• HODNOTENIE ŽIAKOV
     • HODNOTENIE ŽIAKOV

     • Nazáklade Usmernenia MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.

      V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

      O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

     • Dôležitý oznam pre držiteľov Preukazu žiaka ISIC/EURO<26

     •  koniec platnosti na dopravu (autobusy, vlaky)  30.6.2020

       

      Aktivujte si dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

      Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020  preukaz ISIC nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

      Ak chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, už od 2.6.2019 si ho môžete aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

      1) Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare:

                  TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez dĺžňov a mäkčeňov)            medzera číslo čipu

                  Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: Orange,   Slovak Telekom (T-Mobile), O2 a 4ka.

      2) V priebehu chvíľky  príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMSky sú bezplatné.

      Po úspešnej platbe dostanete túto SMS s pokynom:

      Pre aktivaciu dopravy pre sk. rok 2019/2020 priloz svoju kartu k terminalu na skole, alebo k verejne dostupnym terminalom. Viac info na www.transcard.sk.

      3) Teraz je potrebné kartu priložiť k verejnému alebo školskému terminálu.

      V škole bude terminál prístupný v kancelárii hospodárky (3. poschodie) v dňoch:

      22.-30. júna 2020 v čase od 9.00-10.00 hod.

      Po priložení karty k terminálu príde potvrdzujúca SMS o úspešnom predĺžení platnosti čipu a preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2021.

    • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU
     • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

     • Najbližšie 3 roky sa naša škola stáva súčasťou projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši - Prax vo vzdelávaní, vzdelávanie v praxi. 

      Vďaka dotácii z operačného programu Ľudské zdroje získavame finančnú podporu na odborné vzdelávanie, exkurzie, mimoškolskú činnosť a, samozrejme, na moderné vybavenie odborných učební našej školy. Naši študenti sa budú vzdelávať v takých programoch, ako sú napríklad 

      projektový manažment a komunikácia,

      online marketing,

      cvičná cestovná kancelária,

      ekonomický softvér, a ďalšie.

      Čakajú nás odborné exkurzie, veľtrhy a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovania. Naše učebne zároveň získavajú nové počítače, dataprojektory, ďalšiu techniku a nový softvér. A čo viac, v našich priestoroch pribudne nová multimediálna miestnosť. :) 

     • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

     •      Dôležité termíny

      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné škly alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Škola do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
      • Škola najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačvi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu alebo poštou na adresu strednej školy.
      • Škola do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
      • Škola do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.
      • INFORMAČNÝ LIST  Prijimacie_konanie_pokyny.docx
    • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš
     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

     • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

      EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

      OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

    • ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH A ORGANIZÁCII INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020
     • ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH A ORGANIZÁCII INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

     • Informácia pre maturantov

      Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o maturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

      V školskom roku 2019/2020 sa na stredných školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

      Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Rovnako sa hodnotí aj praktická časť odbornej zložky.

      Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.

      Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

      Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa aritmetického priemeru.

     • Dôležité informácie z usmernenia ministra školstva k hodnoteniu žiakov SŠ

     • Postup do vyššieho ročníka

      1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

      2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

      3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

    • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR
     • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

     • Aj počas týchto náročných dní sme sa mohli potešiť z úspechu našich žiakov. Z našej školy sa deviati žiaci maturitného ročníka zúčastnili Olympiády podnikový hospodár. Veronika Lietavcová, Klaudia Figová a Monika Črepová postúpili do celoslovenského kola, dievčatá, GRATULUJEME :) 

      Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

      • ekonómie,
      • podnikovej ekonomiky,
      • Európskej únie,
      • náuky o spoločnosti,
      • finančnej gramotnosti.

       

    • PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
     • PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE

     • Milí maturanti,

      v tomto školskom roku sa písomná časť MS konať nebude, ústna časť maturitnej skúšky bude cca 2 týždne po obnove vyučovania a nástupe do školy.

      Súčasťou maturitnej skúšky je aj praktická časť odbornej zložky. Túto časť časovo aj obsahovo prispôsobíme situácii a budeme Vás o tom informovať.

      Študenti odboru ekonomické lýceum majú ako súčasť PČOZ napísanie a obhajobu záverečnej práce. Vaše záverečné práce pošlite hotové v elektronickej podobe vo formáte pdf. a vo formáte docx.  (obidva formáty) na mailovú adresu oalm@oalm.eu do 10. apríla 2020.

      Po nástupe do školy ich prinesiete do dvoch dní vytlačené a zviazané na sekretariát školy (po obhajobe sa Vám práce nevracajú). S vytlačenými prácami prineste aj vyplnené a podpísaené Čestné vyhlásenie, ktorého formulár nájdete tu cestne_vyhlasenie.docx Hodnotené budú záverečné práce a prezentácia a obhajoba Vašich prác. 

    • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA
     • INFORMÁCIE OD MINISTRA ŠKOLSTVA

     • 👉 INFORMÁCIE K ŠKOLSTVU od ministra školstva Branislava Gröhlinga

      Ústredným krízovým štáb vyhodnotil, že situácia s koronavírusom pretrváva a ovplyvňuje aj školstvo. Sme v stave núdze, musíme sa vyhnúť riziku nákazy, minimalizovať osobné kontakty a zároveň nezvyšovať nápor na lekárov. 

      1. Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

      Viem, že je to pre rodičov nepríjemné. Vyvoláva to neistotu. Takto ale rozhodol úrad a urobil tak, aby sme všetci ostali zdraví.

      Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať. Ak sa nejaké učivo nepreberie, presunie sa do ďalšieho ročníka. Nebude to problém.

      2. Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie. Ruší sa aj Testovanie 9 pre tento školský rok.

      3. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.

      4. Budem komunikovať s Akreditačnou agentúrou a VŠ a termíny prijímačiek na vysoké školy budú dohodnuté tak, aby bezproblémovo prebehli.

      Možno vás niektoré tieto zmeny nepotešili. Pamätajme, prosím, že sme v stave núdze. Školy ani ostatné časti života nemôžu fungovať úplne štandardne. Dbajme na seba a svoje okolie a robme všetko preto, aby sme to zvládli.

    • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA
     • USMERNENIE MINISTERKY ŠKOLSTVA

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie bude prebiehať podľa pokynov učiteľov.     

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. 

    • USMERNENIE KORONAVÍRUS
     • USMERNENIE KORONAVÍRUS

     • Vážení rodičia, milí študenti,

                  na základe aktuálnych informácií k riešeniu opatrení po návrate zo zahraničia počas prázdnin súvisiace s prenosom ochorenia koronavírusu bolo na školy rozoslané ministerstvom školstva usmernenie vydanom 28.2.2020 a dôležité informácie ÚVZ SR o tomto ochorení.

      KORONAVÍRUS spôsobuje respiračné ochorenie - vírusovú pneumóniu s príznakmi klasickej chrípky - teplotou nad 38°C, kašľom, bolesťou svalov, kĺbov, sťaženým dýchaním.

                  V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva, boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. 

                  V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

      • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu    symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
      • v prípade že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne  nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,  v prípade že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
      • v prípade že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte je potrebné postupovať obdobne. 

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí, s potvrdením výskytom koronavírusu. 

      Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

      • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
      • nedotýkať sa očí, nosa a úst  neumytými rukami,
      • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 
      • vyvarovať' sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktoré majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

      Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia. 

      Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva. 

      V prípade potreby a zodpovedania ďalších otázok môžete kontaktovať CALLL centrum úradu verejného zdravotníctva, ktoré pracujú v nepretržitej prevádzke. 

      Kontakty prístupné pre verejnosť:

      Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky - 0917 222 682

      email: novykoronavirus@uvzsr.sk

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline - 0905 342 812 

    • Podporte vzdelávanie svojich detí
     • Podporte vzdelávanie svojich detí

     • Vážení rodičia, priaznivci a podporovatelia OA LM,

      v tomto období je možné podporiť našu školu aj poukázaním 2% dane z príjmu za rok 2019. Aj Vy môžete rozhodnúť, kam poputuje časť peňazí, ktoré platíte štátu vo forme daní. Poukázaním 2% z dane na Občianske združenie EKONÓM pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši podporíte aj možnosti a kvalitu vzdelávania na našej škole.

      Peniaze, ktoré sú poukázané na naše OZ, putujú hlavne na podporu vzdelávania a výchovy mládeže, rozvoj a prácu cvičnej firmy na našej OA, vybavenie priestorov pre vyučovacie a mimo vyučovacie aktivity, či podporu medzinárodnej činnosti žiakov školy.

      V prípade, že za Vás podáva daňové priznanie Váš zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok minulý rok 2019. Na základe toho treba vyplniť Vyhlásenie o zaplatení sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Obe tieto tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad do 30. 04. 2020. To radi za Vás urobíme aj my, preto si Vás dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste tlačivá doručili triednym učiteľom Vašich detí, príp. riaditeľke školy OA LM. Tlačivo nájdete na linku vyhlasenie_oz_ekonom.pdf

       

      Príjemca:            OZ Ekonóm, Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      Právna forma:      Občianske združenie

      Adresa:               Nábr. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš 031 47

      IČO:                   37900374

       

     • Prezentácia cvičných firiem

     • Posledný deň pred vianočnými prázdninami pripravili študenti 3. a 4. ročníka slávnostný program a prezentáciu cvičných firiem. V rámci štartovacieho ročníka sa predviedli 4 cvičné firmy. Zdravá výživa, ekologická domácnosť, dobroty do bruška, či organizovanie eventov - toto boli leitmotívy podnikateľských zámerov cvičných firiem. Každá z nich si pripravila reklamný materiál a stánok a ich zástupcovia odprezentovali činnosť cvičnej firmy na pódiu.

      Celý program bol prepojený s koncertom skupiny Šiesty zmysel súkromnej ZUŠ v LM. Štartovací ročník dopadol na výbornú a my veríme, že mladší študenti sa v budúcich rokoch tiež takto úspešne zapoja do práce v cvičných firmách

     • Spolupráca so Žilinskou univerzitou

     • Finančná a spotrebiteľská gramotnosť by mala byť prirodzenou kompetenciou každého absolventa obchodnej akadémie. Naši žiaci majú popri samotnom štúdiu možnosť zapájať sa do spolupráce so Žilinskou univerzitou aj Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

      Tentokrát obidve inštitúcie v spolupráci pripravili program na katedre ekonomiky pre žiakov obchodných akadémií. 30. 1. 2020 sa naši žiaci 4. ročníkov zúčastnili prednášky zameranej na prehĺbenie finančnej gramotnosti  financované z programu Európskej únie Erasmus KA 2.  Pripravené prezentácie organizátora zaujali študentov nielen obsahom ale aj formou, ktorou sa snažili aplikovať ekonomické aspekty do každodennej ekonomickej reality. Zavŕšením akcie bola elektronická súťaž, ktorej sa mohli zúčastniť všetci zúčastnení študenti. Najlepších 8 študentov bolo ocenených zaujímavými cenami, z toho tri ocenenia získali študenti našej školy:

      Kristína Šuleková, Natália Antolová a Dominik Závacký.

      Všetkým víťazom blahoželáme!

    • Voľby do rady školy
     • Voľby do rady školy

     • Vážení rodičia,

      v marci končí volebné obdobie rady školy a je nutné zvoliť si nových zástupcov. Rada rodičov súhlasila s kandidatúrou svojich zástupcov z nižších ročníkov.

      Z kandidátov doteraz pôsobili v rade školy pán Krčmárek a pani Čajková. Po Vašich deťoch Vám posielame hlasovacie lístky, prosím, zakrúžkujte číslo 3 kandidátov, ktorých vyberáte do Rady školy Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, prípadne dopíšte svoj návrh.

      Ďakujem.

      S pozdravom                                                                                                    Mgr. Anna Dvorščáková

                                                                                                                                      riaditeľka školy

       

     • Cena Sv. Gorazda

     • V závere minulého roka bola naša žiačka Terezka Gulašová odmenená za svoju svedomitosť a úspechy v škole aj v športe. Za účasti prednostu Okresného úradu v Žiline p. Lavríka, jej boa udelená Cena Sv. Gorazda.

      Terézia Gulašová je žiačkou 2. ročníka OA odbor ekonomické lýceum. Jej študijné výsledky sú výborné a príprava vo vzdelávaní svedomitá. Zároveň je  reprezentantka v parkúrovom jazdectve. Tento rok sa stala víťazkou Pohára národov juniorov, Majsterkou Slovenska juniorov v jednotlivcoch aj družstvách, na Majstrovstvách Slovenska v senioroch jednotlivcov získala  2 miesto v kategórii mladých jazdcov a 3 miesto v družstvách.

       

      Terezke za úspechy a ocenenie gratulujeme a prajeme veľa síl a zdaru v štúdiu aj športe.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje