• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Olympiáda kritického myslenia

      až 56% ľudí na Slovensku je náchylné veriť tvrdeniam, ktoré obsahujú klamstvá či konšpirácie

      len 16% mladých ľudí si overuje informácie z médií vždy alebo takmer vždy

      Kritické myslenie je snaha o pochopenie akejkoľvek informácie v čo najširších súvislostiach. Kriticky mysliaci človek má myseľ vytrénovanú tak, že pri akomkoľvek tvrdení, argumente, štúdii či článku pozerá pod povrch. Skúma motívy a kvalifikáciu autorov, logickú súdržnosť prezentovaných tvrdení, dôveryhodnosť použitých dôkazov... Chápe, že na jednu vec sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu a miesto toho, aby si z nich vybral jeden konkrétny a ostatné zavrhol, snaží sa ich pochopiť viacero. Zjednodušene povedané, je to schopnosť nepodľahnúť prvému dojmu, či nátlaku nejakej informácie a nepreberať naivne názory, ktoré sa tradujú.

     • Deň komplimentov

      24. január je deň komplimentov :) Každý by mal dať kompliment aspoň piatim ľuďom a tak vyzdvihnúť, čo si na nich cení. Dnes si preto od rána robíme deň krajším.

      Naša III.A trieda pripravila tento deň a prispela k dobrej atmosfére v škole. Kto by nerád dostával komplimenty? A tak si navzájom učitelia aj žiaci robíme radosť :)

     • Mikulášsky veľtrh cvičných firiem

      Dňa 22. 12. 2022 sa v priestoroch KASSa uskutočnil 2. ročník veľtrhu cvičných firiem. Cvičné firmy z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši predviedli svoje aktivity, podnikateľské plány a marketingové produkty. Zúčastnili sa triedy III. A s firmou Moment Promotie, s. r. o., III. B s firmou Pablo kafé, s. r. o., IV. A s firmou KaiVys, s. r. o. a IV. B s firmou Tričko po svojom, s. r. o.

     • Beseda pre maturantov

      V stredu 11. januára 2023 sme pre našich maturantov zorganizovali preventívne poradenstvo z ÚPSVaR.

      Čo robiť po skončení strednej školy? Aké možnosti majú absolventi obchodnej akadémie? Ako a v čom nám dokáže pomôcť ÚPSVaR? Dostali sme odpovede na tieto otázky a dozvedeli sme sa aj informácie o rekvalifikačných kurzoch, ktoré sú hradené z projektov a ktoré môžu využiť okrem nezamestnaných aj pracujúci.

    • EKOTOPFILM
     • EKOTOPFILM

      Budovanie enviro povedomia u mladých je jedna z dôležitých úloh škôl aj celej spoločnosti. Jednou z možností, ako upevňovať vzťah k životnému prostrediu, je aj návšteva festivalu enviro filmov EKOTOPFILM.

      13.12.2022 sa naši študenti 1. a 2. ročníka zúčastnili festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Envirofilm – Ekotopfilm. Uvideli 6 inšpiratívnych krátkych filmov, ktoré svojím príbehom a myšlienkou odovzdávali posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného prostredia. V závere si pozreli slovenský film o záchrane orliaka morského v Zázrivej.

     • VIANOČNÁ POŠTA

      Pohľadnice a priania k najkrajším sviatkom roka potešia každého. Naši žiaci zo školského internátu sa aj tento rok zapojil do Vianočnej pošty pre seniorov, ktorú už po 6 krát organizuje OZ Pohodovo.

      Tento rok sme vyrobili 50 ks pozdravov - písali sme a tvorili - pozdravy putujú pre konkrétnych seniorov zo zariadení sociálnych služieb.

    • PRERUŠENIE VYUČOVANIA
     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

      Na základe informácií odboru zdravotníctva, ktorý potvrdil výskyt chrípky a akútnych respiračných ochorení u mládeže, a opakovanej absencie žiakov školy (takmer 45 %) z dôvodu vírusového ochorenia, pristupujeme k opatreniam.

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši, zastúpená riaditeľkou školy Mgr. Annou Dvorščákovou Vám týmto oznamuje, že v súlade s Prevádzkovým poriadkom školy schváleným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, po dohode so zriaďovateľom školy – ŽSK,

     • Deň otvorených dverí

      5. decembra nás boli navštíviť deviataci zo ZŠ Liptova aj Oravy. Veríme, že to, čo u nás objavili, videli a zažili, bolo pre nich zaujímavé a možno sa aj v blízkej budúcnosti rozhodnú študovať práve ekonomický odbor.

      Otvárame pre nich odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia duálne vzdelávanie.

     • Pomoc núdznym

      Koniec roka je obdobím, kedy si ľudia intenzívnejšie uvedomujú samotu, smútok aj nedostatok. V tomto čase zvykneme najintenzívnejšie pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú - robíme zbierky pre deti bez rodičov, sociálne slabšie rodiny či pre útulky. Aj tento rok sme sa zapojili do pomoci ľuďom v núdzi. Naši žiaci pod vedením p. profesorky Mačalovej pripravovali vianočné ozdoby pre Y´s Men Klub Liptovský Mikuláš. Táto komunitná organizácia dáva výťažok z predaja ručne vyrábaných výrobkov na pomoc núdznym a my sme radi prispeli svojou troškou.

     • Študentská kvapka krvi

      Dňa 23. 11. 2022 naše kroky smerovali na transfúznu stanicu v Liptovskom Mikuláši. 6 odvážlivcov úspešne absolvovalo svoj prvý odber krvi. Darcom v mene transfúzneho oddelenia ďakujeme a dúfame, že na jar sa k nám pripoja aj ďalší študenti.

      ZJ

    • Odborná exkurzia
     • Odborná exkurzia

      Naša 3.A sa zúčastnila vyučovania v "teréne". Spojili sme teóriu s praxou - žiaci sa na hodinách ekonomiky učia skladové hospodárstvo, riešia materiálové a logistické toky vo firme. Spoločnosť Tomirtech, s.r.o. nám umožnila sledovať tieto procesy v reálnej firme a privítala nás vo svojej spoločnosti. Žiakov zamestnanci previedli po priestoroch a oddeleniach, ukázali im príjem materiálu, kontrolu materiálu, zaskladnenie, sprievodnú dokumentáciu, prácu v informačnom systéme, dokumentáciu k prijatiu aj odoslaniu tovaru aj podnikovú predajňu. Okrem iného im vysvetlili dôležitosť certifikácie na ISO štandardy.

     • Odborná exkurzia

      Žiaci 1. B triedy vstúpili do sveta financií návštevou Prima banky v Liptovskom Mikuláši.

      Pani riaditeľka pobočky Ing. L. Lucáková im porozprávala o hotovostnej mene a ochranných prvkoch
      bankoviek. Ochranné prvky bankovky si mohli potom žiaci pozrieť pod lupou a rozlíšiť aj pod špeciálnou lampou.
      Zamestnanci banky poinformovali žiakov o bankových produktoch a zhodnotili ich výhody pre študentov. Veľmi zaujímavou časťou boli aj informácie o moderných nástrojoch platobného styku napr. platbu hodinkami alebo mobilným telefónom.

     • LITERÁRNOVEDNÁ EXKURZIA

      Vo štvrtok 20. októbra sme sa vybrali na exkurziu do Martina. Našou prvou zastávkou bol Národný martinský cintorín, kde sme sa pristavili pri hroboch viacerých známych osobností, napr. Martina Kukučína, Janka Jesenského, Fraňa Kráľa a iných.

      Krásnym parkom odetým do jesenných šiat sme sa presunuli do nášho hlavného cieľa - Národnej knižnice. Dozvedeli sme sa tu ako knižnica funguje, aké služby poskytuje, aké dokumenty uchováva, ako si môžeme objednať rešerš, ktoré oddelenia sú k dispozícii študujúcim. Počas úvodnej prezentácie nám pracovníci knižnice ukázali najmenšiu knihu, ktorú majú v knižnici, je naozaj menšia ako kľúč. Mohli sme si prezrieť aj zatykač vydaný na Štúra, Hurbana a Hodžu, ako aj Krátku mluvnicu slovenskú, v ktorej Martin Hatala spečatil náš pravopis. V druhej časti prehliadky sme si mohli vyskúšať pracovať s online katalógom.

     • HALLOWEEN

      Trocha októbrového halloweenského veselia sme mali v škole. Žiaci vyzdobili triedy - niektorí strašidelne halloweensky, niektorí jesenne, dali si na tom záležať a ešte aj pekne poupratovali

      Najkrajšiu triedu vybrala naša nezávislá komisia a keďže žiaci sú dobrí a spokojní, keď majú plné brušká, cenou boli kupóny pre všetkých žiakov triedy na desiatu v školskom bufete zadarmo

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje