• Hodiny angličtiny nemusia byť nuda!

     • Že pracovné listy vytvárajú len učitelia? Omyl! U nás na OA žiaci svojou kreativitou konkurujú učiteľom. Aj takto sa dá kreatívne pristupovať k učeniu cudzieho jazyka.

      Úlohy pripravila 1.A trieda.

    • Záujem firiem o žiakov našej obchodnej akadémie
     • Záujem firiem o žiakov našej obchodnej akadémie

     • V posledných rokoch vzrástol dopyt po absolventoch obchodnej akadémie. Stredoškolskí absolventi s odbornosťou sa stali žiadaným artiklom na trhu práce. Zamestnanec, ktorý má zručnosti robiť účtovníctvo, viesť hospodársku agendu, personalistiku, odbornú korešpondenciu či sa orientovať v ekonomických a právnych predpisoch, je pre firmy veľkým prínosom.

      Záujem o ekonomicky vzdelaných mladých ľudí sa odrazil aj v spolupráci Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši s firmami regiónu pri duálnom vzdelávaní. Škola má tento rok prvých dualistov maturantov, práve tí najviac oceňujú prínos vzdelávania vo firmách:

      K prvým dualistom Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši patrí Paulína Mičáňová, ktorá vyzdvihuje práve pracovné prostredie: ,,Som veľmi rada, že môžem byť súčasťou duálneho vzdelávania. Vo firme je dobrý kolektív, v ktorom sa aj ja dobre cítim... Zamestnanci k nám majú dobrý prístup, všetko nám vedia vysvetliť, keď treba, tak poradia aj s postupom práce.“ Lucia Čisárová a Veronika Krčahová zdôrazňujú dôležitosť praktického vzdelávania: ,,Možnosť priamo sa zapojiť do fungovania firmy a začleniť sa do kolektívu, je podľa nás nenahraditeľná skúsenosť." Veľmi pozitívne ďalej hodnotia to, že teória, ktorú v škole preberajú, je aplikovateľná v praxi a tak oveľa ľahšie zvládnuteľnejšia.

      Tento rok má škola zazmluvených už 17 firiem a organizácií, z tých najznámejších sú to napr. Gergonne, Tomirtech, Gajos, TMR, 100% účtovná, Craemer a iné.

      Natália Flajsová sa pravidelne vzdeláva na praktickom vyučovaní vo firme Gergonne, cíti sa tam už ako doma a  svoju prax vo firme hodnotí veľmi pozitívne: „Pre žiakov je to dobrá skúsenosť vidieť podnik aj z iného pohľadu. Vediem dokumentáciu a na starosti mám aj objednávky a certifikáty zhody. V lete som dostala ponuku brigádovať v tejto firme, okrem cenných skúseností som si aj zarobila a strávila príjemné chvíle v milom kolektíve.

      Katarína Sirakovská, má duálnu zmluvu s Mestským úradom v Liptovskom Hrádku, pričom pociťuje zodpovednosť za činnosti, do ktorých ju na praxi zapájajú: „ Pomáham pri tvorbe projektov, pripravujem podklady a vykonávam rôzne iné administratívne činnosti, ktoré sú potrebné pre chod úradu.“

      Riaditeľka školy Anna Dvorščáková vyjadrila spokojnosť so smerovaním obchodnej akadémie: „Je skvelé počuť chválu od firiem na našich žiakov. Stávajú sa prínosom pre firmy, niektorí už počas štúdia dostali ponuku ostať pracovať vo firme aj po skončení školy.“

      Úzka spolupráca so zamestnávateľmi v regióne Liptov je pre školu veľkou konkurenčnou výhodou. Zosúladenie potrieb školy, študentov a zamestnávateľov je príkladom výnimočnej spolupráce, vedúcej k modernému a efektívnemu vzdelávaniu budúcnosti.

     • Olympiáda kritického myslenia

     •  

      až 56% ľudí na Slovensku je náchylné veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá či konšpirácie

      len 16% mladých ľudí si overuje informácie z médií vždy alebo takmer vždy

      Kritické myslenie je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov... Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero. Zjednodušene povedané, je to schopnosť nepodľahnúť prvému dojmu, či nátlaku nejakej informácie a nepreberať naivne názory, ktoré sa tradujú. 

      Svojich žiakov učíme kriticky myslieť a padá to na úrodnú pôdu. Až 11 žiakov z 1. triedy ekonomického lýcea postúpilo do krajského kola Olympiády kritického myslenia.

     • Deň komplimentov

     • 24. január je deň komplimentov :) Každý by mal dať kompliment aspoň piatim ľuďom a tak vyzdvihnúť, čo si na nich cení. Dnes si preto od rána robíme deň krajším.

      Naša III.A trieda pripravila tento deň a prispela k dobrej atmosfére v škole. Kto by nerád dostával komplimenty? A tak si navzájom učitelia aj žiaci robíme radosť :)

     • Mikulášsky veľtrh cvičných firiem

     • Dňa 22. 12. 2022 sa v priestoroch KASSa uskutočnil 2. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši predviedli svoje aktivity, podnikateľské plány a marketingové produkty. Zúčastnili sa triedy III. A s firmou Moment Promotie, s. r. o., III. B s firmou Pablo kafé, s. r. o., IV. A s firmou KaiVys, s. r. o. a IV. B s firmou Tričko po svojom, s. r. o.

      Prezentácia cvičných firiem v slovenskom a anglickom jazyku sa striedala s kultúrnym programom a všetko sa nieslo v peknej predvianočnej atmosfére. Víťaz získal ocenenie od riaditeľky a učiteľského zboru a slávnostnú atmosféru umocnila Tichá noc v podaní žiakov aj pedagógov.

     • Beseda pre maturantov

     • V stredu 11. januára 2023 sme pre našich maturantov zorganizovali preventívne poradenstvo z ÚPSVaR. 

      Čo robiť po skončení strednej školy? Aké možnosti majú absolventi obchodnej akadémie? Ako a v čom nám dokáže pomôcť ÚPSVaR? Dostali sme odpovede na tieto otázky a dozvedeli sme sa aj informácie o rekvalifikačných kurzoch, ktoré sú hradené z projektov a ktoré môžu využiť okrem nezamestnaných aj pracujúci.

      Ing. Zuzana Kubovičová z agentúry EURES nám predstavila aj možnosti práce v zahraničí a výhody, ktoré agentúra ponúka.

      Veríme, že naši maturanti si dokážu násť v po skončení strednej školy praxi uplatnenie a možno im v zorientovaní sa na trhu práce pomôžu aj rady pracovníčok ÚPSVaR.

    • EKOTOPFILM
     • EKOTOPFILM

     • Budovanie enviro povedomia u mladých je jedna z dôležitých úloh škôl aj celej spoločnosti. Jednou z možností, ako upevňovať vzťah k životnému prostrediu, je aj návšteva festivalu enviro filmov EKOTOPFILM.

      13.12.2022 sa naši študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Envirofilm – Ekotopfilm. Uvideli 6 inšpiratívnych krátkych filmov, ktoré svojím príbehom a myšlienkou odovzdávali posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. V závere si pozreli slovenský film o záchrane orliaka morského v Zázrivej.

      A PREČO CHCEME BUDOVAŤ VZŤAH MLADÝCH ĽUDÍ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU? Svojím konzumným a nedbalým životom ohrozujeme našu planétu, preto je dôležité, aby mladá generácia vnímala potrebu zmeny a v budúcnosti sa o našu krásnu planétu Zem postarala čo najlepšie.

     • VIANOČNÁ POŠTA

     • Pohľadnice a priania k najkrajším sviatkom roka potešia každého. Naši žiaci zo školského internátu sa aj tento rok zapojil do Vianočnej pošty pre seniorov, ktorú už po 6 krát organizuje OZ Pohodovo. 

      Tento rok sme vyrobili 50 ks pozdravov - písali sme a tvorili - pozdravy putujú pre konkrétnych seniorov zo zariadení sociálnych služieb.  

      Krásne Vianoce, milí naši starkí! 

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • Na základe informácií odboru zdravotníctva, ktorý potvrdil výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení u mládeže, a opakovanej absencie žiakov školy (takmer 45 %) z dôvodu vírusového ochorenia, pristupujeme k opatreniam.

       

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Annou Dvorščákovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši,  po dohode so zriaďovateľom školy – ŽSK,

       

      PRERUŠUJE

      výchovno-vzdelávací proces od 7. decembra 2022 do 11. decembra 2022.  

      Vyučovanie sa začne dňa 12. decembra 2022.

     • Deň otvorených dverí

     • 5. decembra nás boli navštíviť deviataci zo ZŠ Liptova aj Oravy. Veríme, že to, čo u nás objavili, videli a zažili, bolo pre nich zaujímavé a možno sa aj v blízkej budúcnosti rozhodnú študovať práve ekonomický odbor.

      Otvárame pre nich odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia duálne vzdelávanie.

      A keďže sme vzdelávací program obohatili aj aktivitami pre rozvoj softskills, budú ako naši absolventi po maturite určite dobrou a zaujímavou voľbou pre firmy. :) 

     • Pomoc núdznym

     • Koniec roka je obdobím, kedy si ľudia intenzívnejšie uvedomujú samotu, smútok aj nedostatok. V tomto čase zvykneme najintenzívnejšie pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú - robíme zbierky pre deti bez rodičov, sociálne slabšie rodiny či pre útulky. Aj tento rok sme sa zapojili do pomoci ľuďom v núdzi. Naši žiaci pod vedením p. profesorky Mačalovej pripravovali vianočné ozdoby pre Y´s Men Klub Liptovský Mikuláš. Táto komunitná organizácia dáva výťažok z predaja ručne vyrábaných výrobkov na pomoc núdznym a my sme radi prispeli svojou troškou.

    • Červené stužky
     • Červené stužky

     • Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS. Každoročne si tento deň pripomíname aj v našej škole a nosíme na oblečení pripnutú cervenú stužku. 

     • Študentská kvapka krvi

     • Dňa 23. 11. 2022 naše kroky smerovali na transfúznu stanicu v Liptovskom Mikuláši. 6 odvážlivcov úspešne absolvovalo svoj prvý odber krvi. Darcom v mene transfúzneho oddelenia ďakujeme a dúfame, že na jar sa k nám pripoja aj ďalší študenti.

      ZJ

     • Okresné kolo jednotlivcov v šachu

     • Dňa 16. 11. 2022 sa uskutočnilo v CVČ v Liptovskom Mikuláši okresné kolo jednotlivcov v šachu stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov. Najlepšie umiestnenie získal D. Kuchta z IIIA triedy. K peknému výsledku mu srdečne blahoželáme.

      ZJ

    • Odborná exkurzia
     • Odborná exkurzia

     • Naša 3.A sa zúčastnila vyučovania v "teréne". Spojili sme teóriu s praxou - žiaci sa na hodinách ekonomiky učia skladové hospodárstvo, riešia materiálové a logistické toky vo firme. Spoločnosť Tomirtech, s.r.o. nám umožnila sledovať tieto procesy v reálnej firme a privítala nás vo svojej spoločnosti. Žiakov zamestnanci previedli po priestoroch a oddeleniach, ukázali im príjem materiálu, kontrolu materiálu, zaskladnenie, sprievodnú dokumentáciu, prácu v informačnom systéme, dokumentáciu k prijatiu aj odoslaniu tovaru aj podnikovú predajňu. Okrem iného im vysvetlili dôležitosť certifikácie na ISO štandardy.

      Žiaci mali možnosť zažiť si reálny chod spoločnosti a využitie "školských" vedomostí s tými z "veľkého sveta".

      Ďakujeme PhDr. Jánovi Tomčíkovi a Ing. Mariánovi Lehotskému za odborný výklad a pomoc.

     • Odborná exkurzia

     • Žiaci 1. B triedy vstúpili do sveta financií návštevou Prima banky v Liptovskom Mikuláši.

      Pani riaditeľka pobočky Ing. L. Lucáková im porozprávala o hotovostnej mene a ochranných prvkoch
      bankoviek. Ochranné prvky bankovky si mohli potom žiaci pozrieť pod lupou a rozlíšiť aj pod špeciálnou lampou.
      Zamestnanci banky poinformovali žiakov o bankových produktoch a zhodnotili ich výhody pre študentov. Veľmi zaujímavou časťou boli aj informácie o moderných nástrojoch platobného styku napr. platbu hodinkami alebo mobilným telefónom.

     • LITERÁRNOVEDNÁ EXKURZIA

     • Vo štvrtok 20. októbra sme sa vybrali na exkurziu do Martina. Našou prvou zastávkou bol Národný martinský cintorín, kde sme sa pristavili pri hroboch viacerých známych osobností, napr. Martina Kukučína, Janka Jesenského, Fraňa Kráľa a iných.

      Krásnym parkom odetým do jesenných šiat sme sa presunuli do nášho hlavného cieľa - Národnej knižnice. Dozvedeli sme sa tu ako knižnica funguje, aké služby poskytuje, aké dokumenty uchováva, ako si môžeme objednať rešerš, ktoré oddelenia sú k dispozícii študujúcim. Počas úvodnej prezentácie nám pracovníci knižnice ukázali najmenšiu knihu, ktorú majú v knižnici, je naozaj menšia ako kľúč. Mohli sme si prezrieť aj zatykač vydaný na Štúra, Hurbana a Hodžu, ako aj Krátku mluvnicu slovenskú, v ktorej Martin Hatala spečatil náš pravopis. V druhej časti prehliadky sme si mohli vyskúšať pracovať s online katalógom. 

      Po návšteve knižnice sme sa vydali na obed do nákupného centra . V tento deň bolo aj pekné jesenné počasie, mali sme dobrú náladu, cesta domov uplynula rýchlo v rytme hudby :). Exkurzia sa vydarila, o tom svedčia aj reakcie niektorých spolužiakov:

      " V knižnici sme videli zaujímavý obraz, ktorý spočiatku nedával zmysel, potom nám bolo vysvetlené, že je tam namaľovaná slovenská história." (M. Radič, V. Záhradníková, B. Kanderová)

      "Na cintoríne sa nachádzalo veľa mojich menovcov." (Š. Šimko)

      "Fascinovala nás najmenšia kniha - Korán. Bola napísaná v arabčine, dá sa čítať jedine s pomocou lupy. Zaujala nás aj najväčšia kniha - váži vyše 20 kg, musia ju držať dvaja silní ľudia." (Ľ. Veščičík, G. Šprláková)

      "Najviac sa nám páčilo hľadanie kníh a časopisov v digitálnej knižnici a užitočné rady, na čo si dať pozor pri spracovávaní literatúry."(D. Lúčanová, N. Palenčárová, A. Jánošík)  žiaci I. A a I. B triedy

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje