• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V piatok 25.9.2020 si žiaci I.B a II.B triedy na hodinách anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť, aby sa Európania bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 

      Na hodine sa napríklad študenti rozdelili do viacerých skupín podľa krajín EU. Dostali slovníky (ANJ-NEJ), (ANJ-RUJ), (ANJ-TAL), (ANJ-SPA) (ANJ-FRJ) s najbežnejšími výrazmi v komunikácii a rôzne suveníry zo svojej krajiny (matriošku, prívesok, magnetku, pohár, pohľadnicu...). Úlohou skupín bolo napísať, čo najviac faktov o svojej krajine a predstaviť sa v jazyku svojej krajiny pomocou slovníka. Neskôr priraďovali pozdravy k rôznym jazykom a mali kvíz o jazykoch s rôznymi zaujímavými informáciami o posunkovej reči, Baltických jazykoch, jazykolamoch, žijúcich jazykoch na svete. Tieto aj ďalšie aktivity žiakov pobavili a veríme, že aj motivovali a vzbudili záujem :)

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí študenti, v utorok 29. 9. 2020 bude výluka dodávky elektriny. Z toho dôvodu bude mať 1. a 2. ročník v tento deň dištančné vzdelávanie. Študenti ostanú doma a ich učitelia sa s nimi spoja cez EduPage, alebo iný program. Online hodiny sú pre študentov povinné a úlohy, ktoré na tento deň dostanú, budú kontrolované, prípadne ohodnotené.

      Online vyučovanie bude prebiehať v čase od 7.05 do 13.40 v závislosti od počtu hodín v tento deň.

    • Školský internát je v oranžovej zóne
     • Školský internát je v oranžovej zóne

     • Od 27. 9. 2020 je školský internát v oranžovej zóne, prosím, pozorne sledujte a dodržiavajte pokyny.

      Organizácia a podmienky výchovy na školskom internáte Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši  pre školský rok 2020/2021

      Podmienky vstupu do školského internátu:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

      • Nástup do školského internátu je dňa v nedeľu od 15:00 hod.
      • Žiak, ktorý bol v priamom kontakte s nakazeným, alebo príde z krajiny červenej,  je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.
      • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Pri nedeľňajšom nástupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.
      • Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti vždy, keď chýba predchádzajúci týždeň

      - 2 ks rúšok na každý deň pobytu v ŠI,

      - 250 ml dezinfekciu rúk na osobné použitie, ďalšiu osobnú hygienu podľa uváženia.

      • Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklomkolobežkou, korčuľami. Športovcom je na uskladnenie športových prostriedkov, náradí atď. vyhradená miestnosť

      Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľky Obchodnej akadémie, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

      • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI.
      • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.
      • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
      • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
      • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
      • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
      • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
      • Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.
      • Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
      • Žiak rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni. 

      Pri podozrení na ochorenie:

       -  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      -  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      -  Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

      - V prípade, že sa preukáže, že žiak bol v priamom kontakte s nakazeným, musí ihneď opustiť priestory školského internátu. Neplnoletého žiaka si musí vyzdvihnúť zákonný zástupca. 

     • Študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú inovatívni

     • Kreatívne myslenie, inovácie, startupy, vlastné podnikanie – to všetko bolo súčasťou inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorého sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v piatok 4. septembra 2020.

      Študentské nápady v závere workshopu odprezentovali svojim pedagógom.

      Okrem nápadov pre školu na všetkých študentov čakalo aj vystúpenie rapera Tona Suchotu.

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje