• Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky pre žiakov s individuálnym študijným plánom za 1. polrok školského roka 2019/20 sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

        20. januára 2020 o 8.00       UCT, EKO, EPQ, MEU, ZBA, HVY

        21. januára 2020 o 8.00       API, INF, CCF, ECF, CVU, HOK, ADK, OKR, KXP

        22. januára 2020 o 8.00       TSV, MAT, EKL, SRL, CTO

        23. januára 2020 o 8.00       RUJ, NEJ, ANJ, COA, KCJ, JOD

        24. januára 2020 o 8.00       SJL, DEJ, NBK, OBN, TVZ, PVP

      Skúšaní žiaci sa dostavia 10 minút pred začiatkom skúšky pred zborovňu OA. V prípade, že sa žiak na komisionálnu skúšku nedostaví a svoju účasť nedoloží lekárskym potvrdením, bude hodnotený známkou nedostatočný.

      Držíme palce, aby boli Vaše výkony čo najlepšie.

     • Vianoce pre všetkých

     • Aby boli vianočné sviatky aspoň trochu radostné aj pre tých, ktorí trpia núdzou a ktorí majú trápenie, rozhodli sa naši študenti, že pripravia vianočné prekvapenie. Ambasádori obchodnej akadémie s pánom profesorom Droppom pripravili vianočné balíčky, krásne ich zabalili a vianočné darčeky odovzdajú rodinám v núdzi cez združenie Mikulášsky anjel, Krízovému centru pre týrané ženy a Centru pre deti a mládež Ružomberok. Veríme, že naše prekvapenie ich poteší a spríjemní vianočné dni 💗

       

     • Súzvuk generácií

     • Pri udeľovaní grantov na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť získali podporu aj aktivity v oblasti dobrovoľníctva. Občianske združenie Ekonóm pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši realizuje vďaka grantu projekt Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Študenti OA LM oslovili Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni ich návrh s radosťou prijali.

      Aktivity projektu boli odštartované dňa 10.10. 2019 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Žiacka školská rada OA bola na návšteve v klube seniorov. Predniesli im básne, potešili darčekom, seniori pripravili študentom pohostenie s koláčikmi a čajom. Spoločne si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Hneď v nasledujúci týždeň prišli študenti pomáhať pri jesenných prácach - hrabali lístie, odpratávali drevo... Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. V novembri pokračoval projekt návštevou seniorov v Obchodnej akadémii LM, kde zažili školské vyučovanie súčasnej mládeže a strávili deň súťažami a hrami so študentmi ale aj ukážkou, ako prebieha moderné vyučovanie v súčasnej škole.

      Študenti a seniori si porozumeli a nadviazali priateľský vzťah, preto sa rozhodli, že v stretnutiach a aktivitách budú pokračovať aj po skončení projektu.

     • Ceníme si prírodu, budujeme environmentálne povedomie

     • Koexistencia dvoch škôl spolu nám prináša veľa nového a žiaci obchodnej akadémie majú aj novú motiváciu, keď si môžu pripraviť aktivity pre maličkých prváčikov z Félixu. Tentokrát to bola environmentálna výchova.

      Žiaci tretieho ročníka ekonomického lýcea na cvičnej firme pripravili pre prváčikov základnej školy Felix environmentálnu výchovu, o tom, ako máme recyklovať odpad. Hry, rôzne aktivity a básničky boli výbornou formou na to, aby detičky pochopili princíp triedenia odpadu a cvičná firma Komposterovo si pre nich pripravila prekvapenie v podobe kompostérov s dážďovkami.

    • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov
     • Súzvuk generácií 22. 11. 2019 a Mikuláš v klube seniorov

     • Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      Dňa 22. 11. 2019 organizovali členovia Žiackej školskej rady Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši Súzvuk generácií. Celý program sa niesol v tomto znamení. Program začal prezentáciou školy žiačkami 2. ročníka. Seniori sa v sprievode členov ŽŠR presunuli do učebne, v ktorej bola prezentovaná desaťprstová hmatová metóda, ktorú si seniori mohli vyskúšať. V ďalšej učebni sa seniori oboznámili s funkciami interaktívnej tabule. Primárne boli členom klubu prezentované úlohy a aplikácie, ktoré sa využívajú vo výučbe. Pripravené boli aj tablety, na ktorých si vyskúšali rôzne hry a vyhľadávali informácie, ktoré ich zaujímali. V učebni slovenčiny členovia ŽŠR odprezentovali ďalšiu pomôcku – Baštrng. Potom seniorom rozdali maturitné testy a spoločne si vyskúšali vyriešiť niekoľko úloh. Žiacka školská rada si pre seniorov pripravila ťažkú úlohu – hádali význam slov súčasnej generácie, čo však seniori zvládli bez akýchkoľvek problémov. Po tejto aktivite si seniori zmerali svoje sily so žiakmi vo vedomostnom kvíze. Program sme zakončili občerstvením. V príjemnej atmosfére sme si zaspievali a zahrali spolu spoločenské hry. Tento deň bol pre nás veľkým obohatením, a preto sme sa rozhodli seniorov prekvapiť. Dňa 9. 12. 2019 sme ich navštívili v sprievode Mikuláša a odovzdali im darčeky. Mikuláša privítali naši seniori básničkami a koledami.

      V závere sme sa poďakovali za spoluprácu počas priebehu celého projektu a rozlúčili sa... Ale nie nadlho :)

      Vieme, že toto nebolo naše posledné stretnutie!

       

       

    • Po stopách významných slovenských spisovateľov
     • Po stopách významných slovenských spisovateľov

     • Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

          S podporou Žilinského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia Ekonóm pri Obchodnej akadémii bol realizovaný projekt Po stopách významných slovenských spisovateľov. Z grantu ŽSK Dotácie pre regióny – Kultúra boli podporené  vzdelávacie  aktivity mládeže prostredníctvom návštevy rodných domov významných slovenských spisovateľov a miest, spojených s ich tvorbou. Študenti absolvovali celodennú exkurziu po trase: Rodný dom Sama Chalupku v Hornej Lehote, Rodný dom Tajovského v Tajove, Múzeum Andreja Sládkoviča v Krupine a Dom Maríny v Banskej Štiavnici.

           Do projektu sa zapojili študenti 2. ročníka odborov obchodná a akadémia a ekonomické lýceum. Žiaci boli rozdelení do skupín, z ktorých každá mala za úlohu zdokumentovať život a dielo vybranej osobnosti a využiť pritom poznatky a fotografie, získané z exkurzie. Na exkurziu sa vopred pripravili, naštudovali si, na aké fakty sa v jednotlivých rodných domoch a múzeách zamerať, čo si všímať, príp. čo odfotografovať. Tiež si prečítali úryvky z tvorby jednotlivých autorov. Všetky uvedené informácie a poznatky spracovali žiaci prostredníctvom PPT prezentácií, pričom ich doplnili materiálmi a fotografiami, získanými na exkurzii. Následne ich prezentovali svojim spolužiakom v škole a  na základných školách v regióne Liptova.

           Projekt veľmi vhodne nadviazal na projekt, ktorý sme realizovali v minulosti – Po stopách liptovských autorov. Študenti ocenili, že sa mohli zoznámiť s pôsobiskami osobností mimo regiónu Liptova, keďže sa tam málokedy majú možnosť dostať a svoje vedomosti si tak mohli rozšíriť o nové fakty. Napríklad Laura Jarottová, študentka 2 ročníka hodnotí exkurziu takto:

       „ Exkurziu hodnotím veľmi kladne. Jedna z naj vecí, ktorá sa mi páčila, bol určite Rodný dom J.G. Tajovského. Zachované vysvedčenie a stôl, na ktorom písal svoje významné diela.“ Exkurzia priniesla žiakom mnoho pozitívnych emócií a skúsenosť, že voľný čas sa dá využiť aj inak a zaujímavejšie ako s mobilom v ruke. Okrem prehĺbenia vedomostí zo slovenskej literatúry sa žiaci zdokonalili aj v spracovávaní informácií, tvorbe prezentácií a v neposlednom rade posunuli na vyššiu úroveň aj svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, súvisiace s vystupovaním pred väčším publikom.

          Na záver ešte reakcia Pavlíny Rybárskej, študentky 2. ročníka: „Môžem povedať asi v mene celej triedy, že exkurzia s názvom Po stopách významných slovenských spisovateľov sa nám veľmi páčila, zaujala a zanechala v nás hlboký zážitok. Mali sme možnosť bližšie sa dozvedieť o autoroch, ako je Sládkovič, Chalupka, či Tajovský, navštíviť ich rodné mestá a v závere navštíviť Banku lásky v Banskej Štiavnici, ktorá sa nám páčila asi NAJVIAC!“

      Prezentácie žiakov o slovenských spisovateľoch:

     • Exkurzia Londýn

     • Devätnásť študentov našej školy v pondelok šťastne docestovalo do Londýna, kde strávia celý týždeň v anglických rodinách. Hoci ráno lialo, o ôsmej sa ukázalo slniečko a celý deň  prežili s nádherným počasím. Doobedu sa zastavili na Greenwich, miesto nultého poludníka,obdivovali nádhernú panorámu City of London a Greater London. Neskôr prešli  na Tower Bridge a predstavili si históriu pevnosti Tower. Potom nasledovalo fotenie si múzea Tate Modern, divadla Globe a katedrály sv. Pavla. 

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     •      V septembri a októbri sa naša škola zapojila do projektu Záložka do knihy spája slovenské školy, vyhláseného Slovenskou pedagogickou knižnicou.

           Témou, ktorú mali žiaci stvárniť na záložkách, boli Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu. V rámci projektu nám bola pridelená k spolupráci Obchodná akadémia v Hlohovci. Naši prváci a druháci na hodinách rétoriky a projektového vyučovania, dejepisu a náboženskej výchovy, ale i vo svojom voľnom čase, hľadali informácie o významných osobnostiach a zvažovali ich prínos pre demokraciu, zároveň sa rozhodovali, koho  si vybrať na záložku. K osobnostiam zvyčajne pridali aj výrok, ktorý charakterizoval ich život alebo prácu. Na záložkách sa ocitli napr. Václav Havel, Ján Kuciak, T.G. Masaryk, Ľudovít Štúr, ale aj naša prezidentka Zuzana Čaputová. Vytvorené záložky sme poslali žiakom partnerskej školy v Hlohovci.

           Koncom októbra sme dostali na výmenu balíček od partnerskej školy a záložky z Hlohovca putovali na svoje miesto - do učebníc našich žiakov.

    • Imatrikulácia prvákov
     • Imatrikulácia prvákov

     • 25. októbra 2019 o 10.00 hod. sa bude konať imatrikulácia žiakov 1. ročníka našej obchodnej akadémie. Pri tej príležitosti budú imatrikulovaní aj prváčikovia ZŠ Félix. Po ukončení imatrikulácie pôjdu žiaci OA domov, Félixáci ostávajú v klubíku.

    • Súzvuk generácií
     • Súzvuk generácií

     • Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

      Občianske združenie Ekonóm pri OA LM získalo tento rok grant na projekt Aktívny človek = aktívna spoločnosť pod názvom Súzvuk generácií. Cieľom projektu je dobrovoľníctvo a spájanie generácie mládeže a seniorov cez spoločné aktivity a diskusné posedenia. Oslovili sme preto Klub seniorov Okoličné a Podbreziny a oni náš návrh s radosťou prijali.

      Dňa 10.10. 2019 bola naša Žiacka školská rada na návšteve v klube seniorov. Predniesli sme básne spojené s októbrom - mesiacom úcty k starším. Potešili sme ich darčekom, oni nás koláčikmi a čajom. Spoločne sme si zaspievali ľudové, ale aj moderné piesne, vymenili si zážitky, ako sa učilo kedysi a ako sa učí dnes. Bolo nám tak príjemne, že sme sa dohodli na ďalšom stretnutí, a tak sme tam 14.10. 2019 boli zas. Na pomoc nám prišla 1.B, ktorá ukázala, že sa nebojí roboty a chce pomáhať. Celé sa to nieslo v duchu dobrej nálady a smiechu. Seniorom sme pomohli s jesennými prácami, pohrabali sme lístie, odpratali drevo... Spolupráca je pre nás len prínosom a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

       

     • Návšteva pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

     • Vo štvrtok 24.10.2019 nás poctila svojou návštevou predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová a zástupkyňa riaditeľky odboru školstva pani Marta Gajdičiarová. Pani županka sa stretla s učiteľmi a žiakmi školy, predstavila nám oblasti, ktoré samosprávny kraj riadi, rozprávala o aktivitách a problémoch ŽSK a odpovedala aj na zvedavé otázky našich študentov. Takéto príležitosti a besedy dokážu pozdvihnúť občianske povedomie mladej generácie a jej záujem o dianie.

     • Pozvánka

     •  

      Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 15:30 hod. v klubovni ŠI.

      Program:

      1.  o 15.30 hod. plenárne rodičovské združenie   (v klubovni ŠI)

      2.  o 16.00 hod. triedne rodičovské združenie (v triedach)

       

       

      Vaša  účasť  je  nutná!             

    • Informácie školskej jedálne pre žiakov OA
     • Informácie školskej jedálne pre žiakov OA

     • Pozor ! 02.09.2019 - sú všetci dochádzajúci žiaci odhlásení zo stravy. Žiaci 1. ročníka dostanú prihlášku a vypísaný šek od triednych učiteľov v pondelok .   Od 03.09.2019 budú prihlásení všetci stravní, ktorí uhradia stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke www.strava.cz

       

      Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

      - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

      - ISIC karty

      Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

      - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

      Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .

      Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

      Platba za stravu sa uhrádza na č. ú: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

      Poplatok za stravu :

      - obed : 20 x 1,63 € = 32,60 €

      - obed športová trieda : 20 x 1,90 € = 38,00 € / len 4 ročník/

      Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

      Doplňujúci údaj : meno stravníka

      Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ v kancelárii vedúcej o 11,35 h – 12,05 h.

      Karty ISIC majú žiaci 1.A. a 1.B. aktivované !

      Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný.

      Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

      Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

      Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

      Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

      Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

      Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905 668785; ebo elektronicky www.strava.cz

      Termín odhlasovania: obed 14.45 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

       

      Vypracovala Hladká Marta – vedúca ŠJ

      V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

    • Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA
     • Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA

     • Školská jedáleň oznamuje novým stravníkom - v príchodový deň  na školský internát si doneste doklad o úhrade stravy, vyplnenú prihlášku na stravovanie a 5,00 € na čip.

      Stretneme sa v školskej jedálni v nedeľu 01.09.2019 od 16,00 h - do 19,00 h.

      Pozor ! Od 02.09.2019 budú prihlásení všetci stravníci, ktorí uhradili stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke ww.strava.cz

       

      Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

      - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

      - ISIC karty

      Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

      - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

      Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

      Platba za stravu sa uhrádza na č. ú.: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

      Poplatok za stravu :

      - celodenná strava : 20 x 4,41 € = 88,20 €

      - polpenzia /bez obeda/ : 20 x 2,78 € = 55,60 €

      - celodenná strava /športová trieda OA 4 ročník : 20 x 4,68 € = 93,60 €

      Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

      Doplňujúci údaj : meno stravníka

      Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ a aktivovanie kariet ISIC, bude v jedálni v deň príchodu na internát.

      Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný počas celého pobytu v školskom internáte.

      Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

      Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

      Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

      Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

      Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

      Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905668785; alebo elektronicky www.strava.cz

      Termín odhlasovania:raňajky, do 7,00 h a obed a večera do 14.45 h predchádzajúceho dňa; suchý obeda a suchá večera do 7,00 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

      Vypracovala : Hladká Marta

      V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky sa budú konať posledný augustový týždeň podľa harmonogramu:

      26. august (pondelok) - ANJ, JOD, COA, NEJ, MAT, API

      27. august (utorok)     - MEU, EPQ, EKO

                                        28. august (streda)     - UCT, ZBK

     • Po stopách liptovských autorov

     • Už sa stalo tradíciou, že koncom školského roka sa naši tretiaci vyberajú po stopách spisovateľov, ktorí sa narodili alebo žili v Liptove. V tomto školskom roku tento deň pripadol na 5 júna 2019. Navštívili sme Rodný dom Rázusovcov vo Vrbici, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde sme si okrem expozície venovanej Jankovi Kráľovi prezreli aj novootvorenú historickú knižnicu, potom sme navštívili Rodný dom Milana Rúfusa aj jeho hrob v Závažnej Porube a nakoniec Rodný dom Dobroslava Chrobáka v Hybiach. Študenti tretieho ročníka si pripravili informácie o jednotlivých spisovateľoch a predniesli ukážky z ich tvorby.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje