• V šk. roku 2024/2025 otvárame:

    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš Nábrežie K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš v školskom roku 2024/2025 otvára denné štúdium:

     1 trieda

     - odbor ekonomické lýceum 6325 M
     - spolu 22 žiakov

     1 trieda

     - odbor obchodná akadémia 6317 M/ duálny systém
     - spolu 24 žiakov

     Dôležité informácie pre deviatakov:

     Od 1. februára si deviataci môžu podať prihlášku na stredné školy. Termín podania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole sa zjednotil a pre všetky odbory vzdelávania je rovnaký. Prijímacie konanie sa bude konať v dvoch termínoch, v prípade odborov, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania bude prvý termín 2. mája 2024 a druhý termín 6. mája 2024. 

     Prihlášku je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe (na tlačive MŠVVaŠ SR) s podpismi oboch zákonných zástupcov. Prihláška je platná aj s podpisom jedného z rodičov, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi  strednej školy písomné vyhlásenie, alebo o tomto fakte existuje rozhodnutie súdu.

     Riaditeľ strednej školy môže prijať iba kompletnú prihlášku uchádzača o strednú školu, čo znamená, že musí obsahovať všetky požadované prílohy. Ak tomu tak nie je, riaditeľ vyzve rodičov na doplnenie prihlášky, aby ju do určeného termínu skompletizovali.

     Ďalšie  INFORMÁCIE:

     Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

     -   § 68 ods. 1 riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.

     -  § 68 ods. 2 riaditeľ strednej školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.

     -   Podľa § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po tomto termíne ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

     -    Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva u riaditeľky školy. O odvolaní rozhoduje Žilinský samosprávny kraj, odbor školstva a športu v Žiline.

     -   V súlade s § 66 ods. 6,  riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka.

     -    V súlade s § 66 ods. 8, uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

     -    Prijímacie skúšky sú písomné a realizujú sa prezenčne.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • +421 44 5541288 spojovateľka
    +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571
    031 47 Liptovský Mikuláš
    Liptovský Mikuláš
    Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje