• Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

     • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

      EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

      OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

    • PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
     • PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE

     • Milí maturanti,

      v tomto školskom roku sa písomná časť MS konať nebude, ústna časť maturitnej skúšky bude cca 2 týždne po obnove vyučovania a nástupe do školy.

      Súčasťou maturitnej skúšky je aj praktická časť odbornej zložky. Túto časť časovo aj obsahovo prispôsobíme situácii a budeme Vás o tom informovať.

      Študenti odboru ekonomické lýceum majú ako súčasť PČOZ napísanie a obhajobu záverečnej práce. Vaše záverečné práce pošlite hotové v elektronickej podobe vo formáte pdf. a vo formáte docx.  (obidva formáty) na mailovú adresu oalm@oalm.eu do 10. apríla 2020.

      Po nástupe do školy ich prinesiete do dvoch dní vytlačené a zviazané na sekretariát školy (po obhajobe sa Vám práce nevracajú). S vytlačenými prácami prineste aj vyplnené a podpísaené Čestné vyhlásenie, ktorého formulár nájdete tu cestne_vyhlasenie.docx Hodnotené budú záverečné práce a prezentácia a obhajoba Vašich prác. 

    • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA
     • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA

     • 👉 INFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od ministra školstva Branislava Gröhlinga

      Ústredným krízovým štáb vyhodnotil, že situácia s koronavírusom pretrváva a ovplyvňuje aj školstvo. Sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty a zároveň nezvyšovať nápor na lekárov. 

      1. Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

      Viem, že je to pre rodičov nepríjemné. Vyvoláva to neistotu. Takto ale rozhodol úrad a urobil tak, aby sme všetci ostali zdraví.

      Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať. Ak sa nejaké učivo nepreberie, presunie sa do ďalšieho ročníka. Nebude to problém.

      2. Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie. Ruší sa aj Testovanie 9 pre tento školský rok.

      3. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

      4. Budem komunikovať s Akreditačnou agentúrou a VŠ a termíny prijímačiek na vysoké školy budú dohodnuté tak, aby bezproblémovo prebehli.

      Možno vás niektoré tieto zmeny nepotešili. Pamätajme, prosím, že sme v stave núdze. Školy ani ostatné časti života nemôžu fungovať úplne štandardne. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

    • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA
     • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie bude prebiehať podľa pokynov učiteľov.     

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. 

    • USMERNENIE KORONAVÍRUS
     • USMERNENIE KORONAVÍRUS

     • Vážení rodičia, milí študenti,

                  na základe aktuálnych informácií k riešeniu opatrení po návrate zo zahraničia počas prázdnin súvisiace s prenosom ochorenia koronavírusu bolo na školy rozoslané ministerstvom školstva usmernenie vydanom 28.2.2020 a dôležité informácie ÚVZ SR o tomto ochorení.

      KORONAVÍRUS spôsobuje respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu s príznakmi klasickej chrípky - teplotou nad 38°C, kašľom, bolesťou svalov, kĺbov, sťaženým dýchaním.

                  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. 

                  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu    symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne  nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,  v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne. 

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu. 

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      • nedotýkať sa očí, nosa a úst  neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 
      • vyvarovať' sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. 

      Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva. 

      V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALLL centrum úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke. 

      Kontakty prístupné pre verejnosť:

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682

      email: novykoronavirus@uvzsr.sk

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812 

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje