Navigácia

Navigácia

Školská jedáleň

Úhrada nákladov za stravovanie

 

V súlade s Vnútorným predpisom riaditeľa OA 1/2018 o určení príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte a stravovanie v školskej jedálni a Dodatkom číslo 3 k tomuto predpisu účinným od 1.9.2020 je denný stravný limit nákladov na nákup potratín v rozsahu schválených finančných pásiem ŠJ pri OA pre delenú stravu (obed v príslušnej škole) v hodnote 2,92 € a pre celodennú stravu v hodnote 4,63 € v skladbe:

- raňajky: 0,74 €
- desiata: 0,61 €
- obed: 1,71 €
- olovrant: 0,41 €
- večera: 1,16 €

INFORMÁCIA O ZMENÁCH STRAVNÉHO OD 1.9.2020:

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria