• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
   • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
   • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
   • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
   • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
   • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • IMATRIKULÁCIE

      Koniec októbra sa v škole niesol v halloweenskom duchu. A to nielen vďaka autentickej výzdobe tried, ale halloweenske boli aj imatrikulácie. Úlohy a súťaže pre našich prvákov, zábava a strašidelné masky... Vyvrcholením imatrikulácií bolo odovzdávanie certifikátov našim prvákom a ich oficiálne prijatie do cechu študentov.

     • Kurz ochrany života a zdravia 2022

      Kurz ochrany života a zdravia, každoročná aktivita tretiakov, sa tento rok konal na horskom hoteli Gejdák v Ružomberku. Aj keď nám po tieto dni počasie neprialo, vôbec sme sa nenudili a absolvovali sme všetko, čo sme si naplánovali.

      Športové outdoorové aktivity spestrili dve prednášky. Tú prvú nám boli prezentovať žiaci, dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža. Učili nás, ako postupovať pri podávaní prvej pomoci pri dospelom človeku, ako pri dieťati, ako máme pomôcť pri zapadnutí jedla, čo robiť ak nájdeme človeka v bezvedomí. Potom sme si aj prakticky vyskúšali ošetrovanie úrazov a obväzovanie zlomenín. Vo štvrtok sme absolvovali zaujímavú besedu s horským vodcom a záchranárom, pánom Jánom Peťom. Porozprával nám o zradných horách a poukazoval nám, aká technika a vybavenie sa používa na hľadanie stratených.

     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, dňa 22. septembra 2022 o 16.00 sa bude v priestoroch klubovne školského internátu konať plenárne rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši. Po jeho skončení budú triedne rodičovské schôdzky. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

      Mgr. Anna Dvorščáková

     • Oznámenie k začiatku školského roka

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnych opatrení vydalo MŠVVaŠ dokument "Zelená otvoreným školám", podľa ktorého sú žiaci školy povinní podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niek

     • Otvorenie školského roka

      Milí študenti,

      slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 4. septembra 2023 o 8.30 hod. na multifunkčnom ihrisku

      v areáli školy (v prípade zlého počasia v telocvični školy).

      Od 9.00 - 10.00 dostanete v triedach informácie a pokyny pre nový školský rok.

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt schuljahr

     • Zážitkové učenie

      Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

     • Športový deň

      Turnaj tried o pohár riaditeľky školy sa konal posledný deň pred koncom školského roka.

      Tímy jednotlivých tried súťažili v disciplínach:

      Futbal

      Vybíjaná

      Štafetové piškvorky

      Preťahovanie lanom

      Šach

      Slackline

      Hod diskom na cieľ

      Skákanie na švihadle

      Nálada bola výborná, všetci sme sa zabavili a všetci súťažiaci sa snažili prekonávať svoje limity. Nakoniec vyhrali tí najlepší. 1. ročník turnaja O pohár riaditeľky školy sa vyhrala trieda III.A. Víťazi získali trofej a sladké dobroty na doplnenie energie :)

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

      Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP na Obchodnej akadémii v Li
     • Rozlúčka s absolventami

      Po štyroch rokoch ďalšia partia absolventov opústila brány strednej školy. Po štyroch rokoch sa ďalší, už dospelí, mladí ľudia rozleteli do života. Majú pred sebou množstvo možností a príležitostí, ktoré stačí vziať do svojich rúk...

      Rozlúčili sme sa s našimi maturantami. Napriek prvotným obavám, ako po období korony a dištančného vyučovania zvládnu maturity, to všetci dali. Štvrtáci svoje štúdium zavŕšili pred zeleným maturitným stolom a my, sme hrdí na to, že sa so skúškou dospelosti tak dobre popasovali a všetci do jedného maturitné komisie presvedčili o tom, že si svoje maturitné vysvedčenie zaslúžia. Okrem maturitných vysvedčení si mnhoí prevzali aj certifikáty RÚZ a KROSS.

     • Zmena stravného od 01.09.2022

      Zmena stravného od 01.09.2022 - dochádzajúci žiaci OA

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre dochádzajúcich žiakov OA

      Desiata : 0,78 €

      Obed : 2,41 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

     • Zmena stravného od 01.09.2022

      Zmena stravného od 01.09.2022 - ubytovaní žiaci

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre ubytovaných žiakov.

      Raňajky : 0,78 €

      Desiata : 0,65 €

      Obed : 2,41 €

      Olovrant : 0,45 €

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

      Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      vychovávateľa školského internátu

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovnovzdelávacej činnosti podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania, vede
    • Oznámenie
     • Oznámenie

      Po prvom kole prijímacieho konania má Obchodná akadémia v Lipt. Mikuláši

      v odbore obchodná akadémia 0 voľných miest

      v odbore ekonomické lýceum 0 voľných miest

      Prijatí uchádzači budú pozvaní na adaptačný deň, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2022

      Tešíme sa na Vás!

     • Mesto v učebniciach

      Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?... Odpovede na tieto otázky dostali naši druháci v utorok 31. 5. od lektorov Informačného centra LM pri akcii Mesto v učebniciach.

    • Komunikácia v marketingu
     • Komunikácia v marketingu

      Kým prebiehali prijímacie skúšky na strednú školu, naši žiaci 2. ročníka mali po prvýkrát skúsenosť s odborným workshopom. Jednou z tém pre žiakov obchodnej akadémie je marketing. Kým sa druháci realizovali na workshope Emócie v marketigu s OZ Mladý podnikavec, tretiaci boli vtiahnutí do problematiky v téme Komunikácia v marketingu. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych vzdelávacích metód sa naši žiaci učili porozumieť a uvažovať v súvislostiach v komunikácii, práci s potenciálnym klientom a propagáciou.

    • Zážitkové učenie
     • Zážitkové učenie

      Žiaci 1.A ekonomického lýcea absolvovali so svojím triednym učiteľom Michalom Kubáňom zážitkové učenie v tvorivej dielni. Pri výrobe ručne tvarovanej glazovanej keramiky u umeleckej hrnčiarky Gabriely Kováčovej v Dúbrave, keď spod ich rúk vyšli veľmi pekné výtvory, sa naučili aj pár vecí do života.

     • Konferencia o fungovaní Európy

      Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať aj ich požiadavky. CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Utorok 25. 6. 2024
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

    Krúžky

    Exkurzie

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje