Navigácia

Zverejnené dokumenty

Priamy nájom majetku ŽSK

Priamy prenájom 005-OA/2017

Predmetom priameho nájmu je garáž o výmere 97,5 m2,  nachádzajúca sa v oceľovej hale bez súpisného čísla, postavená na parcele  KN – C  č.  216,  v  katastrálnom  území  Palúdzka, správa katastra Liptovský Mikuláš,  zapísaná na  liste vlastníctva   č.  4728.

Priamy prenájom 006-OA/2017

Predmetom priameho nájmu je časť  chodby  o  výmere  1,0   m2nachádzajúca  sa  na prízemí internátu,  súpisné číslo 1777,   postavená   na   pozemku    parc.   č.  KN  210,  v katastrálnom  území  Palúdzka, správa  katastra Liptovský  Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva  č. 4728.

Priamy prenájom 007-OA/2017

Predmetom priameho nájmu je časť  chodby  o  výmere 1,0 m2,   nachádzajúca  sa na prízemí školy,  súpisné číslo 1571, postavená   na   pozemku    parc.   č.  KN  212,  v katastrálnom  území  Palúdzka,  správa katastra Liptovský  Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

Priamy prenájom 008-OA/2017

Predmetom priameho nájmu je garáž o výmere 72,0 m2,   nachádzajúca sa v areáli školy, bez súpisného čísla, postavená na  parcele KN – C  č. 209,  v katastrálnom  území  Palúdzka, správa  katastra  Liptovský Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

Priamy prenájom 009-OA/2017
Predmetom priameho nájmu je priestor pred strojovňou výťahu o výmere 2,6 m2, nachádzajúci sa v budove internátu, súpisné   číslo  1777,   postavený   na   parcele   KN – C   č. 211,  v  katastrálnom území Palúdzka,  správa  katastra  LiptovskýMikuláš,  zapísaný na  liste vlastníctva  č. 4728.

Priamy prenájom 010-OA/2017
Predmetom priameho nájmu je časť strechy internátu o výmere 5,0  m2,  nachádzajúca sa  na budove internátu, súpisné číslo 1777,  postavená  na  parcele  KN – C   č.  211, v katastrálnom   území Palúdzka, správa katastra Liptovský  Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

Priamy prenájom 011-OA/2017
Predmetom priameho nájmu je časť strechy internátu o výmere 3,0  m2,  nachádzajúca sa  na budove internátu, súpisné číslo 1777,  postavená  na  parcele  KN – C   č.  211, v katastrálnom   území  Palúdzka, správa katastra Liptovský  Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

Priamy prenájom 012-OA/2017
Predmetom priameho nájmu je časť strechy internátu o výmere 1,5  m2,  nachádzajúca sa  na budove internátu, súpisné číslo 1777, postavená na pozemku parc. KN – C č. 211, v katastrálnom území Palúdzka, správa katastra Liptovský  Mikuláš, zapísaná na liste vlastníctva č. 4728.

 

Novinky

Kontakt

  • Obchodná akadémia
    Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš

    Email: oalm@oalm.eu
  • +421 44 5541288
    +421 905 435162

Fotogaléria