Navigácia

 • Podporte vzdelávanie svojich detí

  Podporte vzdelávanie svojich detí

  Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia OA LM,

  v tomto období je možné podporiť našu školu aj poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2019. Aj Vy môžete rozhodnúť, kam poputuje časť peňazí, ktoré platíte štátu vo forme daní. Poukázaním 2% z dane na Občianske združenie EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši podporíte aj možnosti a kvalitu vzdelávania na našej škole.

  Peniaze, ktoré sú poukázané na naše OZ, putujú hlavne na podporu vzdelávania a výchovy mládeže, rozvoj a prácu cvičnej firmy na našej OA, vybavenie priestorov pre vyučovacie a mimo vyučovacie aktivity, či podporu medzinárodnej činnosti žiakov školy.

  V prípade, že za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2019. Na základe toho treba vyplniť Vyhlásenie o zaplatení sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. 04. 2020. To radi za Vás urobíme aj my, preto si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste tlačivá doručili triednym učiteľom Vašich detí, príp. riaditeľke školy OA LM. Tlačivo nájdete na linku vyhlasenie_oz_ekonom.pdf

   

  Príjemca:            OZ Ekonóm, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

  Právna forma:      Občianske združenie

  Adresa:               Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 031 47

  IČO:                   37900374

   

 • Obchodná akadémia - vzdelanie pre život

 • Voľby do rady školy

  Voľby do rady školy

  Vážení rodičia,

  v marci končí volebné obdobie rady školy a je nutné zvoliť si nových zástupcov. Rada rodičov súhlasila s kandidatúrou svojich zástupcov z nižších ročníkov.

  Z kandidátov doteraz pôsobili v rade školy pán Krčmárek a pani Čajková. Po Vašich deťoch Vám posielame hlasovacie lístky, prosím, zakrúžkujte číslo 3 kandidátov, ktorých vyberáte do Rady školy Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, prípadne dopíšte svoj návrh.

  Ďakujem.

  S pozdravom                                                                                                    Mgr. Anna Dvorščáková

                                                                                                                                  riaditeľka školy

   

 • Prezentácia cvičných firiem

  Posledný deň pred vianočnými prázdninami pripravili študenti 3. a 4. ročníka slávnostný program a prezentáciu cvičných firiem. V rámci štartovacieho ročníka sa predviedli 4 cvičné firmy. Zdravá výživa, ekologická domácnosť, dobroty do bruška, či organizovanie eventov - toto boli leitmotívy podnikateľských zámerov cvičných firiem. Každá z nich si pripravila reklamný materiál a stánok a ich zástupcovia odprezentovali činnosť cvičnej firmy na pódiu.

  Celý program bol prepojený s koncertom skupiny Šiesty zmysel súkromnej ZUŠ v LM. Štartovací ročník dopadol na výbornú a my veríme, že mladší študenti sa v budúcich rokoch tiež takto úspešne zapoja do práce v cvičných firmách

 • Spolupráca so Žilinskou univerzitou

  Finančná a spotrebiteľská gramotnosť by mala byť prirodzenou kompetenciou každého absolventa obchodnej akadémie. Naši žiaci majú popri samotnom štúdiu možnosť zapájať sa do spolupráce so Žilinskou univerzitou aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

  Tentokrát obidve inštitúcie v spolupráci pripravili program na katedre ekonomiky pre žiakov obchodných akadémií. 30. 1. 2020 sa naši žiaci 4. ročníkov zúčastnili prednášky zameranej na prehĺbenie finančnej gramotnosti  financované z programu Európskej únie Erasmus KA 2.  Pripravené prezentácie organizátora zaujali študentov nielen obsahom ale aj formou, ktorou sa snažili aplikovať ekonomické aspekty do každodennej ekonomickej reality. Zavŕšením akcie bola elektronická súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť všetci zúčastnení študenti. Najlepších 8 študentov bolo ocenených zaujímavými cenami, z toho tri ocenenia získali študenti našej školy:

  Kristína Šuleková, Natália Antolová a Dominik Závacký.

  Všetkým víťazom blahoželáme!

 • Kam po strednej?

  Kam po strednej?

   

  Už o štyri mesiace opustia naši maturanti brány školy a budú sa rozhodovať, kam povedú ich životné cesty. Pre tých, ktorí chcú ďalej študovať, je tu inšpirácia a rady.

 • Cena Sv. Gorazda

  V závere minulého roka bola naša žiačka Terezka Gulašová odmenená za svoju svedomitosť a úspechy v škole aj v športe. Za účasti prednostu Okresného úradu v Žiline p. Lavríka, jej boa udelená Cena Sv. Gorazda.

  Terézia Gulašová je žiačkou 2. ročníka OA odbor ekonomické lýceum. Jej študijné výsledky sú výborné a príprava vo vzdelávaní svedomitá. Zároveň je  reprezentantka v parkúrovom jazdectve. Tento rok sa stala víťazkou Pohára národov juniorov, Majsterkou Slovenska juniorov v jednotlivcoch aj družstvách, na Majstrovstvách Slovenska v senioroch jednotlivcov získala  2 miesto v kategórii mladých jazdcov a 3 miesto v družstvách.

   

  Terezke za úspechy a ocenenie gratulujeme a prajeme veľa síl a zdaru v štúdiu aj športe.

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky

  Milí študenti,

  komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom za 1. polrok školského roka 2019/20 sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

    20. januára 2020 o 8.00       UCT, EKO, EPQ, MEU, ZBA, HVY

    21. januára 2020 o 8.00       API, INF, CCF, ECF, CVU, HOK, ADK, OKR, KXP

    22. januára 2020 o 8.00       TSV, MAT, EKL, SRL, CTO

    23. januára 2020 o 8.00       RUJ, NEJ, ANJ, COA, KCJ, JOD

    24. januára 2020 o 8.00       SJL, DEJ, NBK, OBN, TVZ, PVP

  Skúšaní žiaci sa dostavia 10 minút pred začiatkom skúšky pred zborovňu OA. V prípade, že sa žiak na komisionálnu skúšku nedostaví a svoju účasť nedoloží lekárskym potvrdením, bude hodnotený známkou nedostatočný.

  Držíme palce, aby boli Vaše výkony čo najlepšie.

 • Vianoce pre všetkých

  Aby boli vianočné sviatky aspoň trochu radostné aj pre tých, ktorí trpia núdzou a ktorí majú trápenie, rozhodli sa naši študenti, že pripravia vianočné prekvapenie. Ambasádori obchodnej akadémie s pánom profesorom Droppom pripravili vianočné balíčky, krásne ich zabalili a vianočné darčeky odovzdajú rodinám v núdzi cez združenie Mikulášsky anjel, Krízovému centru pre týrané ženy a Centru pre deti a mládež Ružomberok. Veríme, že naše prekvapenie ich poteší a spríjemní vianočné dni 💗

   

 • Súzvuk generácií

  Pri udeľovaní grantov na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť získali podporu aj aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši realizuje vďaka grantu projekt Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA LM oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.

  Aktivity projektu boli odštartované dňa 10.10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiacka školská rada OA bola na návšteve v klube seniorov. Predniesli im básne, potešili darčekom, seniori pripravili študentom pohostenie s koláčikmi a čajom. Spoločne si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Hneď v nasledujúci týždeň prišli študenti pomáhať pri jesenných prácach - hrabali lístie, odpratávali drevo... Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. V novembri pokračoval projekt návštevou seniorov v Obchodnej akadémii LM, kde zažili školské vyučovanie súčasnej mládeže a strávili deň súťažami a hrami so študentmi ale aj ukážkou, ako prebieha moderné vyučovanie v súčasnej škole.

  Študenti a seniori si porozumeli a nadviazali priateľský vzťah, preto sa rozhodli, že v stretnutiach a aktivitách budú pokračovať aj po skončení projektu.

 • Ceníme si prírodu, budujeme environmentálne povedomie

  Koexistencia dvoch škôl spolu nám prináša veľa nového a žiaci obchodnej akadémie majú aj novú motiváciu, keď si môžu pripraviť aktivity pre maličkých prváčikov z Félixu. Tentokrát to bola environmentálna výchova.

  Žiaci tretieho ročníka ekonomického lýcea na cvičnej firme pripravili pre prváčikov základnej školy Felix environmentálnu výchovu, o tom, ako máme recyklovať odpad. Hry, rôzne aktivity a básničky boli výbornou formou na to, aby detičky pochopili princíp triedenia odpadu a cvičná firma Komposterovo si pre nich pripravila prekvapenie v podobe kompostérov s dážďovkami.

 • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov

  Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov

  Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

  Dňa 22. 11. 2019 organizovali členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši Súzvuk generácií. Celý program sa niesol v tomto znamení. Program začal prezentáciou školy žiačkami 2. ročníka. Seniori sa v sprievode členov ŽŠR presunuli do učebne, v ktorej bola prezentovaná desaťprstová hmatová metóda, ktorú si seniori mohli vyskúšať. V ďalšej učebni sa seniori oboznámili s funkciami interaktívnej tabule. Primárne boli členom klubu prezentované úlohy a aplikácie, ktoré sa využívajú vo výučbe. Pripravené boli aj tablety, na ktorých si vyskúšali rôzne hry a vyhľadávali informácie, ktoré ich zaujímali. V učebni slovenčiny členovia ŽŠR odprezentovali ďalšiu pomôcku – Baštrng. Potom seniorom rozdali maturitné testy a spoločne si vyskúšali vyriešiť niekoľko úloh. Žiacka školská rada si pre seniorov pripravila ťažkú úlohu – hádali význam slov súčasnej generácie, čo však seniori zvládli bez akýchkoľvek problémov. Po tejto aktivite si seniori zmerali svoje sily so žiakmi vo vedomostnom kvíze. Program sme zakončili občerstvením. V príjemnej atmosfére sme si zaspievali a zahrali spolu spoločenské hry. Tento deň bol pre nás veľkým obohatením, a preto sme sa rozhodli seniorov prekvapiť. Dňa 9. 12. 2019 sme ich navštívili v sprievode Mikuláša a odovzdali im darčeky. Mikuláša privítali naši seniori básničkami a koledami.

  V závere sme sa poďakovali za spoluprácu počas priebehu celého projektu a rozlúčili sa... Ale nie nadlho :)

  Vieme, že toto nebolo naše posledné stretnutie!

   

   

 • Po stopách významných slovenských spisovateľov

  Po stopách významných slovenských spisovateľov

  Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      S podporou Žilinského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia Ekonóm pri Obchodnej akadémii bol realizovaný projekt Po stopách významných slovenských spisovateľov. Z grantu ŽSK Dotácie pre regióny – Kultúra boli podporené  vzdelávacie  aktivity mládeže prostredníctvom návštevy rodných domov významných slovenských spisovateľov a miest, spojených s ich tvorbou. Študenti absolvovali celodennú exkurziu po trase: Rodný dom Sama Chalupku v Hornej Lehote, Rodný dom Tajovského v Tajove, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine a Dom Maríny v Banskej Štiavnici.

       Do projektu sa zapojili študenti 2. ročníka odborov obchodná a akadémia a ekonomické lýceum. Žiaci boli rozdelení do skupín, z ktorých každá mala za úlohu zdokumentovať život a dielo vybranej osobnosti a využiť pritom poznatky a fotografie, získané z exkurzie. Na exkurziu sa vopred pripravili, naštudovali si, na aké fakty sa v jednotlivých rodných domoch a múzeách zamerať, čo si všímať, príp. čo odfotografovať. Tiež si prečítali úryvky z tvorby jednotlivých autorov. Všetky uvedené informácie a poznatky spracovali žiaci prostredníctvom PPT prezentácií, pričom ich doplnili materiálmi a fotografiami, získanými na exkurzii. Následne ich prezentovali svojim spolužiakom v škole a  na základných školách v regióne Liptova.

       Projekt veľmi vhodne nadviazal na projekt, ktorý sme realizovali v minulosti – Po stopách liptovských autorov. Študenti ocenili, že sa mohli zoznámiť s pôsobiskami osobností mimo regiónu Liptova, keďže sa tam málokedy majú možnosť dostať a svoje vedomosti si tak mohli rozšíriť o nové fakty. Napríklad Laura Jarottová, študentka 2 ročníka hodnotí exkurziu takto:

   „ Exkurziu hodnotím veľmi kladne. Jedna z naj vecí, ktorá sa mi páčila, bol určite Rodný dom J.G. Tajovského. Zachované vysvedčenie a stôl, na ktorom písal svoje významné diela.“ Exkurzia priniesla žiakom mnoho pozitívnych emócií a skúsenosť, že voľný čas sa dá využiť aj inak a zaujímavejšie ako s mobilom v ruke. Okrem prehĺbenia vedomostí zo slovenskej literatúry sa žiaci zdokonalili aj v spracovávaní informácií, tvorbe prezentácií a v neposlednom rade posunuli na vyššiu úroveň aj svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, súvisiace s vystupovaním pred väčším publikom.

      Na záver ešte reakcia Pavlíny Rybárskej, študentky 2. ročníka: „Môžem povedať asi v mene celej triedy, že exkurzia s názvom Po stopách významných slovenských spisovateľov sa nám veľmi páčila, zaujala a zanechala v nás hlboký zážitok. Mali sme možnosť bližšie sa dozvedieť o autoroch, ako je Sládkovič, Chalupka, či Tajovský, navštíviť ich rodné mestá a v závere navštíviť Banku lásky v Banskej Štiavnici, ktorá sa nám páčila asi NAJVIAC!“

  Prezentácie žiakov o slovenských spisovateľoch:

 • Deň otvorených dverí

 • Exkurzia Londýn

  Devätnásť študentov našej školy v pondelok šťastne docestovalo do Londýna, kde strávia celý týždeň v anglických rodinách. Hoci ráno lialo, o ôsmej sa ukázalo slniečko a celý deň  prežili s nádherným počasím. Doobedu sa zastavili na Greenwich, miesto nultého poludníka,obdivovali nádhernú panorámu City of London a Greater London. Neskôr prešli  na Tower Bridge a predstavili si históriu pevnosti Tower. Potom nasledovalo fotenie si múzea Tate Modern, divadla Globe a katedrály sv. Pavla. 

 • Záložka do knihy spája slovenské školy

       V septembri a októbri sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou.

       Témou, ktorú mali žiaci stvárniť na záložkách, boli Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. V rámci projektu nám bola pridelená k spolupráci Obchodná akadémia v Hlohovci. Naši prváci a druháci na hodinách rétoriky a projektového vyučovania, dejepisu a náboženskej výchovy, ale i vo svojom voľnom čase, hľadali informácie o významných osobnostiach a zvažovali ich prínos pre demokraciu, zároveň sa rozhodovali, koho  si vybrať na záložku. K osobnostiam zvyčajne pridali aj výrok, ktorý charakterizoval ich život alebo prácu. Na záložkách sa ocitli napr. Václav Havel, Ján Kuciak, T.G. Masaryk, Ľudovít Štúr, ale aj naša prezidentka Zuzana Čaputová. Vytvorené záložky sme poslali žiakom partnerskej školy v Hlohovci.

       Koncom októbra sme dostali na výmenu balíček od partnerskej školy a záložky z Hlohovca putovali na svoje miesto - do učebníc našich žiakov.

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  25. októbra 2019 o 10.00 hod. sa bude konať imatrikulácia žiakov 1. ročníka našej obchodnej akadémie. Pri tej príležitosti budú imatrikulovaní aj prváčikovia ZŠ Félix. Po ukončení imatrikulácie pôjdu žiaci OA domov, Félixáci ostávajú v klubíku.

 • Súzvuk generácií

  Súzvuk generácií

  Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

  Občianske združenie Ekonóm pri OA LM získalo tento rok grant na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť pod názvom Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Oslovili sme preto Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni náš návrh s radosťou prijali.

  Dňa 10.10. 2019 bola naša Žiacka školská rada na návšteve v klube seniorov. Predniesli sme básne spojené s októbrom - mesiacom úcty k starším. Potešili sme ich darčekom, oni nás koláčikmi a čajom. Spoločne sme si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili si zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Bolo nám tak príjemne, že sme sa dohodli na ďalšom stretnutí, a tak sme tam 14.10. 2019 boli zas. Na pomoc nám prišla 1.B, ktorá ukázala, že sa nebojí roboty a chce pomáhať. Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. Seniorom sme pomohli s jesennými prácami, pohrabali sme lístie, odpratali drevo... Spolupráca je pre nás len prínosom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

   

 • Návšteva pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

  Vo štvrtok 24.10.2019 nás poctila svojou návštevou predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová a zástupkyňa riaditeľky odboru školstva pani Marta Gajdičiarová. Pani županka sa stretla s učiteľmi a žiakmi školy, predstavila nám oblasti, ktoré samosprávny kraj riadi, rozprávala o aktivitách a problémoch ŽSK a odpovedala aj na zvedavé otázky našich študentov. Takéto príležitosti a besedy dokážu pozdvihnúť občianske povedomie mladej generácie a jej záujem o dianie.

 • Pozvánka

   

  Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 15:30 hod. v klubovni ŠI.

  Program:

  1.  o 15.30 hod. plenárne rodičovské združenie   (v klubovni ŠI)

  2.  o 16.00 hod. triedne rodičovské združenie (v triedach)

   

   

  Vaša  účasť  je  nutná!             

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria