Navigácia

Navigácia

Školská jedáleň

Základné informácie

Stravu si môžete prihlasovať a odhlasovať na stránke www.strava.cz (prihlasovaie údaje majú žiaci k dispozícii) minimálne deň vopred.Okrem toho môžete stravu odhlasovať aj telefonicky na čísle 044 55 412 88
Školská jedáleň

Školská jedáleň /ďalej ŠJ/ je orgnizačnou súčasťou Obchodnej akadémie. V zmysle § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. zabezpečuje stravovanie pre žiakov OA dochádzajúcich i ubytovaných a pre zamestnancov OA. V rámci zabezpečovania stravovania okrem „Školského zákona“ uplatňuje ďalšie právne normy zamerané predovšetkým na hygienu, normotvorbu, kvalitu i kvantitu stravovania. Štatutárnym orgánom ŠJ je riaditeľ Obchodnej akadémie. Činnosť ŠJ riadi jej vedúca .

 

Kapacita školskej jedálne je 50 miest. Výdaj stravy sa vykonáva v položkách a časoch:

Školská jedáleň

v pondelok až vo štvrtok nasledovne:
- raňajky: 6,15 h až 6,50 h /len ubytovaní žiaci/
- desiata: vydáva sa pri raňajkách /len ubytovaní žiaci/
- obed: 11,35 h až 14,35 h /žiaci ubytovaní i dochádzajúci a zamestnanci školy/
- večera: 18,00 h až 18,45 h /len ubytovaní žiaci/

v piatok:
- raňajky: 6,15 h až 6,50 h /len ubytovaní žiaci/
- desiata: vydáva sa pri raňajkách /len ubytovaní žiaci/
- obed: 11,30 h až 14,00 h /žiaci ubytovaní i dochádzajúci a zamestnanci školy/

V piatok (odchodný deň) - suchý obed, olovrant, suchá večera pri raňajkách. /len ubytovaní žiaci/

Určené časové limity pre ubytovaných žiakov môžu byť v zreteľahodných prípadoch výnimočne upravené na základe písomnej žiadosti schválenej kompetentným riadiacim zamestnancom po doporučení skupinovým vychovávateľom. Štatutárny orgán má právo upraviť časové limity v rozsahu svojich zákonných kompetencií z prevádzkových dôvodov.

1. Danone Školská Mliečna liga /DŠML/ - je celoslovenský neziskový projekt spoločnosti Danone, pre materské, základné a stredné školy na Slovensku, v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, podporený Úradom verejného zdravotníctva SR a Hlavným hygienikom SR.
Viac na www.skolskymliecnyprogram.sk
 

2. „Bonduelle „ Škola plná zdravia - cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a kvantitu konzumácie zeleniny v školskom stravovaní a hravou formou zvýšiť obľubu zeleniny u detí.
Viac na www.skolaplnazdravi.cz
 

3. Zdravie na tanieri - cieľ projektu je vytvorenie zdravých návykov stravovania a upevnenie ekologického povedomia pri stravovaní.   

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria