• PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva je postup prijímacieho konania 2021 pre obchodnú akadémiu nasledovný 

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v odboroch vzdelávania na SŠ je do 26. februára 2021.

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe.

     • Pre uchádzačov

     • V týchto dňoch po iné roky zvyčajne prebiehali prezentácie stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii prezentácie neuskutočnili a neboli ani DOD či prezenčne Burza stredných škôl. Preto pre deviatakov a ich rodičov dávame touto cestou do pozornosti odbory a možnosť štúdia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši na našej webovej stránke.

     • Informácie k organizácii vyučovania od 11. 1. 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa  5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude vyučovanie na stredných školách od 11. 1. 2021 prebiehať naďalej dištančnou formou. 

      Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školy v ZP ŽSK bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie.

      Zároveň upozorňujeme na zmeny, ktoré nastali  pri organizácii maturitných skúšok 2021:

      - písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021;
      konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo
      školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021, 

      - ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;
      konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady
      v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala
      v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov,


      - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom
      období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky
      maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

       

       

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje