Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

Priamy prenájom 001-OA/2020

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (učebňa) č. 308 o výmere 56,0 m2, nachádzajúca sa  v stavbe so súpisným číslom 1571, postavená na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom,zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 001-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

½  miestnosti č.  005   o výmere 17,25  m2,  nachádzajúca sa  v budove internátu, súpisné číslo 1777, postavená  na  parcele  KN – C   č.  211,   v katastrálnom   území     Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 002-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

miestnosť č.  003 o výmere 34 m2, nachádzajúca sa na prízemí internátu, súpisné číslo 1777, postavená  na  parcele  KN – C   č.  211,   vkatastrálnom  území Palúdzka,vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 003-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

miestnosť č.  004 a ½ miestnosti č. 005 o výmere 51 m2, nachádzajúca sa na prízemí internátu, súpisné číslo 1777, postavená  na  parcele  KN – C   č.  211,   vkatastrálnom  území Palúdzka,vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 004-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

miestnosť pri telocvični č. T/4 o výmere 71,80 m2, nachádzajúca sav stavbe sosúpisnýmčíslom 792, postavená  na  parcele  KN – C   č.  213,   vkatastrálnom  území Palúdzka,vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 005-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

garáž  o  výmere 48 m2, nachádzajúca  sa  v  oceľovej  hale  bez  súpisného  čísla,  postavená na parcele  KN – C  č.  216/19, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 006-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

sklad o výmere 97,5 m2, nachádzajúci sa  v  oceľovej  hale  bez  súpisného  čísla,  postavená na parcele  KN – C  č.  216/19, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 007-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

miestnosti č.  307, 308, 309 a 310 o celkovej výmere 151 m2, nachádzajúce sa v budove školy, súpisné číslo 1571, postavenej  na  parcele  KN – C   č.  212,   vkatastrálnom  území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísané na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 008-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

garáž  o  výmere 49 m2, nachádzajúca  sa  v  budove  bez  súpisného  čísla,  postavená na parcele KN – C  č.  208, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 009-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

garáž  o  výmere 72 m2nachádzajúca  sa  v  budove  bez  súpisného  čísla,  postavená na parcele KN – C č. 209, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 010-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

sklad  o  výmere 40 m2, nachádzajúca  sa  v  budove  bez  súpisného  čísla,  postavená na parcele KN – C č. 209, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 011-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (chodba na prízemí vstupnej časti do školského internátu) o výmere 1,0 m2, nachádzajúci sa  v stavbe so súpisným číslom 1777, postavený na parcele KN – C č. 210, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 012-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (chodba na prízemí školy) o výmere 1,0 m2, nachádzajúci sa  v stavbe so súpisným číslom 1571, postavená na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 013-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor – oceľová hala o výmere 97,5 m2, nachádzajúci sa na pozemku parc. KN-C č. 216/19, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728

 

Priamy prenájom 014-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

pozemok v areáli školy o výmere 7,0 m2, nachádzajúci sa na parc. KN-C č. 216/19, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728

 

Priamy prenájom 015-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor – priestor pred strojovňou výťahu o výmere 2,6 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súp. číslom 1777, postavenej na parc. KN-C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na liste vlastníctva č. 4728

 

Priamy prenájom 016-OA/2019

 

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 1,5 m2, nachádzajúca sa na stavbe so súp. číslom 1777, postavenej na parc. KN-C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728

 

Priamy prenájom 017-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 3,0 m2, nachádzajúca sa na stavbe so súp. číslom 1777, postavenej na parc. KN-C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728

 

Priamy prenájom 018-OA/2019

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 5,0 m2, nachádzajúca sa na stavbe so súp. číslom 1777, postavenej na parc. KN-C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria