• Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

    • Projektové aktivity 2020/21

       

     www.esf.gov.sk | http://www.minedu.sk/

      

      

     Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

     PRAX VO VZDELÁVANÍ - VZDELÁVANIE V PRAXI

      

     Fond ESF 

     Operačný program Ľudské zdroje

     Prioritná os Vzdelávanie

     Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1.-01

      

     Prepojenie  SŠ vzdelávania s praxou 

     Podpora kľúčových gramotností žiakov školy:

     - čitateľská gramotnosť

     - matematická gramotnosť

     - prírodovedná gramotnosť

     - finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

     - jazykové zručnosti

     - IKT zručnosti

      

     Grant: 169 248,10 eur

     Doba realizácie projektu: august 2020 - október 2022

      

     Projektové aktivity:

      

     1. extra hodiny:

     Ročník

     Obchodná akadémia

     Predmet

     Ekonomické lýceum

     Predmet

     1.

     Mgr. Dvorščáková

     Projektový manažment a komunikácia

     Ing. Moravíková Fiačanová

     Cvičná cestovná kancelária

     2.

     Ing. Kubáň

     Online marketing

      

     Ing. Šeďová

      

     Ekonomika v praxi

     3.

     Mgr. Klepáčová

     Slovenský jazyk v manažérskej praxi

     Mgr. Klepáčová

     Slovenský jazyk v manažérskej praxi

     4.

     Mgr. Jánošíková

      

     Matematika v ekonomike

     Ing. Peniaško

     Ekonomický softvér

      

     2. mimoškolská činnosť - krúžky

     Rozhoduj o Európe - diskusný krúžok, slúžiaci na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností - 268 hodín, pod vedením PhDr. Chovanca

     Francúzština v praxi - diskusný krúžok, slúžiaci na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností so zameraním na uľahčenie vstupu na pracovný trh a komunikáciu v odbornom cudzom jazyku v zamestnaní . 268 hodín, pod vedením Mgr. Gajancovej

      

     3. mimoškolská činnosť - exkurzie

     Vývoj platidiel

     Kremnica

     Vývoj platidiel

     Kremnica

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Námestovo

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Námestovo

     Historicko-odborná exkurzia

     Koncentračný tábor a Sedita Sereď

     Historicko-odborná exkurzia

     Múzeum holokaustu a Sedita Sereď

     Po stopách oravských autorov

     Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný Kubín

     Po stopách oravských autorov

     Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný Kubín

     Veľtrh cvičných firiem

     Bratislava

     Veľtrh cvičných firiem

     Bratislava

     Návšteva výrobného podniku

     Čokoládovňa Kitsee

     Návšteva výrobného podniku

     Čokoládovňa Kitsee

     Návšteva výrobného podniku

     SCP Ružomberok

     Návšteva výrobného podniku

     SCP Ružomberok

     Návšteva výrobného podniku

     Nestville Hniezdne

     Návšteva výrobného podniku

     Nestville Hniezdne

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Trenčín

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Trenčín

     Po stopách Tajovského a Chalupku

     Tajov – Horná Lehota

     Po stopách Tajovského a Chalupku

     Tajov – Horná Lehota

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Pápa

     Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

     Yanfeng Pápa

     Po stopách liptovských autorov

     LM, Závažná Poruba, Hybe

     Po stopách liptovských autorov

     LM, Závažná Poruba, Hybe

     Návšteva ekofarmy

     Ekofarma Východná

     Návšteva ekofarmy

     Ekofarma Východná

     Po stopách Andreja Sládkoviča

     Krupina – Banská Štiavnica

     Po stopách Andreja Sládkoviča

     Krupina – Banská Štiavnica

     Milan Rastislav Štefánik

     Košariská – Brezová p. Bradlom

     Milan Rastislav Štefánik

     Košariská – Brezová p. Bradlom

      

     4. vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

     Názov vzdelávania

     Rozsah/počet hodín

     Počet účastníkov vzdelávania

     Interaktívna škola – integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa

     40

     14

     Interaktívna škola – moderné prezentačné programy

     40

     14

     Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti

     6

     14

     Výchova k podnikaniu

     6

     5

      

     5. učiteľské kluby

     Názov klubu

     Členovia

     Klub Cudzie jazyky v odbornej praxi

     Dvorščáková, Gajdošová, Klepáčová, Púplavová, Hološová, Gajancová

     Klub čitateľskej gramotnosti

     Klepáčová, Jánošíková, Gajdošová, Dzúrová?, Smiešna, Peniaško

     Klub finančnej gramotnosti

     Moravíková Fiačanová, Šeďová, Kubáň, Šolcová

     Klub IKT

     Peniaško, Dvorščáková, Jánošíková, Hološová, Droppa, Mačalová

     Klub vychovávateľov

     Gajancová, Socháň, Olšavská, Maceková, Chovanec

      

     Očakávané výsledky a prínosy:

     a) cieľová skupina žiaci:

     - zvýšené zručnosti a gramotnosti žiakov

     - zlepšená celková kvalita odborného vzdelávania a prípravy

     - zlepšený celkový prospech žiakov (klasifikačný priemer žiakov)

     - zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti  kľúčových gramotností

     - vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky

     - vytvorené extra hodiny, zabezpečujúce pridanú hodnotu v ďalšom vzdelávaní žiakov

     - rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít

     - vytvorená možnosť účasti na atraktívnych mimoškolských aktivitách

     b) cieľová skupina pedagogickí a odborní zamestnanci:

     - zabezpečená efektívna vzájomná spolupráca pedagigických a odborných zamestnancov

     - vytvorené pedagogické kluby

     - zabezpečené adekvátne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, zamerané na podporu rozvíjania kľúčových gramotností žiakov školy

     - vytvorený priestor pre efektívnu vzájomnú výmenu pedagogických a odborných skúseností

     - zvýšené zručnosti a kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov

     - zabezpečená inovácia vzdelávacích a výchovných procesov

     - dosiahnutá vyššia úroveň vzdelávacieho procesu

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje