• Rada školy+štatút

    •                  

     Zloženie rady školy v roku 2020

      

      1. Mgr. Miroslav Droppa                                zástupca pedagogických zamestnancov

                                                                              predseda rady školy

      2. Mgr. Jana Gajdošová                                  zástupkyňa pedagogických zamestnancov

                                                                              podpredsedníčka rady školy

      3. p. Miroslava Macháčová                             zapisovateľka - tajomníčka

                                                                              zástupkyňa nepedagogických zamestnancov

      4.  p. Ján Krčmárek                                         zástupca rodičov školy

      5.  p. Katarína Čajková                                   zástupkyňa rodičov školy

      6.  p. Jana Ťapajáková                                     zástupkyňa rodičov školy

      7.  Mgr. Daniel Tichý                                     delegovaný zástupca ŽSK

      8.  Ing. Martina Gajdárová                              delegovaná zástupkyňa ŽSK

      9.  MUDr. Karol Javorka                                delegovaný poslanec ŽSK

     10. MUDr. Jaroslav Barok                               delegovaný poslanec ŽSK

     11. sl. Lea Jakubeková                                      zástupkyňa žiakov

      

                

      

                       Štatút Rady školy pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši

     V súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, sa vydáva tento štatút rady školy.

     Čl. 1

     Základné ustanovenie

     (1) Rada školy sa zriaďuje pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši.

     (2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

     Čl. 2

     Pôsobnosť a poslanie rady školy

     (1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR  č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, s pôsobnosťou v rámci školy alebo školského zariadenia, pri ktorej je zriadená.

     (2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy alebo školského zariadenia v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy alebo školského zariadenia z pohľadu školskej problematiky.

     Čl. 3

     Činnosť rady školy

     (1)  Rada školy sa vyjadruje ku závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a to :

     a)  uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,

     b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

     c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na odvolanie riaditeľa školy; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

     d) vyjadruje sa ku skutočnostiam uvedeným v  § 5 ods. 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä:

     1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,

     2. k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a ich zameraní,

     3. k návrhu školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,

     4. k návrhu rozpočtu,

     5. k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,

     6. k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy,

     7. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,

     8. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovaného najmenej na dva roky a každoročne vyhodnocovaného,

     9. k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,

     10. k návrhu na zrušenie školy, spájanie alebo združovanie s inými školami alebo školskými zariadeniami.

     (2) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí môže navrhnúť kandidátov zo zvolených zástupcov rodičov do príslušnej územnej školskej rady. 

     (3) Rada školy  vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:

     a) posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania, na platné uznesenie vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,

     b) odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

      

      

     Čl. 4

     Zloženie rady školy

     (1) Rada školy má 11 členov.

     (2) Členmi rady školy sú:

     a) dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov,

     b) jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov,

     c) traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy,

     d) jeden zvolený zástupca žiakov,

     e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

     (3) Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa školy sú členmi rady školy okrem členov uvedených v bode (2) tohto článku aj:

     a) jeden delegovaný zástupca krajského školského úradu,

     b) jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie,

     c) jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja.

     (4) Členom rady  školy môže byť i delegovaný zástupca právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní s tým, že toto členstvo v orgáne školskej samosprávy je čestné a bez hlasovacieho práva. Návrh delegovaného zástupcu zasiela dotknutá právnická alebo fyzická osoba riaditeľovi školy, ktorý ich bezodkladne zašle zriaďovateľovi, ktorý rozhoduje o výbere z navrhnutých kandidátov na čestné členstvo a ich menovaní.

      

     Čl. 5

     Spôsob voľby členov rady školy

      

     (1) Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

     (2) Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia.

     (3) Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu alebo školské zariadenie.

     (4) Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy.

     (5) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (6) Spôsob voľby členov rady školy sa vykonáva podľa  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (7) Členstvo v rade školy zaniká:

     a) uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

     b) vzdaním sa členstva,

     c) ak člen rady školy sa stane riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom, starostom obce alebo primátorom mesta,

     d) ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,

     e) ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

     f)  ak zvolený zástupca žiakov prestane byť žiakom školy,

     g) odvolaním zvoleného člena podľa  § 25 ods. 6 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

     h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva, samosprávneho kraja, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na  výchove a vzdelávaní, ktorí boli do rady školy delegovaní,

     i) obmedzením, alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,

     j) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

     (8) Funkcia člena rady školy je čestná a jej výkon je nezastupiteľný.

      

     Čl. 6

     Doplnenie členov rady pred ukončením funkčného obdobia

      

     (1) V prípade zániku členstva v rade školy pred uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy je predseda rady školy povinný do 30 dní iniciovať doplnenie členov do rady školy a v súčinnosti s riaditeľom školy alebo školského zariadenia a zriaďovateľom písomne dohodne so zástupcami príslušnej zložky voliteľov  termín, dokedy má zložka voliteľov  delegovať alebo zvoliť nových zástupcov za člena rady školy.

     (2) V prípade, že v dohodnutej lehote podľa bodu (1) tohto článku nedôjde k novej voľbe na doplnenie chýbajúcich členov do rady školy, predseda rady školy doplní (kooptuje) chýbajúcich zástupcov do rady školy tak, že na ich miesto nastúpi náhradný člen, ktorým je ten, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov.

     (3) Doplnenie člena rady školy podľa  tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

     Čl. 7

     Pravidlá rokovania rady školy

      

     (1) Rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.

     (2) Predsedu rady školy a podpredsedu rady  školy volia členovia rady školy, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.

     (3) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:

     a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

     b) o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

     (4) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:

     a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

     b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona  NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo štatútom rady školy,

     c) ak si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tohto štatútu.

     (5) Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a na platnosť uznesenia je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov s výnimkou podľa bodu 7 tohto článku.

     (6) Každý člen rady školy má jeden hlas.

     (7) Na platné uznesenie rady školy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa školy alebo školského zariadenia vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet  hlasov všetkých jej členov.

     (8) Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

     (9) Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr v deň skončenia funkčného obdobia rady školy.

     (10) Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

     (11) Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.

     (12) O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.

     (13) Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (14) Rada  školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia (alebo ich časti) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy a jeho zástupcov, ďalších zamestnancov školy, rodičov žiakov, žiakov, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

     (15) Rada školy môže v prípade potreby schvaľovať a hlasovať prostredníctvom elektronickej pošty. V tom prípade predseda zašle materiál členom rady školy a určí termín, do ktorého členovia rady školy pošlú svoje stanovisko. Pri elektronickom hlasovaní platia tie isté pravidlá ako pri hlasovaní na zasadnutí podľa článku 7 odsek 5.

      

     Čl. 8

     Práva a povinnosti člena rady školy

     (1) Člen má právo:

     a) voliť a byť volený za predsedu rady školy alebo podpredsedu rady školy,

     b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy a podpredsedu rady školy,

     c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

     d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

     e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

     (2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

     (3) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     (4) Členovia rady školy za svoju činnosť zodpovedajú zložkám voliteľov, ktoré ich do rady školy zvolili alebo delegovali. Ako celok rada školy zodpovedá najmä plénu zamestnancov školy alebo školského zariadenia a rodičov žiakov školy alebo školského zariadenia. Členovia rady školy pravidelne informujú o činnosti rady školy zástupcov tejto zložky, ktorú v rade zastupujú a získavajú od nich podnety pre prácu v rade školy.

     (5) Ak člen rady školy neplní povinnosti podľa tohto štatútu, predseda rady školy môže navrhnúť Rade školy, aby bol odvolaný a to aj v prípade jeho neprítomnosti.

      

     Čl. 9

     Povinnosti predsedu rady školy

      

     (1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo týmto štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

     (2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

     (3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí návrh štatútu rady školy a plán zasadnutí rady školy na schválenie.

     (4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy podľa potreby a najmenej štyrikrát ročne podľa plánu zasadnutí.

     (5) Predseda rady školy zvolá radu školy vždy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy, a to do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

     (6) V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá ich podpredseda.

     (7) Predseda rady  školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca kalendárneho roka.

     (8) Výročná správa obsahuje:

     a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku, s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

     b) čerpanie rozpočtu a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

     c) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu kalendárneho roka,

     d) ďalšie údaje určené radou školy.

     (9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

     (10) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok.

     (11) Predseda rady školy je povinný predložiť zriaďovateľovi školy návrh na vymenovanie riaditeľa školy alebo školského zariadenia,  na základe výsledkov uskutočneného výberového konania.

     (12) Predseda rady školy je povinný v lehote do 5 dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy zaslať zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy.

     (13) Predseda rady školy je povinný zabezpečiť v súčinnosti s riaditeľom školy archiváciu všetkých dokumentov týkajúcich sa činnosti rady školy.

      

     Čl. 10
     Vzťah rady k orgánom miestnej štátnej správy

      

     (1) Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní je povinný predložiť rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej resp. elektronickej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne priamo na zasadnutí rady školy. Doplňujúcim informovaním môže riaditeľ školy poveriť kompetentného zamestnanca.

     (2) Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy na základe výberového konania zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

     Čl. 11

     Finančné zabezpečenie rady školy

      

     (1) Rada školy  zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

     (2) Rada školy nemá vlastný majetok.

     (3) Návrh rozpočtu predkladá na schválenie jej predseda na prvom zasadaní rady školy príslušného kalendárneho roka.

     (4) Rada školy hospodári podľa schváleného rozpočtu.

      

     Čl. 12

     Záverečné ustanovenie

      

     (1) Znenie štatútu môže byť upravené a doplnené na návrh člena rady školy po schválení nadpolovičnou väčšinou členov rady školy.

      

      

      

      

      

      

      

          Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 27. marca 2012 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

      


           V Liptovskom Mikuláši, dňa 20. februára 2020  

                                                                                                                           predseda rady školy

                                                                                                                          Mgr. Miroslav Droppa

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje