• Oznámenie k začiatku školského roka

     • Vážení rodičia, 

      podľa aktuálnych opatrení vydalo MŠVVaŠ dokument "Zelená otvoreným školám", podľa ktorého sú žiaci školy povinní podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“).   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča

      Rodičia žiakov prvého ročníka zabezpečia, aby mali pri nástupe do školy so sebou vyhlásenie v tlačenej podobe  podpísané rodičom Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk),

      ostatní študenti musia podať vyhlásenie cez edupage.

       

     • Otvorenie školského roka

     • Milí študenti,

      slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 5. septembra 2022 o 8.30 hod. na školskom areáli (v prípade zlého počasia v telocvični školy). Od 9.00 - 10.00 dostanete v triedach informácie a pokyny pre nový školský rok.

       

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt schuljahr

   • Kontakty

    • Obchodná akadémia
    • oalm@oalm.eu
    • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
    • 31926754
    • 2021484421
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje