Navigácia

Navigácia

 • Mladí podnikavci

  Súčasťou vzdelávania na obchodnej akadémii sú aj odborné semináre a workshopy pre žiakov. Naša škola je v školských rokoch 2020 – 2022 súčasťou projektu „Mladý podnikavec – workshopy finančnej gramotnosti pre žiakov stredných škôl“ - kód projektu: 312011ACM6.

  Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a výzvy OPLZ-PO1/2019/DOP/1.1.1-01 – Podpora zlepšovania študijných výsledkov a kompetencií žiakov.

  Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci projektu absolvujú workshopy, online webináre a konzultácie s odbornými lektormi v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Žiaci získajú vedomosti a skúsenosti v problematike osobných financií, investovania, sporenia a všeobecného hospodárenia s peniazmi. Každý žiak po absolvovaní všetkých stretnutí získa certifikát a príručku finančnej gramotnosti v elektronickej alebo tlačenej verzii.

 • Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

  Výzva na obsadenie voľnej pracovnej pozície

  Obchodná akadémia,Nábr. K. Petroviča 1571, 03101 Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície vychovávateľa školského internátu.

  Termín nástupu: 1. september 2021

  Kvalifikačné predpoklady:
  - vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
  - alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo.

 • Marketing v praxi

  V rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou absolvujú naši žiaci predmet online marketing. Je to v súčasnosti žiadaná a dôležitá súčasť obchodu a podnikania. Preto pán profesor M. Kubáň zorganizoval aj niekoľko stretnutí s ľuďmi z praxe. To posledné bolo začiatkom júna s marketingovou pracovníčkou Slovenského zväzu ľadového hokeja Dankou Galicovou.

  Ďakujeme pani Galicovej za zaujímavý pohľad na marketing Rozprávala nám o práci social media manažéra v športe. Ľudia z praxe vedia dať mladým ľuďom iný (reálnejší) obraz o práci v marketingu či žurnalistike než poučky v knihách.

  Takže, viac ľudí z praxe do škôl a veľa nadšených a inovatívnych učiteľov :)

 • Odovzdávanie maturitných vysvedčení

  2. júna 2021 si prebrali maturitné vysvedčenia absolventi ekonomického lýcea a obchodnej akadémie. 

  Milí absolventi, detstvo je nenávratne za vami, čas strávený v školských laviciach sa stáva spomienkou a vy si možno práve teraz uvedomujete, že neviete, čo na vás v živote čaká, čo príde a kde začnete žiť svoj dospelý svet. Dnes vám odovzdáme vaše maturitné vysvedčenia a vy odídete do života. Myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde.

  Prajeme vám, aby vaše životy plynuli pokojne aby ste sa vždy mali na koho obrátiť, keď to budete potrebovať, ale aj aby ste sa vy sami stali oporou svojim rodinám a svojim blízkym.

 • SÚŤAŽ

  Kto získa poklad? Klikni na odkaz, vyrieš úlohy a dostaneš sa k heslu, ktoré ti odomkne cestu k pokladu. Odmena čaká na prvých ľudí. 

  Good luck :)

  https://www.thinglink.com/video/1445795903364399105 

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium

  Informácia pre uchádzačov o štúdium

  Milí deviataci a uchádzači o štúdium,

  prijímacie skúšky na štúdium na Obchodnej akadémii LM prebiehajú v dvoch kolách a to 3. a 10. mája 2021 od 8.00 hod. Na prijímacie skúšky ste kvôli opatreniam pozývaní po skupinách, skúšky trvajú 2 hodiny. 

  Všetky pokyny a informácie ste dostali cez EduPage, poradie žiakov a výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 11. mája 2021 (utorok). V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach uvedených na stránke školy.

 • Otváranie škôl

  Milí študenti,

  s účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

  Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

  Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na stránke MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

  Ak sa bude náš okres nachádzať v ružovej farbe, môžeme obnoviť prezenčné vyučovanie. Budeme Vás informovať vopred a ak bude prezenčné vyučovanie obnovené, potrebujete pred nástupom do školy vyplniť Čestné vyhlásenie o neinfekčnosti (na EduPage), kde priložíte elektronickú kópiu testu. Pri neplnoletých žiakoch sa táto povinnosť týka aj jedného zákonného zástupcu.

 • Odborný workshop - poďakovanie

  Odborný workshop a simulované pohovory s profesionálmi pripravujú našich žiakov na skutočný profesionálny život. Ďakujeme Organizácii EPIC Assist Slovakia a zamestnancom firmy IBM za podnetné rady a užitočnú a zaujímavú formu prípravy budúcich absolventov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši pre trh práce. 

  Naši študenti pre nich pripravili POĎAKOVANIE a veríme, že v budúcom školskom roku pripravíme v spolupráci ďalšie pokračovanie prípravy pre profesionálny život.

 • Odborný workshop

  Odborný workshop

  Študenti 3. ročníka obchodnej akadémie sa už teraz môžu tešiť na skvelý workshop, ktorý pre nich pripravila organizácia EPIC Assist Slovakia. Dvojdňové aktivity, ktoré by mali z našich študentov pripraviť silných uchádzačov pre trh práce.

  V rámci medzinárodného projektu Your Career is Waiting-get ready sa budeme počas prvého dňa venovať rozvoju komunikácie, mäkkých zručností, príprave dobrého životopisu a motivačného listu a príprave na pracovný pohovor.

  Druhý deň nám personalisti firmy IBM pripravia simulované pracovné pohovory na konkrétne pozície, pričom najlepší študenti budú aj vyhodnotení.

 • Kritériá na prijímacie konanie

  Kritériá na prijímacie konanie

  Milí uchádzači o štúdium na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši, 

  na našich stránkach môžete nájsť aktuálne Kritériá na prijímacie konanie na našu školu. Otvárame študijné odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o duálne vzdelávanie vo firme majú tú istú prihlášku ako odbor obchodná akadémia vzhľadom na to, že ide o maturitný odbor. 

  Do prvého ročníka bude prijatých spolu 42 žiakov

  6317 M  obchodná akadémia  21 žiakov

  6325 M  ekonomické lýceum  21 žiakov

   

  Dôležité informácie:

  Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

  a) v prvom termíne 3. mája 2021,

  b) v druhom termíne 10. mája 2021.

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
  • Škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
  • Škola doručí do 20. mája 2021 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. mája strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
 • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii

  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii

  Študentom Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pribudli v tomto školskom roku do rozvrhu nové predmety. Prvákom projektový manažment a komunikácia spolu s cvičnou cestovnou kanceláriou, druhákom online marketing a ekonomika v praxi. Tretiaci si rozšíria vedomosti prostredníctvom predmetu slovenský jazyk v manažérskej praxi, štvrtáci tesne pred maturitou preniknú do tajomstiev ekonomického softvéru a matematiky v ekonomike.

       Všetky uvedené predmety, tzv. extrahodiny pribudli študentom vďaka projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom a úlohou projektu je čo najlepšie prepojenie vyučovania a modernej manažérskej praxe. 

       Nevzdelávajú sa však len študenti. Pedagógovia si vymieňajú svoje skúsenosti z vyučovania 2-krát do mesiaca v štyroch kluboch - čitateľskej a finančnej gramotnosti, IKT a cudzích jazykov. Aj vychovávatelia školského internátu v rámci svojho klubu 1-krát mesačne riešia metodiku a psychológiu výchovy.

       Keďže vďaka projektu škola  získala aj nové notebooky, počítače aj inú didaktickú techniku, budú učebne vybavené ako skutočné pracoviská s potrebným hardvérom aj softvérom a vytvoria priestor pre  budovanie potrebných zručností a pracovných návykov ako v skutočnej firme.

        A aj keď sa vyučovanie od 12. októbra presunulo do online priestoru, našich študentov a učiteľov pandémia nezastavila. Učitelia si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa pri online vyučovaní, vymýšľajú nové aktivity a tvoria pracovné listy. A skúsenosti z extrahodín potvrdzujú, že si predponu extra- vo svojom názve naozaj zaslúžia.


 • PRIJÍMACIE KONANIE

  PRIJÍMACIE KONANIE

  Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

  Na základe Rozhodnutia ministra školstva je postup prijímacieho konania 2021 pre obchodnú akadémiu nasledovný 

  1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v odboroch vzdelávania na SŠ je do 26. februára 2021.

  2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

  3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

  4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

  5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

  6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

  7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe.

 • Pre uchádzačov

  V týchto dňoch po iné roky zvyčajne prebiehali prezentácie stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii prezentácie neuskutočnili a neboli ani DOD či prezenčne Burza stredných škôl. Preto pre deviatakov a ich rodičov dávame touto cestou do pozornosti odbory a možnosť štúdia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši na našej webovej stránke.

 • Informácie k organizácii vyučovania od 11. 1. 2021

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa  5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude vyučovanie na stredných školách od 11. 1. 2021 prebiehať naďalej dištančnou formou. 

  Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školy v ZP ŽSK bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie.

  Zároveň upozorňujeme na zmeny, ktoré nastali  pri organizácii maturitných skúšok 2021:

  - písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021;
  konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo
  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021, 

  - ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;
  konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady
  v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala
  v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov,


  - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom
  období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky
  maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

   

   

 • Veselé Vianoce

  Milí študenti, prejeme Vám a Vašim blízkym pokojné a v zdraví a láske prežité vianočné sviatky a tešíme sa, že sa v novom roku 2021 znova osobne stretneme v našej obchodnej akadémii.

 • Ocenenie od MŠVVaŠ

  Tešíme sa, naša Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš je jednou zo škôl, ktoré od ministerstva školstva dostali odmenu za mimoriadne výsledky žiakov. Veríme, že napriek situácii v tomto roku aj naďalej budú naši študenti cieľavedomí a úspešní :) 

  https://www.minedu.sk/mimoriadne-vysledky-ziakov/

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny

  Milí študenti, podľa rozhodnutia ministra školstva, Branislava Gröhlinga, budú termíny jesenných prázdniny presunuté na dni piatok 30. októbra, pondelok 2. novembra, piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020. V tieto dni teda online vyučovanie nebude prebiehať.

   

 • Predĺženie platnosti ISIC karty

   

  1.       Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

  Známka im bude doručená domov.

   

  Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

  Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

   

  2.       V prípade záujmu o nové preukazy, tie môžu školy objednávať priebežne, počas celého šk. roka.

 • Informácia MŠVVaŠ SR

  Od pondelka 12. 10. 2020 bude na stredných školách prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Škola a školský internát budú pre študentov a verejnosť zatvorené. V prípade, že si chcú študenti školského internátu prísť po svoje veci, kontaktujte, prosím, skupinového vychovávateľa, alebo zástupcu pre ŠI. 

  Študenti Obchodnej akadémie LM si prídu po svoje veci zajtra - v pondelok 12. 10. 2020 podľa rozpisu:

  I.A 8.00,

  I.B 8.30,

  II.A 9.00,

  II.B 9.30,

  III.A 10.00,

  IV.A 11.00

  V nasledujúcich dňoch a týždňoch bude prebiehať online vzdelávanie, do školy už študenti a verejnosť nebudú mať prístup. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa Krízového plánu dištančného vzdelávania a je to plnohodnotná forma štúdia, platia pokyny podľa Dodatku Školského poriadku. Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

  Dodatok_k_skolskemu_poriadku.docx

  Krizovy_plan_distancneho_vzdelavania.docx​​​​​​​

 • KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

  V dňoch 29.09.-.01.10.2020 absolvovali študenti 3. ročníka kurz ochrany života a zdravia. Tri dni v Žiarskej doline  boli naplnené aktivitami a napriek zlému počasiu si ich všetci užili. Príprava strelnice a prehĺbenie vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, praktická streľba zo vzduchovky v ľahu - to boli pre mnohých nové disciplíny. Doplnili ich aj také fyzické aktivity ako volejbal, prekonanie prekážky,  ťahanie bremena pomocou lana či hod na presnosť.

  Prirodzenou súčasťou takýchto kurzov je spoznávanie a ochrana prírodných krás Nízkych Tatier - do tajov práce príslušníkov horskej služby prišiel študentov zasvätiť príslušník horskej služby Ing.Ján Peťo. Na besede spojenej s prezentáciou prehľbil ich vedomosti v oblasti ochrany života, zdravia, civilnej ochrany a  najnovšie poznatky z ekológie a ochrany životného prostredia.

  Študenti si preverili svoje fyzické sily, nadobudli zručnosti v zvládaní krízových situácii v reálnom živote. Napriek veternému a daždivému počasiu bola vyvrcholením kurzu túra na Žiarsku chatu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria