Navigácia

Partneri:


Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Partneri duálneho vzdelávania

 

Sobota 4. 7. 2020

Štatistika:

Počet návštev: 2485843

Oznámenie k prijímacím pohovorom o naplnenosti tried

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že druhý termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/21 sa neuskutoční, nakoľko škola má 100%-nú naplnenosť odborov obchodná akadémia 6317M a ekonomické lýceum 6325M.

Novinky

 • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

  Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Obchodná akadémia LM bude v prevádzke len v dňoch 29.06. a 30.06.2020, za dodržania pokynov hlavného hygienika.

  29. 6. 2020 začiatok o 8.00 v triedach - odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

  30. 6. 2020 začiatok o 8.00 na školskom dvore (v prípade zlého počasia v telocvični) - slávnostné ukončenie školského roka, v triedach odovzdávanie vysvedčení.

  V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

 • HODNOTENIE ŽIAKOV

  Nazáklade Usmernenia MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.

  V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

  O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 • koniec platnosti na dopravu (autobusy, vlaky) 30.6.2020

  Aktivujte si dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

  Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020 preukaz ISIC nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

  Ak chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, už od 2.6.2019 si ho môžete aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1) Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare:

  TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez dĺžňov a mäkčeňov) medzera číslo čipu

 • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

  Najbližšie 3 roky sa naša škola stáva súčasťou projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši - Prax vo vzdelávaní, vzdelávanie v praxi.

  Vďaka dotácii z operačného programu Ľudské zdroje získavame finančnú podporu na odborné vzdelávanie, exkurzie, mimoškolskú činnosť a, samozrejme, na moderné vybavenie odborných učební našej školy. Naši študenti sa budú vzdelávať v takých programoch, ako sú napríklad

  projektový manažment a komunikácia,

  online marketing,

 • Dôležité termíny

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné škly alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu strednej školy.
  • Škola do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria