Navigácia

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonomika AEK
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná informatika - seminár SAI
Aplikovaná matematika APM
Biológia BIO
Biológia a ekológia BIE
Biológia, Ekológia BIE
Cestovný ruch CTO
Cvičenia v cvičnej firme CCF
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z matematiky a štatistiky CMS
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičná cestovná kancelária CSK
Daňová sústava DAS
Dejepis DEJ
Digitálna kancelária DGK
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECF
Ekonomický softvér EKS
Ekonomika EKO
Ekonomika a právo EPQ
Ekonomika a riadenie podniku ERP
Ekonomika obchodu EOU
Ekonomika v praxi EKP
Etická výchova ETV
Etika ETI
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpondencia HOK
Hospodárske výpočty HVY
Hospodárske výpočty a štatistika HVS
Chémia CHE
Informatika INF
Informatika a výpočtová technika IVT
Informatika v podnikaní IVP
Jazyková odborná príprava JOD
Komunikácia a svet práce KXP
Konverzácia a obchodná príprava v cudzom jazyku CO_AN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia z anglického jazyka KZA
Manažment MNZ
Marketing MKT
Matematika MAT
Matematika v ekonomike MAE
Náboženská výchova NB_EK
Národné hosodárstvo NAH
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná korešpondencia OKR
Odborná prax PRX
Odievanie a ručné práce ORP
Online marketing OLM
Písanie a úprava textu na počítači PUI
Podniková ekonomika POE
Podniková kultúra a komunikácia PK1
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právna náuka PRN
Právo PRW
Prax PXA
Príprava jedál a stolovanie PJS
Projektové vyučovanie - praktikum PVP
Projektový manažment a komunikácia PMK
Rétorika a projektové vyučovanie RPV
Rodinná výchova RDV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Slovenský jazyk v manažérskej praxi SJM
Služby cestovného ruchu SLC
Spoločenská komunikácia SPK
Správanie Spr
Športová príprava SRL
Technika cestovného ruchu TCR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalecké cvičenia TVC
Tovaroznalectvo TVZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do makroekonómie MEU
Úvod do sveta práce USP
Základy bankovníctva ZAB
Základy ekológie ZEK
Zdravoveda ZDR

© aScAgenda 2021.0.1277 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.07.2021

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria