Navigácia

Navigácia

Informácie o škole Video školy História, postavenie a ciele školy Čo ponúkame Školský vzdelávací program Rada školy Projekty a granty Povolania a profil absolventa

Obchodná akadémia vo faktoch

Informácie o škole

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE:

Škola je jednou z prvých obchodných akadémií na Slovensku, ktoré realizujú duálny spôsob vyučovania. Úzko spolupracuje so zamestnávateľmi regiónu a prepája vyučovanie s požiadavkami trhu práce.

Spolupracujeme s firmami:

Gergonne, s.r.o.

Tomiertech, s.r.o.

Liptovské kultúrne stredisko

Mestský úrad Liptovský Hrádok

Liptovská nemocnica s poliklinikou LM

Do nového školského vzdelávacieho programu zaviedla predmety ako digitálna kancelária, podniková kultúra a komunikácia, projektový manažment, online marketing... Už druhý rok realizuje prostredníctvom projektu ERASMUS + prax v zahraničí.

Obchodná akadémia je organizáciou s 3 zložkami – škola, školský internát, školská kuchyňa.

 

PROJEKTY:

Škola je úspešným tvorcom a realizátorom domácich aj medzinárodných projektov. Prostredníctvom nich realizuje:

 • modernizáciu vyučovania
 • zavádzanie nových metód do odborného vyučovania
 • prepájanie teórie s praxou
 • prax v zahraničných firmách
 • mobility študentov aj pedagógov
 • odborné vzdelávanie pedagógov...

OCENENIA:

V roku 2020 bola sa 3 študenti školy v Olympiáde Mladý hospodár dostali až do celoslovenského kola. Veronika Lietavcová sa na celoslovenskom kole umiestnila na 2. mieste.

V roku 2020 získala naša škola Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži Veľká cena SOPK.

V roku 2019 sme získali Certifikát SOPK za výborné výsledky v celoslovenskej súťaži odborných vedomostí a zručností obchodných akadémií. Súťaž podporuje Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK.

V roku 2019 bola škola organizátorom Celoslovenskej súťaže obchodných akadémií a študenti školy sa v Ekonomickej olympiáde dostali až do celoslovenského kola. 1 študent Lukáš Salak bol ocenený ministerkou školstva.

Študenti Žiackej školskej rady OA získali 3. miesto v ŽSK za dobrovoľníctvo a v rámci dobrovoľníctva pripravujú program a poskytujú pomoc detským domovom, domovom sociálnych služieb či klubom seniorov.

OA LM je prvou školou v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorá získala Plaketu EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria