Navigácia

Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

Priamy prenájom 001-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (oceľová hala) o výmere 48,0 m2, nachádzajúci sa v stavbe bez súpisného čísla, ktorá je postavená na pozemku parc. KN – C č. 216/19, zapísanom na liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 002-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

časť pozemku v areáli školy o výmere 7,0 m2nachádzajúci sa na parc. KN-C č. 216/19, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728 .

 

Priamy prenájom 003-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 002) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 004-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 005) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 005-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (1/2 miestnosti č. 006) o výmere 17,25 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 006-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytové priestory (6x miestnosť – č. 304, 305, 307, 308, 309, 310) – celková výmera 224,28 m2, nachádzajúce sa na 3. poschodí budovy školy - stavby so súpisným číslom 1571, postavenej na parcele KN – C č. 212, v katastrálnom území  Palúdzka, vedenom Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom, zapísaný na  liste vlastníctva   č.  4728.

 

Priamy prenájom 007-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 6,8 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 008-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 3,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 009-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

strecha internátu o výmere 2,0 m2, stavba so súpisným číslom 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Priamy prenájom 010-OA/2021

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor pred strojovňou výťahu o výmere 2,6 m2, nachádzajúci sa v stavbe so súpisným číslom 1777, postavenej na pozemku parc. KN – C č. 211, zapísanej na liste vlastníctva č. 4728.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria