,   v katastrálnom   území     Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

   
   
   

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria