• Všeobecné informácie

    • Výchovný poradca: Mgr. Diana Mikovčáková

     Kontakt: mikovcakovad@oalm.eu

     Konzultačné hodiny: štvrtok, 13:45 - 14:30  prípadne podľa individuálnej dohody

     Výchovný poradca poskytuje poradenské služby nielen žiakom a študentom, ale aj rodičom, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom aj vedeniu školy.

     Úlohy výchovného poradcu:

     - dbať o odborný rast, vzdelávanie a sebavzdelávanie, účasť na poradách, seminároch a školeniach, spolupracovať s VP ostatných stredných škôl a ZŠ v Liptovskom Mikuláši

     - viesť dokumentáciu VP, poskytovať informácie o možnostiach využívania služieb ponúkaných CPPPaP

     - osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka, predovšetkým otázkam učenia sa a adaptácie na nový kolektív a nové prostredie

     - vo všetkých ročníkoch sa zameriavať na žiakov s problémami v učení, v osobnostnom a sociálnom vývine

     - spolupracovať s triednymi učiteľmi pri zabezpečovaní systematickej starostlivosti o problémových žiakov, podchytiť a sledovať zaostávajúcich a prepadávajúcich žiakov, pomôcť im riešiť vzniknuté situácie

     - žiakom 2. a 3. ročníka pomáhať pri výbere nepovinných voliteľných predmetov v súvislosti s výberom ďalšieho štúdia, podľa záujmu zabezpečiť diagnostiku žiakov v oblasti profesijnej orientácie

     - žiakom 3. a 4. ročníka pomôcť pri výbere štúdia po maturite, pri výbere VŠ

     - poskytovať metodickú pomoc rodičom žiakov v otázkach výchovného a kariérového poradenstva

     - podieľať sa na príprave „Dňa otvorených dverí“ v škole, výchovných akcií, pri organizácii besied a prezentácií jednotlivých fakúlt vysokých škôl a univerzít

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje