Navigácia

Navigácia

Výchovný poradca

Všeobecné informácie

Výchovný poradca: Mgr. Jana Gajdošová

Kontakt: gajdosovaj@oalm.eu

Konzultačné hodiny: utorok 13. 45-14. 30 (výchovný poradca), štvrtok 13. 45 - 14. 30 (kariérový poradca), prípadne podľa individuálnej dohody

Kabinet výchovného poradcu: OA LM, prízemie

Výchovný poradca poskytuje poradenské služby nielen žiakom a študentom, ale aj rodičom, zákonným zástupcom, pedagogickým pracovníkom aj vedeniu školy.

Úlohy výchovného poradcu:

- dbať o odborný rast, vzdelávanie a sebavzdelávanie, účasť na poradách, seminároch a školeniach, spolupracovať s VP ostatných stredných škôl a ZŠ v Liptovskom Mikuláši

- viesť dokumentáciu VP, poskytovať informácie o možnostiach využívania služieb ponúkaných CPPPaP

- osobitnú pozornosť venovať žiakom 1. ročníka, predovšetkým otázkam učenia sa a adaptácie na nový kolektív a nové prostredie

- vo všetkých ročníkoch sa zameriavať na žiakov s problémami v učení, v osobnostnom a sociálnom vývine

- spolupracovať s triednymi učiteľmi pri zabezpečovaní systematickej starostlivosti o problémových žiakov, podchytiť a sledovať zaostávajúcich a prepadávajúcich žiakov, pomôcť im riešiť vzniknuté situácie

- žiakom 2. a 3. ročníka pomáhať pri výbere nepovinných voliteľných predmetov v súvislosti s výberom ďalšieho štúdia, podľa záujmu zabezpečiť diagnostiku žiakov v oblasti profesijnej orientácie

- žiakom 3. a 4. ročníka pomôcť pri výbere štúdia po maturite, pri výbere VŠ

- poskytovať metodickú pomoc rodičom žiakov v otázkach výchovného a kariérového poradenstva

- podieľať sa na príprave „Dňa otvorených dverí“ v škole, výchovných akcií, pri organizácii besied a prezentácií jednotlivých fakúlt vysokých škôl a univerzít

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria