• Priamy nájom majetku ŽSK

    • Priamy prenájom 001-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (garáž pre osobný automobil) o výmere 16,50 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 208, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 002-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (sklad) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 209, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728 .

      

     Priamy prenájom 003-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 003) o výmere 40 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 004-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 004 a 1/2 miestnosti č. 005) o celkovej výmere 51 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanom na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 005-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 002) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 006-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 006) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 007-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytové priestory (5x miestnosť – č. 304, 305, 307, 309, 310) – celková výmera 171,33 m2, nachádzajúce sa na 3. poschodí budovy školy - stavby so súpisným číslom 1571, postavenej na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728.

      

     Priamy prenájom 008-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     časť pozemku – o celkovej výmere 7,0 m2, ktorý sa nachádza na parc. KN-C č. 216/19 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5826 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, pre vlastníka - Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš.

      

     Priamy prenájom 009-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (miestnosť na prízemí internátu č. 005) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, pre vlastníka - Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš.

      

     Priamy prenájom 010-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor pred strojovňou výťahu o celkovej výmere 2,60 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pre vlastníka - Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš.

      

     Priamy prenájom 011-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (časť strechy internátu) o celkovej výmere 3,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom pre vlastníka - Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš.

      

     Priamy prenájom 012-OA/2022

     Predmetom priameho nájmu je

     nebytový priestor (umiestnenie občerstvovacieho automatu) o celkovej výmere 1,00 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1571, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 212, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728, pre katastrálne územie Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, pre vlastníka - Žilinský samosprávny kraj v správe Obchodnej akadémie, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš.

        
        
        
        
        
        
        
        
        

      

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje