• Priamy nájom majetku ŽSK

    • Priamy prenájom 001-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (garáž pre osobný automobil) o výmere 16,50 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 002-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (sklad) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 209, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 003-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 003) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 004-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 004 a 1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 51 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 005-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 002) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 006-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 006) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 007-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytové priestory (5x miestnosť – č. 304, 305, 307, 309, 310) – celková výmera 171,33 m2, nachádzajúce sa na 3. poschodí budovy školy - stavby so súpisným číslom 1571, postavenej na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje