Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

  

https://www.esf.gov.sk | http://www.minedu.sk/

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

 

PRAX VO VZDELÁVANÍ - VZDELÁVANIE V PRAXI

 

Fond ESF 

Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os Vzdelávanie

Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1.-01

 

Prepojenie  SŠ vzdelávania s praxou 

Podpora kľúčových gramotností žiakov školy:

- čitateľská gramotnosť

- matematická gramotnosť

- prírodovedná gramotnosť

- finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

- jazykové zručnosti

- IKT zručnosti

 

Grant: 169 248,10 eur

Doba realizácie projektu: august 2020 - október 2022

 

Projektové aktivity:

 

1. extra hodiny:

Ročník

Obchodná akadémia

Predmet

Ekonomické lýceum

Predmet

1.

Mgr. Dvorščáková

Projektový manažment a komunikácia

Ing. Moravíková Fiačanová

Cvičná cestovná kancelária

2.

Ing. Kubáň

Online marketing

 

Ing. Šeďová

 

Ekonomika v praxi

3.

Mgr. Klepáčová

Slovenský jazyk v manažérskej praxi

Mgr. Klepáčová

Slovenský jazyk v manažérskej praxi

4.

Mgr. Jánošíková

 

Matematika v ekonomike

Ing. Peniaško

Ekonomický softvér

 

2. mimoškolská činnosť - krúžky

Rozhoduj o Európe - diskusný krúžok, slúžiaci na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností - 268 hodín, pod vedením PhDr. Chovanca

Francúzština v praxi - diskusný krúžok, slúžiaci na zvýšenie čitateľskej gramotnosti a jazykových zručností so zameraním na uľahčenie vstupu na pracovný trh a komunikáciu v odbornom cudzom jazyku v zamestnaní . 268 hodín, pod vedením Mgr. Gajancovej

 

3. mimoškolská činnosť - exkurzie

Vývoj platidiel

Kremnica

Vývoj platidiel

Kremnica

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Námestovo

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Námestovo

Historicko-odborná exkurzia

Koncentračný tábor a Sedita Sereď

Historicko-odborná exkurzia

Múzeum holokaustu a Sedita Sereď

Po stopách oravských autorov

Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný Kubín

Po stopách oravských autorov

Jasenová, Vyšný Kubín, Dolný Kubín

Veľtrh cvičných firiem

Bratislava

Veľtrh cvičných firiem

Bratislava

Návšteva výrobného podniku

Čokoládovňa Kitsee

Návšteva výrobného podniku

Čokoládovňa Kitsee

Návšteva výrobného podniku

SCP Ružomberok

Návšteva výrobného podniku

SCP Ružomberok

Návšteva výrobného podniku

Nestville Hniezdne

Návšteva výrobného podniku

Nestville Hniezdne

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Trenčín

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Trenčín

Po stopách Tajovského a Chalupku

Tajov – Horná Lehota

Po stopách Tajovského a Chalupku

Tajov – Horná Lehota

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Pápa

Zabezpečenie kvality výrobku v sériovej výrobe

Yanfeng Pápa

Po stopách liptovských autorov

LM, Závažná Poruba, Hybe

Po stopách liptovských autorov

LM, Závažná Poruba, Hybe

Návšteva ekofarmy

Ekofarma Východná

Návšteva ekofarmy

Ekofarma Východná

Po stopách Andreja Sládkoviča

Krupina – Banská Štiavnica

Po stopách Andreja Sládkoviča

Krupina – Banská Štiavnica

Milan Rastislav Štefánik

Košariská – Brezová p. Bradlom

Milan Rastislav Štefánik

Košariská – Brezová p. Bradlom

 

4. vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

Názov vzdelávania

Rozsah/počet hodín

Počet účastníkov vzdelávania

Interaktívna škola – integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa

40

14

Interaktívna škola – moderné prezentačné programy

40

14

Vzdelávanie vo finančnej gramotnosti

6

14

Výchova k podnikaniu

6

5

 

5. učiteľské kluby

Názov klubu

Členovia

Klub Cudzie jazyky v odbornej praxi

Dvorščáková, Gajdošová, Klepáčová, Púplavová, Hološová, Gajancová

Klub čitateľskej gramotnosti

Klepáčová, Jánošíková, Gajdošová, Dzúrová?, Smiešna, Peniaško

Klub finančnej gramotnosti

Moravíková Fiačanová, Šeďová, Kubáň, Šolcová

Klub IKT

Peniaško, Dvorščáková, Jánošíková, Hološová, Droppa, Mačalová

Klub vychovávateľov

Gajancová, Socháň, Olšavská, Maceková, Chovanec

 

Očakávané výsledky a prínosy:

a) cieľová skupina žiaci:

- zvýšené zručnosti a gramotnosti žiakov

- zlepšená celková kvalita odborného vzdelávania a prípravy

- zlepšený celkový prospech žiakov (klasifikačný priemer žiakov)

- zlepšené študijné výsledky žiakov v oblasti  kľúčových gramotností

- vytvorený časový priestor pre hĺbkový výklad vyučovanej problematiky

- vytvorené extra hodiny, zabezpečujúce pridanú hodnotu v ďalšom vzdelávaní žiakov

- rozšírenie ponuky mimoškolských aktivít

- vytvorená možnosť účasti na atraktívnych mimoškolských aktivitách

b) cieľová skupina pedagogickí a odborní zamestnanci:

- zabezpečená efektívna vzájomná spolupráca pedagigických a odborných zamestnancov

- vytvorené pedagogické kluby

- zabezpečené adekvátne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, zamerané na podporu rozvíjania kľúčových gramotností žiakov školy

- vytvorený priestor pre efektívnu vzájomnú výmenu pedagogických a odborných skúseností

- zvýšené zručnosti a kľúčové kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov

- zabezpečená inovácia vzdelávacích a výchovných procesov

- dosiahnutá vyššia úroveň vzdelávacieho procesu

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria