Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy – cesta k úspechu

 

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši zahajuje projekt

Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy

- cesta k úspechu

 

                Zámer  projektu

                Pre študentov:

 • kompetencie pre praktický život
 • podpora individuálnych schopností každého žiaka
 • zvýšenie atraktivity a kultúry školy
 • efektívna komunikácia, kultúrnosť a motivácia k vzdelávaniu,
 • zvýšenie samostatnosti a agility na vyučovaní
 • sebareflexia a sebadôvera pri využívaní príležitostí vlastného kariérneho rastu

 

Pre pedagógov:

 • kompetencie  v projektovom vyučovaní
 • kompetencie zamerané na  mäkké  zručnosti
 • zvýšenie spokojnosti a vlastnej trhovej hodnoty

 

Pre školu:

 • zvýšenie hodnoty obchodnej akadémie
 • zvýšený záujem žiakov ZŠ o štúdium na OALM
 • výstupy z projektu – trvalo udržateľná hodnota

 

 

                 Ďalšie ciele projektu

                 Medziškolská spolupráca za účelom

 • udržateľnosti a ďalšieho rozvoja a zdokonaľovania
 • transferu výsledkov projektu na iné školy nielen v regióne, ale aj mimo neho
 • vytvorenia predpokladu pre realizáciu podobných projektov aj na iných školách (štatistiky z realizácie projektu)
 • synergického efektu  – vzájomnej výmeny získaných materiálov a skúseností s inými školami

 

           Zlepšenie výsledkov žiakov, ktorí budú zapojení do projektu

 • využívanie nových učebných materiálov a postupov
 • zvýšenie pozornosti,  aktivity a iniciatívy
 • využívanie poznatkov v súvislostiach
 • motivácia na ďalšie štúdium
 • využívanie  poznatkov  v praxi aj v reálnom živote mimo školy
 • podnetné návrhy na zlepšenie

 

 

                Prínosy projektového vyučovania  pre žiaka

 

 

 

Možný prínos pre nás:

 

Nová technika
 

Nové vybavenie
 

Nové nápady
 

Nové postupy vo vyučovaní
 

Nové myslenie
 

Nový priestor
 

Nové metódy
 

Nové...

 

 

motivácia   komunikácia   inovácia   spolupráca   zručnosti   kvalita   kreativita   materiály   prístup   skúsenosti   zážitky   iniciatíva   priority   ciele   vedomosti   rozhľad  vzťahy   kultúra   agilita   systém   uplatnenie   možnosti   efektivita   reflexia   sebadôvera   záujem   aktivita    informácie   vzdelanie  kompetencie   uplatnenie    budúcnosť

 

 

  

 

Riadiace aktivity projektu

25. február 2014

Zahájenie práce na projekte, Rozdelenie kompetencií, Oboznámenie s cieľom a postupom práce, Kick-off meeting

 

 

 

Stretnutia riadiaceho tímu

 

 

 

 

Publicita projektu

Prezentácia projektov školy na Mestskom úrade v L. Mikuláši

  

  

 

Publicita -označenie

 

Verejné obstarávanie k projektu ITMS: 26110130676:

Nájom priestorov, ubotovanie a stravovanie pre lektorov a frekventantov vzdelávania – Aktivita 1.1.

Prieskum trhu – oznámenie o výsledku:

 

Objednávka tovarov a služieb - Garnet Peers, s.r.o. :

 

Zverejnenie zmluv na dodanie vybavenia a techniky použitej v projekte:

 

 

 

 

 

Vzdelávacie aktivity projektu:

Aktivita 1.1. Projektové a procesné myslenie v škole a vo vyučovaní

Aktivita 1.2. Efektívna komunikácia, tímová spolupráca, riešenie problémov

 V mesiacoch apríl 2014 až február 2015 sa pedagógovia OA v LM zúčastnili desiatok hodín školení, aby získali nové informácie a zručnosti moderne a efektívne učiť žiakov stredných škôl.

      

  


 

       

 


 


 

 

Realizačné aktivity projektu:

Aktivita 2.1. Tvorba a inovácia didaktických materiálov

Aktivita 2.2. Digitalizácia inovovaných a nových materiálov v databázovom online prostredí

Aktivita 3.1. Aplikovanie a overovanie poznatkov vo vyučovacom procese

V období od septembra 2014 do decembra 2015 učitelia a študenti našej školy overovali získané zručnosti, nové materiály a technické zabezpečenie školy získané prostredníctvom projektu. 

 

        

 

Vybavenie zakúpené z projektu:

Z prostriedkov projektu bolo zakúpené nasledovné vybavenie, ktoré naplnilo príslušný normatív určený na vybavenie Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš.

 Názov

Počet kusov

 
 

Počítačový server so SW vybavením

1

 

Dataprojektor

7

 

Multifunkčné zariadenie

8

 

Flash disk  8GB

20

 

Notebook s operačným systémom

25

 

Interaktívna tabuľa  s príslušenstvom

7

 

Flipchartová tabuľa

1

 

Viazačka hrebeňovej väzby

1

 

Laminovačka

1

 

Skartovač

1

 

Kufrík Elektrina 2

1

 

Kufrík Teplo

1

 

Kufrík Mechanika

1

 

Kufrík Optika

1

 

Keramická tabuľa

7

 

Kancelársky softvér

25

 

Tablety s multimediálnym SW

39

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria