Navigácia

Partneri:


Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Partneri duálneho vzdelávania

 

Pondelok 10. 8. 2020

Štatistika:

Počet návštev: 2495410

Oznámenie k prijímacím pohovorom o naplnenosti tried

Riaditeľka Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši oznamuje, že druhý termín prijímacích skúšok na školský rok 2020/21 sa neuskutoční, nakoľko škola má 100%-nú naplnenosť odborov obchodná akadémia 6317M a ekonomické lýceum 6325M.

Novinky

 • Hneď po skončení školského roka sa 1. júla stretli v areáli školy naši nastupujúci prváci. Učitelia pre nich pripravili aktivity, aby budúci študenti obchodnej akadémie spoznali školu, areál a aj svojich nastávajúcich pedagógov. Dve hodinky utiekli ako voda, nálada bola výborná, tak už len veríme, že v septembri sa všetci spolu stretneme v dobrom zdraví.

 • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

  Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Obchodná akadémia LM bude v prevádzke len v dňoch 29.06. a 30.06.2020, za dodržania pokynov hlavného hygienika.

  29. 6. 2020 začiatok o 8.00 v triedach - odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

  30. 6. 2020 začiatok o 8.00 na školskom dvore (v prípade zlého počasia v telocvični) - slávnostné ukončenie školského roka, v triedach odovzdávanie vysvedčení.

  V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

 • HODNOTENIE ŽIAKOV

  Nazáklade Usmernenia MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.

  V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

  O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 • koniec platnosti na dopravu (autobusy, vlaky) 30.6.2020

  Aktivujte si dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

  Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020 preukaz ISIC nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

  Ak chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, už od 2.6.2019 si ho môžete aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1) Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare:

  TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez dĺžňov a mäkčeňov) medzera číslo čipu

 • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

  Najbližšie 3 roky sa naša škola stáva súčasťou projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši - Prax vo vzdelávaní, vzdelávanie v praxi.

  Vďaka dotácii z operačného programu Ľudské zdroje získavame finančnú podporu na odborné vzdelávanie, exkurzie, mimoškolskú činnosť a, samozrejme, na moderné vybavenie odborných učební našej školy. Naši študenti sa budú vzdelávať v takých programoch, ako sú napríklad

  projektový manažment a komunikácia,

  online marketing,

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria