• Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018
     • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

     • Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti!

      Pozývam Vás na slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018, ktoré sa uskutoční dňa 4.septembra o 08.00 hod. na florbalovom ihrisku  školy (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy). Žiaci si môžu vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy u svojich triednych profesorov, žiaci 1. ročníka si prevezmú nové ISIC karty.

      Teším sa na Vás a prajem Vám úspešný školský rok.

                                                                                                           Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy

     • Výsledné poradie uchádzačov o štúdium po prijímacích skúška 2017/2018

     • Kód

      Výsledné poradie

      OA12

      431,00

      OA50

      406,00

      OA13

      392,00

      OA68

      391,00

      OA55

      372,00

      EL31

      370,00

      OA98

      368,00

      OA89

      350,00

      OA44

      346,00

      OA49

      339,00

      OA39

      337,00

      OA54

      332,00

      OA61

      322,00

      OA84

      312,00

      OA31

      302,00

      OA69

      301,00

      EL27

      299,00

      OA67

      297,00

      OA15

      292,00

      OA57

      291,00

      OA27

      288,00

      OA64

      281,00

      OA04

      275,00

      OA80

      274,00

      OA28

      271,00

      OA63

      267,00

      OA33

      262,00

      OA90

      260,00

      OA47

      242,00

      OA05

      237,00

      OA45

      222,00

      OA65

      211,00

      OA56

      180,00

      OA58

      151,00

      EL26

      411,00

      EL71

      401,00

      EL21

      377,00

      EL31

      377,00

      EL97

      375,00

      EL05

      373,00

      EL95

      371,00

      EL03

      369,00

      EL40

      359,00

      EL38

      359,00

      EL54

      353,00

      EL45

      352,00

      EL86

      342,00

      EL93

      314,00

      EL36

      300,00

      EL47

      300,00

      EL41

      297,00

      EL15

      295,00

      EL27

      295,00

      EL81

      293,00

      EL51

      256,00

      EL58

      222,00

    • OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
     • OA LM Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

     • Len 15 škôl z celého Slovenska bolo vybratých do programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. To pre nás znamená, že nasledujúcom období budeme spolupracovať s členmi a poslancami Európskeho parlamentu a vykonávať vzdelávacie činnosti smerujúce k zvyšovaniu povedomia európskeho občana.

      Medzi žiakov našej Obchodnej akadémie zavítala dňa 5. mája 2017 poslankyňa Európskeho parlamentu PhDr. Monika Flašíková Beňová. Zaujímavo a s veľkým prehľadom a zanietením nám rozprávala o problémoch a záležitostiach, ktoré musí Európsky parlament riešiť, Zorientovala študentov aj v problematike hospodárstva a celospoločenských vzťahov. Pani poslankyni ďakujeme a prajeme všetko dobré v ďalšej práci pre Európu.

             

      Pozrieť vo fotoalbume

     • Gratulujeme kolegovi

     • Náš kolega, PhDr. Ján Chovanec, bol ocenený za dlhoročnú prácu v prospech Olympiády ľudských práv. Každoročne sa podieľa na príprave mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu. Zároveň sa aktívne podieľal aj na participácii našej Obchodnej akadémie v projekte Ambasádorské školy.

      Ďakujeme a úprimne gratulujeme.

       

       

       

     • Prezentácia OA na základných školách

     • V mesiacoch január, február, marec sme spolu so študentami Obchodnej akadémie  navštevovali základné školy v Liptovskom Mikuláši a okolitých obciach, kde sme predstavili žiakom ôsmeho a deviateho ročníka možnosti štúdia, študijné odbory a mimoškolské aktivity našej školy.

      Ďakujem študentom a študentkám prvého ročníka: Nikolete Lőrincovej, Alexandre Bellovej, Tereze Zlejšej, Michalovi Mrázikovi, Patrikovi Juríčkovi, druhého ročníka: Richardovi Vejovi, Barbore Čupániovej , Andrei Škutovej, Veronike Moravčíkovej a Natálii Vrbenskej, tretieho ročníka: Kataríne Jágerskej, Anne Košovej, Matúšovi Mikušiakovi, Lukášovi Bohunčákovi, Michalovi Lehotskému a štvrtého ročníka: Kataríne Hajduovej, Michaele Hladkej, Denisovi Nahálkovi, Svetlane Vlhovej, Michaele Lisej, Nikole Lištiakovej.

      Títo študenti a študentky sa svojim pútavým rozprávaním o škole snažili zaujať žiakov základných škôl a motivovať ich pri výbere strednej školy, čím dokázali, že im na budúcnosti našej školy záleží a štúdium ekonomických predmetov môže byť nielen drinou, ale aj zábavou.

      V mene všetkých zamestnancov našej školy im veľmi pekne ďakujem.

      Mgr. Jana Gajdošová, výchovná poradkyňa

       

    • Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu
     • Obchodná akadémia vám otvorí cestu k atraktívnemu povolaniu

     • O pár týždňov sa žiaci základných škôl budú rozhodovať, kam na strednú školu. Dobré rozhodnutie bude základom pre ich smerovanie v budúcnosti. Veľa deviatakov však ešte nemá presnú predstavu, čo by chceli v živote robiť. Preto im ponúkame štúdium, ktoré ich odborne pripraví na uplatnenie sa v praxi hneď po skončení strednej školy, ale zároveň poskytne kvalitnú prípravu pre tých, ktorí sa rozhodnú študovať na vysokej škole.

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie.

      Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom už viac ako 20 rokov úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia, pričom v treťom a štvrtom ročníku je do vyučovania zahrnutá aj súvislá odborná prax. Prax prebieha vo firmách v regióne, avšak v súčasnosti škola štartuje projekt, pomocou ktorého by naši žiaci mohli absolvovať prax v zahraničí. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti je ovládanie cudzích jazykov priam podmienkou pre získanie dobrej práce, všetci naši žiaci sa učia dva cudzie jazyky a dotácia hodín angličtiny je posilnená.

       

      Budúcich podnikateľov, či majiteľov firiem pripravujeme v školskej cvičnej firme, v ktorej sa žiaci naučia manažovať chod firmy od jej založenia až po likvidáciu a administratívna, právna a marketingová príprava je jej neodmysliteľnou súčasťou.

       

      Zárukou kvalitného vzdelávania je aj dobrá vybavenosť školy. Každá odborná učebňa disponuje interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, samozrejmosťou je 5 učební vybavených počítačmi, notebookmi, či tabletmi. Okrem technickej vybavenosti sa škola môže pochváliť telocvičňou, posilňovňou, pingpongovými stolmi, veľkým športovým areálom s futbalovým aj floorbalovým ihriskom a atletickou dráhou.

      Keďže máme skúsenosti s prácou so športovo talentovanými žiakmi, poskytujeme im aj naďalej možnosť vyučovania upraveného pre potreby ich športového rozvoja, prípadne im ponúknuť individuálny učebný plán. Okrem toho ponúkame svojim žiakom každý školský rok exkurzie, návštevy firiem, veľtrhov, ale aj zahraničné školské zájazdy. Pobyty a náklady prispôsobujeme možnostiam rodičov.

      Najväčším prínosom pre školu a vzdelávanie je participácia v regionálnych, štátnych, ale aj medzinárodných projektoch. Okrem toho, že vďaka nim pribudla do školy technika a vybavenie, učitelia sa zúčastnili kurzov pre moderné vzdelávanie a žiakom bolo umožnené získať certifikáty, osvedčenia, či cestovateľské skúsenosti.

      V školskom roku 2017/18 otvára Obchodná akadémia v LM dva odbory.

       

      EKONOMICKÉ LÝCEUM

      Štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania.

       

      OBCHODNÁ AKADÉMIA

      Pripravujeme absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru.

      Súčasťou vzdelávacieho balíčka by od budúceho školského roka malo byť aj získanie vodičského preukazu. Autoškola bude pre našich žiakov finančne výhodnejšia a bude prebiehať v poobedných vyučovacích hodinách a žiaci sa budú môcť sami rozhodnúť, či ju absolvujú.

      Absolventi Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši pracujú v súčasnosti v mnohých atraktívnych povolaniach v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, práva, školstva, napríklad ako manažéri, účtovníci, ekonómovia, učitelia, hovorcovia.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje