Navigácia

Navigácia

Aktuálne projekty OA

Záver projektu Nové kompetencie pedagógov a absolventov školy – cesta k úspechu

                                                                                                                                                                                                                                         

Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča, Liptovský Mikuláš

 

k dátumu 31.12.2015 úspešne ukončila dopytovo - orientovaný projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom

s názvom

„Nové kompetencie pedagógov a absolventov – cesta k úspechu“

 

ITMS kód:     26110130676

RO (Riadiaci orgán):     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SORO (Sprostredkovateľský orgán pod riadim orgánom):    Výskumná agentúra

Operačný program:    Vzdelávanie

Prioritná os:    1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie:        1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy:       OPV-2012/1.1/08-SORO

Termín realizácie:       2/2014 - 12/2015

Miesto realizácie projektu:       Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

 

Správa o cieľoch a výsledkoch projektu

Základné finančné údaje projektu:

Celkové oprávnené výdavky projektu podľa zmluvy:       172 861,06 EUR

Forma financovania:                                                   Nenávratná dotácia

Výška NFP (nenávratného finančného príspevku):         164 217,00 EUR

Čerpaná výška oprávnených výdavkov projektu:             129 524,58 EUR

 

Hlavné ciele projektu:

Dosiahnuť lepšie uplatnenie absolventov na trhu práce inovatívnymi metódami výučby a novými kompetenciami pedagógov i žiakov, overenými v praxi

 

Špecifické ciele projektu, ktoré boli počas realizácie projektu naplnené:

 1. cieľ  Zlepšenie vedomostí a zručností pedagógov a žiakov prostredníctvom tréningového učenia reálnych vzťahov
 2. cieľ  Inovácia obsahu, metód, didaktických prostriedkov vo vzdelávaní s využitím metodík na správnu efektívnu komunikáciu, procesné myslenie a     projektové učenie
 3. cieľ Overovanie inovovaného vzdelávania na hodinách i v mimoškolských aktivitách za účasti pedagógov, žiakov,  podnikateľov

 

Stručný opis realizácie projektu:

Realizácia projektu bola členená na nasledovné skupiny činností:  riadenie projektu, hlavné aktivity zamerané na splnenie cieľov, nákup zaradenia a vybavenia, ktorých výstupy sa podieľali na naplnení hlavného a špecifických cieľov.

 

Riadiace aktivity projektu

Riadenie projektu bolo v zmysle zásad projektového riadenia zamerané na naplnenie cieľov projektu  tak, aby počas realizácie projektu nebolo ohrozené naplnenie aktuálnych  cieľov a potrieb školy. Z uvedeného dôvodu realizoval riadiaci tím aktívnu kontrolu súladu aktuálneho stavu realizácie projektu s plánovaným a reálnymi potrebami školy a na základe zisteného stavu realizoval celý rad korekčných opatrení. Opatrenia zamerané na zmenu  harmonogramu realizácie aktivít a cieľov projektu boli v rámci zmluvných vzťahov s poskytovateľom nenávratného príspevku realizované formou podania 2 žiadostí o zmenu projektu a následnom podpísaní 2 dodatkov k zmluve.

 

Vzdelávacie aktivity projektu

Aktivita 1.1. Projektové a procesné myslenie v škole a vo vyučovaní

Aktivita 1.2. Efektívna komunikácia, tímová spolupráca, riešenie problémov

V rámci vzdelávacích aktivít 18 pedagogických pracovníkov úspešne ukončilo obidva vzdelávacie programy. Uplatnenie získaných vedomostí a zručností v praxi umožnilo zavádzať do vyučovania nové, efektívne prvky vyučovania s cieľom zvýšiť aktivitu žiakov na hodinách zapojením sa do projektov a prostredníctvom efektívnej komunikácie, tímovej spolupráce a schopnosti riešiť problémy ovplyvniť potenciál jednotlivcov uplatniť sa na trhu práce.

Poznatky a skúsenosti zo školenia boli počas projektu využívané s cieľom ich ďalšieho uplatňovania a rozvíjania aj po ukončení projektu nasledovne:

 • skvalitňovanie vzdelávacieho procesu (v rámci aktivity 2.1 a 3.1) uplatňovaním nadobudnutých vedomostí a zručností
 • realizácia školských, triednych a iných projektov zameraných na získanie praktických zručností žiakov OALM zameraných na rozvoj individuálnej zodpovednosti, tímovej spolupráce  za účelom dosiahnutia vopred definovaného cieľa
 • zvyšovanie kreditu školy - prezentovanie školy ako učiacej sa organizácie pri aktivitách zameraných na získanie nových študentov OALM
 • motivácia ďalších pedagógov  využívať príležitosti na sebarealizáciu v  národných i medzinárodných projektoch

 

Realizačné a implementačné aktivity projektu:

Aktivita 2.1. Tvorba a inovácia didaktických materiálov

Aktivita 2.2. Digitalizácia inovovaných a nových materiálov v databázovom online prostredí

V rámci realizačných  aktivít 18 pedagogických pracovníkov, ktorí boli zároveň účastníkmi vzdelávacích aktivít, uplatnilo získané vedomosti a zručnosti pri tvorbe nových didaktických materiálov v rámci vopred stanovených tém. V rámci týchto aktivít bola spracovaná štruktúrovaná databáza a v nej 462 nových didaktických materiálov zameraných  na zvýšenie kvality a efektivity odborného, jazykového a všeobecného vzdelávania v rámci učebných odborov Obchodná akadémia a Ekonomické lýceum.

Cieľom nových materiálov je zaviesť do vyučovania nové, efektívne prvky vyučovania a zámerom  ich dlhodobým používaním, vylepšovaním a dopĺňaním zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu, proaktivite, zodpovednému správaniu, a to nielen počas vyučovania na hodinách počas projektu, ale aj v ostatnom školskom a bežnom živote mimo časového a priestorového  rámca realizovaného projektu.

Aktivita 3.1. Aplikovanie a overovanie poznatkov vo vyučovacom procese

V rámci tejto aktivity sa 18 pedagogických pracovníkov a 218 žiakov podieľalo na overovaní nových poznatkov, získaných v rámci vzdelávacích aktivít projektu 1.1 a 1.2 , didaktických materiálov realizovaných v rámci aktivity 2.1 a 2.2 a vybavenia získaného  v rámci riadiacich aktivít  zameraných na realizáciu verejných obstarávaní, a to priamo na vyučovacích hodinách.  Skúsenosti získané v tejto aktivite sú cenným vstupom do procesu výchovy a vzdelávania v rámci trvalej  činnosti školy. Za správu, využívanie a ďalší rozvoj  výstupov sú po ukončení projektu  vedením školy určení pracovníci, ktorých súčasťou pracovnej náplne je  plnenie  úloh predsedov príslušných predmetových komisií, správy  IT technológií a databáz a správy majetku

 

Vybavenie zakúpené z projektu:

Z prostriedkov projektu bolo zakúpené nasledovné vybavenie, ktoré naplnilo príslušný Normatív materiálno – technického a priestorového zabezpečenia s cieľom zabezpečiť kvalitnú prípravu absolventov Obchodnej akadémie Liptovský Mikuláš.

 Názov

Počet kusov

 
 

Počítačový server so SW vybavením

1

 

Dataprojektor

7

 

Multifunkčné zariadenie

8

 

Flash disk  8GB

20

 

Notebook s operačným systémom

25

 

Interaktívna tabuľa  s príslušenstvom

7

 

Flipchartová tabuľa

1

 

Viazačka hrebeňovej väzby

1

 

Laminovačka

1

 

Skartovač

1

 

Kufrík Elektrina 2

1

 

Kufrík Teplo

1

 

Kufrík Mechanika

1

 

Kufrík Optika

1

 

Keramická tabuľa

7

 

Kancelársky softvér

25

 

Tablety s multimediálnym SW

39

 

 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria