• Kritériá na prijímacie konanie
     • Kritériá na prijímacie konanie

     • Milí uchádzači o štúdium na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši, 

      na našich stránkach môžete nájsť aktuálne Kritériá na prijímacie konanie na našu školu. Otvárame študijné odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o duálne vzdelávanie vo firme majú tú istú prihlášku ako odbor obchodná akadémia vzhľadom na to, že ide o maturitný odbor. 

      Do prvého ročníka bude prijatých spolu 42 žiakov

      6317 M  obchodná akadémia  21 žiakov

      6325 M  ekonomické lýceum  21 žiakov

       

      Dôležité informácie:

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne 3. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021.

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      • Škola doručí do 20. mája 2021 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. mája strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii
     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii

     • Študentom Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pribudli v tomto školskom roku do rozvrhu nové predmety. Prvákom projektový manažment a komunikácia spolu s cvičnou cestovnou kanceláriou, druhákom online marketing a ekonomika v praxi. Tretiaci si rozšíria vedomosti prostredníctvom predmetu slovenský jazyk v manažérskej praxi, štvrtáci tesne pred maturitou preniknú do tajomstiev ekonomického softvéru a matematiky v ekonomike.

           Všetky uvedené predmety, tzv. extrahodiny pribudli študentom vďaka projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom a úlohou projektu je čo najlepšie prepojenie vyučovania a modernej manažérskej praxe. 

           Nevzdelávajú sa však len študenti. Pedagógovia si vymieňajú svoje skúsenosti z vyučovania 2-krát do mesiaca v štyroch kluboch - čitateľskej a finančnej gramotnosti, IKT a cudzích jazykov. Aj vychovávatelia školského internátu v rámci svojho klubu 1-krát mesačne riešia metodiku a psychológiu výchovy.

           Keďže vďaka projektu škola  získala aj nové notebooky, počítače aj inú didaktickú techniku, budú učebne vybavené ako skutočné pracoviská s potrebným hardvérom aj softvérom a vytvoria priestor pre  budovanie potrebných zručností a pracovných návykov ako v skutočnej firme.

            A aj keď sa vyučovanie od 12. októbra presunulo do online priestoru, našich študentov a učiteľov pandémia nezastavila. Učitelia si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa pri online vyučovaní, vymýšľajú nové aktivity a tvoria pracovné listy. A skúsenosti z extrahodín potvrdzujú, že si predponu extra- vo svojom názve naozaj zaslúžia.


   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje