Navigácia

História, postavenie a ciele školy Čo ponúkame Školský vzdelávací program Hodnotenie škôl 2013 Rada školy Výročná správa RŠ

Obchodná akadémia vo faktoch

História, postavenie a ciele školy

 História školy vo faktoch
 

Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš vznikla rozhodnutím Školskej správy II Banská  Bystrica s účinnosťou od 01.09.1994. Do prvého ročníka nastúpilo 64 žiakov v dvoch triedach.
Na OA sa študuje odbor 6317600 obchodná akadémia. Prví absolventi opustili školu v školskom roku 1997/1998. Absolventi našej školy do dnešného dňa skončili rôzne typy vysokých škôl, uplatňujú sa v podnikateľskej sfére, v oblasti manažmentu, ekonomiky, ale aj médií.
 
V školskom roku 1999/2000 sme otvorili denné dvojročné kvalifikačné pomaturitné štúdium cestovný ruch.
 

V školskom roku 2006/2007 sa na našej škole otvoril ďalší študijný odbor 6352 6 obchod a podnikanie, ktorý ponúkal dva študijné bloky - podnikanie v obchode a podnikanie v turistike a cestovnom ruchu. Poslední absolventi tohto odboru opustia školu v šk. roku 2010/2011.

V šk. roku 2009/2010 sme do lavíc prvého ročníka privítali športovcov športových disciplín - hokej, futbal, ktorí študujú študijný odbor 6317 6 obchodná akadémia - športová trieda.

 

Horúcou novinkou sa v septembri 2013 stal nový odbor, ktorý je aj vrámci SR výnimočným - ekonomické lýceum. Študenti tohoto odboru absolvujú odborné učivo ekonomických škôl s rozšírením všeobecno-vzdelávacích predmetov. Majú teda otvorené brány nielen ekonomických, ale aj mnohých inak zameraných vysokých škôl.

 


 

Postavenie a ciele školy

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši je na základe zriaďovacej listiny vydanej Žilinským samosprávnym krajom 1. 7. 2002 pod číslom 2002/324-SP – OA a na základe ustanovenia § 5 odst. 1 Zákona SNR č.542/199O Zb. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a podľa ustanovenia § 1 Zákona číslo 171/199O Zb. o sústave základných a stredných škôl samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou.
 

Obchodná akadémia je samostatnou organizačnou zložkou. Je právnickou osobou, vystupujú v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Hospodári samostatne na základe rozpočtu napojeného na Žilinský samosprávny kraj.

Škola podľa zriaďovacej listiny poskytuje úplné stredné vzdelanie s maturitou. Základným predmetom činnosti školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacej práce s mládežou na úseku stredného školstva v dennom, pomaturitnom a v diaľkovom štúdiu.

Škola svoje ciele plní pri rešpektovaní ľudských a občianskych práv, právnych noriem a požiadaviek spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese preferuje také hodnoty ako humanizmus, tolerancia, zodpovednosť za budúcnosť a tiež hrdosť na tradície, osobná i národná identita.

V súčasnosti Obchodná akadémia v Lipt. Mikuláši funguje ako školské zariadenie s vlastným školským internátom a školskou jedálňou. 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria