Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

 

Priamy prenájom 001-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

garáž o výmere 48,0 m2,  nachádzajúca sa v oceľovej hale bez súpisného čísla, postavená na parcele  KN – C  č. 216/1, v  katastrálnom   území  Palúdzka,  správa katastra Liptovský  Mikuláš,  zapísaná  na liste vlastníctva  č.  4728.

 

Priamy prenájom 002-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

miestnosť č. 004 a časť miestnosti č. 005 o výmere 51,0 m2, nachádzajúca sa na prízemí budovy internátu, súpisné číslo 1777,  postavená na parcele KN–C č. 211, v  katastrálnom   území  Palúdzka, správa katastra Liptovský  Mikuláš,  zapísaná  na liste vlastníctva  č.  4728.

 

Priamy prenájom 003-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

 miestnosť  č.  003  o výmere  34,0  m2,   nachádzajúca  sa  na  prízemí  budovy  internátu, súpisné  číslo  1777,   postavená   na   parcele  KN – C   č. 211,  v  katastrálnom   území  Palúdzka,  správa katastra Liptovský  Mikuláš,  zapísaná  na liste vlastníctva  č.  4728.

 

Priamy prenájom 004-OA/2018

Predmetom priameho nájmu je

nebytový priestor (sklad) o výmere 40,0 m2,  nachádzajúci  sa v areáli školy,  v  budove bez  súpisného  čísla,   postavenej   na   parcele   KN – C   č.  209, v  katastrálnom   území  Palúdzka,  správa katastra Liptovský  Mikuláš,  zapísaná  na liste vlastníctva  č.  4728.

 

 

   
   
   

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria