• Informácia pre uchádzačov o štúdium
     • Informácia pre uchádzačov o štúdium

     • Milí deviataci a uchádzači o štúdium,

      prijímacie skúšky na štúdium na Obchodnej akadémii LM prebiehajú v dvoch kolách a to 3. a 10. mája 2021 od 8.00 hod. Na prijímacie skúšky ste kvôli opatreniam pozývaní po skupinách, skúšky trvajú 2 hodiny. 

      Všetky pokyny a informácie ste dostali cez EduPage, poradie žiakov a výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr 11. mája 2021 (utorok). V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach uvedených na stránke školy.

     • Otváranie škôl

     • Milí študenti,

      s účinnosťou od 26. apríla 2021 bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach.

      Ministerstvo zdravotníctva SR každý týždeň v utorok zverejní aktuálne informácie o situácií v jednotlivých okresoch na základe COVID AUTOMATU. V závislosti od toho ministerstvo školstva tieto dáta zapracuje do interaktívnej mapy.

      Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21.apríla 2021 na stránke MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk).

      Ak sa bude náš okres nachádzať v ružovej farbe, môžeme obnoviť prezenčné vyučovanie. Budeme Vás informovať vopred a ak bude prezenčné vyučovanie obnovené, potrebujete pred nástupom do školy vyplniť Čestné vyhlásenie o neinfekčnosti (na EduPage), kde priložíte elektronickú kópiu testu. Pri neplnoletých žiakoch sa táto povinnosť týka aj jedného zákonného zástupcu.

     • Odborný workshop - poďakovanie

     • Odborný workshop a simulované pohovory s profesionálmi pripravujú našich žiakov na skutočný profesionálny život. Ďakujeme Organizácii EPIC Assist Slovakia a zamestnancom firmy IBM za podnetné rady a užitočnú a zaujímavú formu prípravy budúcich absolventov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši pre trh práce. 

      Naši študenti pre nich pripravili POĎAKOVANIE a veríme, že v budúcom školskom roku pripravíme v spolupráci ďalšie pokračovanie prípravy pre profesionálny život.

    • Odborný workshop
     • Odborný workshop

     • Študenti 3. ročníka obchodnej akadémie sa už teraz môžu tešiť na skvelý workshop, ktorý pre nich pripravila organizácia EPIC Assist Slovakia. Dvojdňové aktivity, ktoré by mali z našich študentov pripraviť silných uchádzačov pre trh práce.

      V rámci medzinárodného projektu Your Career is Waiting-get ready sa budeme počas prvého dňa venovať rozvoju komunikácie, mäkkých zručností, príprave dobrého životopisu a motivačného listu a príprave na pracovný pohovor.

      Druhý deň nám personalisti firmy IBM pripravia simulované pracovné pohovory na konkrétne pozície, pričom najlepší študenti budú aj vyhodnotení.

    • Kritériá na prijímacie konanie
     • Kritériá na prijímacie konanie

     • Milí uchádzači o štúdium na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši, 

      na našich stránkach môžete nájsť aktuálne Kritériá na prijímacie konanie na našu školu. Otvárame študijné odbory ekonomické lýceum a obchodná akadémia. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o duálne vzdelávanie vo firme majú tú istú prihlášku ako odbor obchodná akadémia vzhľadom na to, že ide o maturitný odbor. 

      Do prvého ročníka bude prijatých spolu 42 žiakov

      6317 M  obchodná akadémia  21 žiakov

      6325 M  ekonomické lýceum  21 žiakov

       

      Dôležité informácie:

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a) v prvom termíne 3. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021.

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Škola rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      • Škola doručí do 20. mája 2021 uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 25. mája strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy.
    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii
     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš: Nášmu projektu sa darí napriek pandémii

     • Študentom Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pribudli v tomto školskom roku do rozvrhu nové predmety. Prvákom projektový manažment a komunikácia spolu s cvičnou cestovnou kanceláriou, druhákom online marketing a ekonomika v praxi. Tretiaci si rozšíria vedomosti prostredníctvom predmetu slovenský jazyk v manažérskej praxi, štvrtáci tesne pred maturitou preniknú do tajomstiev ekonomického softvéru a matematiky v ekonomike.

           Všetky uvedené predmety, tzv. extrahodiny pribudli študentom vďaka projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom a úlohou projektu je čo najlepšie prepojenie vyučovania a modernej manažérskej praxe. 

           Nevzdelávajú sa však len študenti. Pedagógovia si vymieňajú svoje skúsenosti z vyučovania 2-krát do mesiaca v štyroch kluboch - čitateľskej a finančnej gramotnosti, IKT a cudzích jazykov. Aj vychovávatelia školského internátu v rámci svojho klubu 1-krát mesačne riešia metodiku a psychológiu výchovy.

           Keďže vďaka projektu škola  získala aj nové notebooky, počítače aj inú didaktickú techniku, budú učebne vybavené ako skutočné pracoviská s potrebným hardvérom aj softvérom a vytvoria priestor pre  budovanie potrebných zručností a pracovných návykov ako v skutočnej firme.

            A aj keď sa vyučovanie od 12. októbra presunulo do online priestoru, našich študentov a učiteľov pandémia nezastavila. Učitelia si navzájom pomáhajú a inšpirujú sa pri online vyučovaní, vymýšľajú nové aktivity a tvoria pracovné listy. A skúsenosti z extrahodín potvrdzujú, že si predponu extra- vo svojom názve naozaj zaslúžia.


    • PRIJÍMACIE KONANIE
     • PRIJÍMACIE KONANIE

     • Rozhodnutie ministra z 26. 1. 2021

      Na základe Rozhodnutia ministra školstva je postup prijímacieho konania 2021 pre obchodnú akadémiu nasledovný 

      1. Termín na zverejnenie podmienok prijatia na štúdium v odboroch vzdelávania na SŠ je do 26. februára 2021.

      2. Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

      3. Termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

      4. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.

      5. Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.

      6. Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.

      7. Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe.

     • Pre uchádzačov

     • V týchto dňoch po iné roky zvyčajne prebiehali prezentácie stredných škôl pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ a ich rodičov. Tento rok sa kvôli pandemickej situácii prezentácie neuskutočnili a neboli ani DOD či prezenčne Burza stredných škôl. Preto pre deviatakov a ich rodičov dávame touto cestou do pozornosti odbory a možnosť štúdia na Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši na našej webovej stránke.

     • Informácie k organizácii vyučovania od 11. 1. 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa  5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude vyučovanie na stredných školách od 11. 1. 2021 prebiehať naďalej dištančnou formou. 

      Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školy v ZP ŽSK bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie.

      Zároveň upozorňujeme na zmeny, ktoré nastali  pri organizácii maturitných skúšok 2021:

      - písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021;
      konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo
      školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021, 

      - ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;
      konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady
      v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala
      v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov,


      - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom
      období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky
      maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

       

       

     • Veselé Vianoce

     • Milí študenti, prejeme Vám a Vašim blízkym pokojné a v zdraví a láske prežité vianočné sviatky a tešíme sa, že sa v novom roku 2021 znova osobne stretneme v našej obchodnej akadémii.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí študenti, podľa rozhodnutia ministra školstva, Branislava Gröhlinga, budú termíny jesenných prázdniny presunuté na dni piatok 30. októbra, pondelok 2. novembra, piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020. V tieto dni teda online vyučovanie nebude prebiehať.

       

     • Predĺženie platnosti ISIC karty

     •  

      1.       Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Známka im bude doručená domov.

       

      Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

      Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

       

      2.       V prípade záujmu o nové preukazy, tie môžu školy objednávať priebežne, počas celého šk. roka.

     • Informácia MŠVVaŠ SR

     • Od pondelka 12. 10. 2020 bude na stredných školách prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Škola a školský internát budú pre študentov a verejnosť zatvorené. V prípade, že si chcú študenti školského internátu prísť po svoje veci, kontaktujte, prosím, skupinového vychovávateľa, alebo zástupcu pre ŠI. 

      Študenti Obchodnej akadémie LM si prídu po svoje veci zajtra - v pondelok 12. 10. 2020 podľa rozpisu:

      I.A 8.00,

      I.B 8.30,

      II.A 9.00,

      II.B 9.30,

      III.A 10.00,

      IV.A 11.00

      V nasledujúcich dňoch a týždňoch bude prebiehať online vzdelávanie, do školy už študenti a verejnosť nebudú mať prístup. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa Krízového plánu dištančného vzdelávania a je to plnohodnotná forma štúdia, platia pokyny podľa Dodatku Školského poriadku. Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

      Dodatok_k_skolskemu_poriadku.docx

      Krizovy_plan_distancneho_vzdelavania.docx​​​​​​​

     • KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

     • V dňoch 29.09.-.01.10.2020 absolvovali študenti 3. ročníka kurz ochrany života a zdravia. Tri dni v Žiarskej doline  boli naplnené aktivitami a napriek zlému počasiu si ich všetci užili. Príprava strelnice a prehĺbenie vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, praktická streľba zo vzduchovky v ľahu - to boli pre mnohých nové disciplíny. Doplnili ich aj také fyzické aktivity ako volejbal, prekonanie prekážky,  ťahanie bremena pomocou lana či hod na presnosť.

      Prirodzenou súčasťou takýchto kurzov je spoznávanie a ochrana prírodných krás Nízkych Tatier - do tajov práce príslušníkov horskej služby prišiel študentov zasvätiť príslušník horskej služby Ing.Ján Peťo. Na besede spojenej s prezentáciou prehľbil ich vedomosti v oblasti ochrany života, zdravia, civilnej ochrany a  najnovšie poznatky z ekológie a ochrany životného prostredia.

      Študenti si preverili svoje fyzické sily, nadobudli zručnosti v zvládaní krízových situácii v reálnom živote. Napriek veternému a daždivému počasiu bola vyvrcholením kurzu túra na Žiarsku chatu.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V piatok 25.9.2020 si žiaci I.B a II.B triedy na hodinách anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť, aby sa Európania bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 

      Na hodine sa napríklad študenti rozdelili do viacerých skupín podľa krajín EU. Dostali slovníky (ANJ-NEJ), (ANJ-RUJ), (ANJ-TAL), (ANJ-SPA) (ANJ-FRJ) s najbežnejšími výrazmi v komunikácii a rôzne suveníry zo svojej krajiny (matriošku, prívesok, magnetku, pohár, pohľadnicu...). Úlohou skupín bolo napísať, čo najviac faktov o svojej krajine a predstaviť sa v jazyku svojej krajiny pomocou slovníka. Neskôr priraďovali pozdravy k rôznym jazykom a mali kvíz o jazykoch s rôznymi zaujímavými informáciami o posunkovej reči, Baltických jazykoch, jazykolamoch, žijúcich jazykoch na svete. Tieto aj ďalšie aktivity žiakov pobavili a veríme, že aj motivovali a vzbudili záujem :)

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí študenti, v utorok 29. 9. 2020 bude výluka dodávky elektriny. Z toho dôvodu bude mať 1. a 2. ročník v tento deň dištančné vzdelávanie. Študenti ostanú doma a ich učitelia sa s nimi spoja cez EduPage, alebo iný program. Online hodiny sú pre študentov povinné a úlohy, ktoré na tento deň dostanú, budú kontrolované, prípadne ohodnotené.

      Online vyučovanie bude prebiehať v čase od 7.05 do 13.40 v závislosti od počtu hodín v tento deň.

    • Školský internát je v oranžovej zóne
     • Školský internát je v oranžovej zóne

     • Od 27. 9. 2020 je školský internát v oranžovej zóne, prosím, pozorne sledujte a dodržiavajte pokyny.

      Organizácia a podmienky výchovy na školskom internáte Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši  pre školský rok 2020/2021

      Podmienky vstupu do školského internátu:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

      • Nástup do školského internátu je dňa v nedeľu od 15:00 hod.
      • Žiak, ktorý bol v priamom kontakte s nakazeným, alebo príde z krajiny červenej,  je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.
      • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Pri nedeľňajšom nástupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.
      • Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti vždy, keď chýba predchádzajúci týždeň

      - 2 ks rúšok na každý deň pobytu v ŠI,

      - 250 ml dezinfekciu rúk na osobné použitie, ďalšiu osobnú hygienu podľa uváženia.

      • Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklomkolobežkou, korčuľami. Športovcom je na uskladnenie športových prostriedkov, náradí atď. vyhradená miestnosť

      Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľky Obchodnej akadémie, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

      • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI.
      • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.
      • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
      • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
      • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
      • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
      • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
      • Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.
      • Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
      • Žiak rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni. 

      Pri podozrení na ochorenie:

       -  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      -  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      -  Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

      - V prípade, že sa preukáže, že žiak bol v priamom kontakte s nakazeným, musí ihneď opustiť priestory školského internátu. Neplnoletého žiaka si musí vyzdvihnúť zákonný zástupca. 

     • Študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú inovatívni

     • Kreatívne myslenie, inovácie, startupy, vlastné podnikanie – to všetko bolo súčasťou inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorého sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v piatok 4. septembra 2020.

      Študentské nápady v závere workshopu odprezentovali svojim pedagógom.

      Okrem nápadov pre školu na všetkých študentov čakalo aj vystúpenie rapera Tona Suchotu.

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje