• Návšteva pani predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej

     • Vo štvrtok 24.10.2019 nás poctila svojou návštevou predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja pani Erika Jurinová a zástupkyňa riaditeľky odboru školstva pani Marta Gajdičiarová. Pani županka sa stretla s učiteľmi a žiakmi školy, predstavila nám oblasti, ktoré samosprávny kraj riadi, rozprávala o aktivitách a problémoch ŽSK a odpovedala aj na zvedavé otázky našich študentov. Takéto príležitosti a besedy dokážu pozdvihnúť občianske povedomie mladej generácie a jej záujem o dianie.

     • Pozvánka

     •  

      Rada rodičov pri Obchodnej akadémii v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. septembra 2019 o 15:30 hod. v klubovni ŠI.

      Program:

      1.  o 15.30 hod. plenárne rodičovské združenie   (v klubovni ŠI)

      2.  o 16.00 hod. triedne rodičovské združenie (v triedach)

       

       

      Vaša  účasť  je  nutná!             

    • Informácie školskej jedálne pre žiakov OA
     • Informácie školskej jedálne pre žiakov OA

     • Pozor ! 02.09.2019 - sú všetci dochádzajúci žiaci odhlásení zo stravy. Žiaci 1. ročníka dostanú prihlášku a vypísaný šek od triednych učiteľov v pondelok .   Od 03.09.2019 budú prihlásení všetci stravní, ktorí uhradia stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke www.strava.cz

       

      Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

      - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

      - ISIC karty

      Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

      - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

      Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .

      Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

      Platba za stravu sa uhrádza na č. ú: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

      Poplatok za stravu :

      - obed : 20 x 1,63 € = 32,60 €

      - obed športová trieda : 20 x 1,90 € = 38,00 € / len 4 ročník/

      Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

      Doplňujúci údaj : meno stravníka

      Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ v kancelárii vedúcej o 11,35 h – 12,05 h.

      Karty ISIC majú žiaci 1.A. a 1.B. aktivované !

      Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný.

      Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

      Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

      Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

      Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

      Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

      Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905 668785; ebo elektronicky www.strava.cz

      Termín odhlasovania: obed 14.45 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

       

      Vypracovala Hladká Marta – vedúca ŠJ

      V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

    • Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA
     • Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA

     • Školská jedáleň oznamuje novým stravníkom - v príchodový deň  na školský internát si doneste doklad o úhrade stravy, vyplnenú prihlášku na stravovanie a 5,00 € na čip.

      Stretneme sa v školskej jedálni v nedeľu 01.09.2019 od 16,00 h - do 19,00 h.

      Pozor ! Od 02.09.2019 budú prihlásení všetci stravníci, ktorí uhradili stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke ww.strava.cz

       

      Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

      - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

      - ISIC karty

      Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

      - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

      Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

      Platba za stravu sa uhrádza na č. ú.: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

      Poplatok za stravu :

      - celodenná strava : 20 x 4,41 € = 88,20 €

      - polpenzia /bez obeda/ : 20 x 2,78 € = 55,60 €

      - celodenná strava /športová trieda OA 4 ročník : 20 x 4,68 € = 93,60 €

      Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

      Doplňujúci údaj : meno stravníka

      Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ a aktivovanie kariet ISIC, bude v jedálni v deň príchodu na internát.

      Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný počas celého pobytu v školskom internáte.

      Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

      Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

      Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

      Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

      Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

      Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905668785; alebo elektronicky www.strava.cz

      Termín odhlasovania:raňajky, do 7,00 h a obed a večera do 14.45 h predchádzajúceho dňa; suchý obeda a suchá večera do 7,00 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

      Vypracovala : Hladká Marta

      V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

    • Komisionálne skúšky
     • Komisionálne skúšky

     • Milí študenti,

      komisionálne skúšky sa budú konať posledný augustový týždeň podľa harmonogramu:

      26. august (pondelok) - ANJ, JOD, COA, NEJ, MAT, API

      27. august (utorok)     - MEU, EPQ, EKO

                                        28. august (streda)     - UCT, ZBK

     • Po stopách liptovských autorov

     • Už sa stalo tradíciou, že koncom školského roka sa naši tretiaci vyberajú po stopách spisovateľov, ktorí sa narodili alebo žili v Liptove. V tomto školskom roku tento deň pripadol na 5 júna 2019. Navštívili sme Rodný dom Rázusovcov vo Vrbici, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde sme si okrem expozície venovanej Jankovi Kráľovi prezreli aj novootvorenú historickú knižnicu, potom sme navštívili Rodný dom Milana Rúfusa aj jeho hrob v Závažnej Porube a nakoniec Rodný dom Dobroslava Chrobáka v Hybiach. Študenti tretieho ročníka si pripravili informácie o jednotlivých spisovateľoch a predniesli ukážky z ich tvorby.

    • Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26
     • Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26

     • 1.      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

      Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

       

      2.      Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

       

      3.      Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

       

      4.      Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

       

      Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

     • Hodiny anglického jazyka

     • V dňoch 28. a 29.5.2019 prišli dobrovoľníci z YMCA porozprávať o svojich rodných krajinách. Jade z Francúzska so študentmi z III.B a II.A diskutovala o rozdielnych pohľadoch akými spoločnosť vníma Francúzov a akí oni naozaj sú. V interaktívnom kvíze poukázala na zaujímavé miesta, známych ľudí, špecifické jedlá a významné vynálezy, ktoré sú typické pre jej krajinu.

      V stredu si pripravila Irene zo Španielska pre študentov III.B a II.A Španielske legendy: o študentovi zo Salamanky (Salamanca Student), o krásnej žene žijúcej v horách (la Serrana de la Vera), o láske francúzskeho vojaka a španielskej dievčiny v uličke škriatkov (Dwarf Passage) ...Prácou v skupinkách sa študenti snažili príbehy prerozprávať tak, aby jeden zo skupiny podal legendu, druhému a ten ďalšiemu spolužiakovi. Každý si však zapamätal niečo iné a pospájal to podľa svojich súvislostí. Preto vznikli rôzne závery. Presne aj legendy sa ústnym podávaním menia a tým vznikajú desiatky nových príbehov.

      Žiaci si cez tieto interaktívne hodiny mohli precvičiť angličtinu a obohatiť sa o nové informácie.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • V piatok 10.mája 2019 sme sa lúčili s našimi štvrtákmi a odprevadili ich na akademický týždeň. Naše hviezdy mali ukázať svoje zručnosti, ktoré získali počas štúdia. V týchto dňoch sú z nich už úspešní absolventi.

     • Prijímacie skúšky 2019/2020

     • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši na základe prihlášky pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať:

      1. termín 1. kolo - 13. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

      1. termín 2. kolo - 16. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

     • Celoštátne kolo Ekonomickej olympiády

     • Dňa 25. apríla 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity uskutočnilo celoslovenské finále 2. kola Ekonomickej olympiády. Aj naša žiačka 4. ročníka, Silvia Lehotská, sa po náročných testoch prebojovala medzi najlepších na Slovensku, preto jej ku krásnemu úspechu gratulujeme.  

      Do tohtoročného kola sa prihlásilo 181 stredných škôl a 5285 súťažiacich, z ktorých postúpilo do celoslovenského finále 50 najlepších. Počas programu sa pedagógovia zúčastnili prednášky Cena štátu a po testovaní prebehol ekonomický kvíz a krst novej učebnice Ekonómia v 31 hodinách, ktorej krstným otcom  bol bývalý minister financií Ivan Mikloš.

     • Obchodná akadémia LM v Európskom parlamente

     • Obchodná akadémia sa pred tromi rokmi zapojila do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého úlohou je šíriť povedomie o Európskej únii a informovať o jej úlohe medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi staršími občanmi, ktorí sa chcú o Únii niečo nové dozvedieť. Škola sa môže pochváliť tým, že v rámci projektu bola prvou školou v Žilinskom kraji, ktorá dosiahla už v priebehu jedného roka plaketu za aktívnu prácu v projekte a certifikát udelený Kanceláriou Európskeho parlamentu.

      Za vynaložené úsilie dostali naši študenti špeciálne pozvanie od poslanca Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu, Eduarda Kukana, ktorý študentom ponúkol možnosť návštevy srdca Európskej únie – Bruselu. Deväť ambasádorov pod vedením profesora Jána Chovanca pozvanie prijalo a navštívili túto krásnu belgickú metropolu.

      Študenti si mohli vychutnať atmosféru Bruselu so zaujímavou architektúrou počas obhliadky mesta. Večerali vo vychýrenej reštaurácii L´Escale, v ktorej im spoločnosť robil aj pán poslanec E. Kukan. Na druhý deň študenti absolvovali návštevu Europarlamentu a zúčastnili sa rokovania Európskeho parlamentu, kde mohli vidieť, ako európski lídri hlasujú a pracujú. Po obede nasledovala prehliadka rôznych zákutí tohto majestátneho komplexu.

      Nakoniec sa študenti vybrali k Atómiu – jednej z hlavných bruselských dominánt a k európskej záhrade miniatúr.

      Týmto by sme chceli poďakovať pánovi E. Kukanovi, ktorý ich aj pred blížiacim sa ukončením funkčného obdobia do Europarlamentu pozval, a popriať mu zdravie a spokojnosť v súkromnom aj pracovnom živote.

     • Naše žiačky na Cypre

     • V súčasnosti majú už aj žiaci stredných škôl príležitosti spoznávať svet a dôležitou súčasťou vzdelávania sa stávajú medzinárodné programy, pobyty a stáže. Začiatok apríla mal pre žiakov Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši príchuť cestovania a poznávania.

      Hneď v prvý aprílový týždeň sa na Cypre konal tréningový kurz pod názvom I NEE(T) ART. Organizátorom tohto kurzu je CITIZENS IN POWER a v spolupráci s projektom Erasmus+ vytvorili novú príležitosť vzdelávania pre mladých ľudí. Kurzu sa zúčastnili študenti 14 krajín a to Dánska, Rumunska, Španielska, Estónska, Grécka, Portugalska, Litvy, Talianska, Nemecka, Poľska, Bulharska, Lotyšska, Francúzska a Slovenska. Zo Slovenska boli vybraté dve študentky Olívia Vyparinová a Veronika Lietavcová - zhodou náhod z rovnakej školy – Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

      Náplňou programu boli tímové aktivity a skupinové cvičenia zamerané na upevnenie skupiny a väzieb medzi ľuďmi. Mnoho aktivít bolo upriamených na otázku dôvery a vzťahov. V skupinách robili študenti následne verbálne a neverbálne improvizácie na dané témy a diskutovali o životných hodnotách. Kreativite sa medze nekládli, mladí ľudia komunikovali po anglicky a spoznali aj krásy Cypru.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 16. apríla 2019 - 2. ročník.

     • 28. marec - Deň učiteľov

     • „Umenie žiť - spoznávať slzy nielen vo svojich očiach,

      pocítiť úsmev nielen na svojich perách,

      pozerať a vidieť, počúvať a počuť –

      to sú veľmi dôležité schopnosti pre prácu pedagóga.“

       

      Milí pedagógovia a všetci zamestnanci školy, za Vašu zodpovednú a náročnú prácu Vám ďakujeme a prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a osobného šťastia.

      28. marec 2019 oslávili naši učitelia v čiernom, aby tak vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom školstva a ignorovaním potrebných systémových zmien v školstve.

      Napriek tomu žiaci obchodnej akadémie prispeli k tomu, aby vyčarili svojim učiteľom aj úsmevy na tvárach. Každý učiteľ bol obdarený koláčikom a prianím s básničkou. Na učiteľskom povolaní je krásne, keď existuje súzvuk medzi pedagógmi a žiakmi a keď si navzájom vedia odovzdávať niečo, čo ich životy obohatí. Ďakujeme.

       

      Pri príležitosti Dňa učiteľov boli tento rok ocenení mestom Liptovský Mikuláš 2 naši pedagógovia. Mgr. Miroslav Droppa a PhDr. Ján Chovanec. Obom kolegom gratulujeme a prajeme v ďalšej práci aj v súkromnom živote veľa úspechov a krásnych okamihov.

     • Turnaj vo volejbale

     • Naše žiačky sa zúčastnili okresného kola vo volejbale, za účasti šiestich liptovskomikulášskych stredných škôl. Žiačky OA obsadili prvé miesto, keď postupne zvíťazili nad žiačkami GMMH a EGJT. Vo finále boli našimi súperkami žiačky Strednej zdravotníckej školy, ktoré sme taktiež porazili bez straty setu. 

      V piatok sa žiačky OA stretnú na turnaji a budú bojovať o postup na krajské kolo proti škole z okresu Ružomberok.

      Na turnaji žiakov vo volejbale naši chlapci obsadili 2. miesto hneď za GMMH LM. Tiež krásne umiestnenie spomedzi všetkých stredných škôl v regióne.

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

      udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

      žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 12. marca 2019 - 3. ročník a dňa 13. marca 2019 - 1.ročník.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje