• Informácie o škole

    • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

     EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

     OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

      

     PRAKTICKÉ VYUČOVANIE:

     Škola je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré realizujú duálny spôsob vyučovania. Úzko spolupracuje so zamestnávateľmi regiónu a prepája vyučovanie s požiadavkami trhu práce.

     Spolupracujeme s firmami:

     Gergonne, s.r.o.

     Tomiertech, s.r.o.

     Liptovské kultúrne stredisko

     Do nového školského vzdelávacieho programu zaviedla predmety ako digitálna kancelária, podniková kultúra a komunikácia, projektový manažment, online marketing... Už druhý rok realizuje prostredníctvom projektu ERASMUS + prax v zahraničí.

     Obchodná akadémia je organizáciou s 3 zložkami – škola, školský internát, školská kuchyňa.

      

     PROJEKTY:

     Škola je úspešným tvorcom a realizátorom domácich aj medzinárodných projektov. Prostredníctvom nich realizuje:

     • modernizáciu vyučovania
     • zavádzanie nových metód do odborného vyučovania
     • prepájanie teórie s praxou
     • prax v zahraničných firmách
     • mobility študentov aj pedagógov
     • odborné vzdelávanie pedagógov...

     OCENENIA:

     V roku 2019 bola škola organizátorom Celoslovenskej súťaže obchodných akadémií a študenti školy sa v Ekonomickej olympiáde dostali až do celoslovenského kola. 1 študent Lukáš Salak bol ocenený ministerkou školstva.

     V roku 2016 aj 2019 sme získali Certifikát SOPK za výborné výsledky v celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a zručností obchodných akadémií. Súťaž podporuje Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK.

     V roku 2019 bola škola organizátorom Celoslovenskej súťaže obchodných akadémií a študenti školy sa v Ekonomickej olympiáde dostali až do celoslovenského kola. 1 študent Lukáš Salak bol ocenený ministerkou školstva.

     Študenti Žiackej školskej rady OA získali cenu za dobrovoľníctvo a v rámci dobrovoľníctva pripravujú program a poskytujú pomoc detským domovom, domovom sociálnych služieb či klubom seniorov.

     OA LM je prvou školou v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorá získala Plaketu EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje