• Informácie k organizácii vyučovania od 11. 1. 2021

     • Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa  5.1.2021 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/) bude vyučovanie na stredných školách od 11. 1. 2021 prebiehať naďalej dištančnou formou. 

      Predpokladaný nástup všetkých žiakov vrátane končiacich ročníkov v stredných školy v ZP ŽSK bude od 25.01.2021 (plánované testovanie by sa malo realizovať v termíne od 22.01. – 24.01.2021), všetko záleží od epidemiologickej situácie.

      Zároveň upozorňujeme na zmeny, ktoré nastali  pri organizácii maturitných skúšok 2021:

      - písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021;
      konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo
      školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021, 

      - ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021;
      konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady
      v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala
      v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov,


      - praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom
      období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky
      maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

       

       

     • Veselé Vianoce

     • Milí študenti, prejeme Vám a Vašim blízkym pokojné a v zdraví a láske prežité vianočné sviatky a tešíme sa, že sa v novom roku 2021 znova osobne stretneme v našej obchodnej akadémii.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

     • Milí študenti, podľa rozhodnutia ministra školstva, Branislava Gröhlinga, budú termíny jesenných prázdniny presunuté na dni piatok 30. októbra, pondelok 2. novembra, piatok 6. novembra a pondelok 9. novembra 2020. V tieto dni teda online vyučovanie nebude prebiehať.

       

     • Predĺženie platnosti ISIC karty

     •  

      1.       Žiaci si môžu predlžovať platnosť preukazov známkou ISIC sami cez https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

      Známka im bude doručená domov.

       

      Cez školu sa dá objednávať známka ISIC 09/2021 maximálne do konca októbra.

      Ďalšie známky sa cez školu začnú objednávať až v nasledujúcom roku, od júna 2021.

       

      2.       V prípade záujmu o nové preukazy, tie môžu školy objednávať priebežne, počas celého šk. roka.

     • Informácia MŠVVaŠ SR

     • Od pondelka 12. 10. 2020 bude na stredných školách prebiehať vyučovanie dištančnou formou. Škola a školský internát budú pre študentov a verejnosť zatvorené. V prípade, že si chcú študenti školského internátu prísť po svoje veci, kontaktujte, prosím, skupinového vychovávateľa, alebo zástupcu pre ŠI. 

      Študenti Obchodnej akadémie LM si prídu po svoje veci zajtra - v pondelok 12. 10. 2020 podľa rozpisu:

      I.A 8.00,

      I.B 8.30,

      II.A 9.00,

      II.B 9.30,

      III.A 10.00,

      IV.A 11.00

      V nasledujúcich dňoch a týždňoch bude prebiehať online vzdelávanie, do školy už študenti a verejnosť nebudú mať prístup. Dištančné vzdelávanie prebieha podľa Krízového plánu dištančného vzdelávania a je to plnohodnotná forma štúdia, platia pokyny podľa Dodatku Školského poriadku. Pre ďalšie informácie sledujte stránku školy.

      Dodatok_k_skolskemu_poriadku.docx

      Krizovy_plan_distancneho_vzdelavania.docx​​​​​​​

     • KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

     • V dňoch 29.09.-.01.10.2020 absolvovali študenti 3. ročníka kurz ochrany života a zdravia. Tri dni v Žiarskej doline  boli naplnené aktivitami a napriek zlému počasiu si ich všetci užili. Príprava strelnice a prehĺbenie vedomostí o bezpečnostných pravidlách pri nosení zbraní a streľbe, praktická streľba zo vzduchovky v ľahu - to boli pre mnohých nové disciplíny. Doplnili ich aj také fyzické aktivity ako volejbal, prekonanie prekážky,  ťahanie bremena pomocou lana či hod na presnosť.

      Prirodzenou súčasťou takýchto kurzov je spoznávanie a ochrana prírodných krás Nízkych Tatier - do tajov práce príslušníkov horskej služby prišiel študentov zasvätiť príslušník horskej služby Ing.Ján Peťo. Na besede spojenej s prezentáciou prehľbil ich vedomosti v oblasti ochrany života, zdravia, civilnej ochrany a  najnovšie poznatky z ekológie a ochrany životného prostredia.

      Študenti si preverili svoje fyzické sily, nadobudli zručnosti v zvládaní krízových situácii v reálnom živote. Napriek veternému a daždivému počasiu bola vyvrcholením kurzu túra na Žiarsku chatu.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V piatok 25.9.2020 si žiaci I.B a II.B triedy na hodinách anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť, aby sa Európania bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 

      Na hodine sa napríklad študenti rozdelili do viacerých skupín podľa krajín EU. Dostali slovníky (ANJ-NEJ), (ANJ-RUJ), (ANJ-TAL), (ANJ-SPA) (ANJ-FRJ) s najbežnejšími výrazmi v komunikácii a rôzne suveníry zo svojej krajiny (matriošku, prívesok, magnetku, pohár, pohľadnicu...). Úlohou skupín bolo napísať, čo najviac faktov o svojej krajine a predstaviť sa v jazyku svojej krajiny pomocou slovníka. Neskôr priraďovali pozdravy k rôznym jazykom a mali kvíz o jazykoch s rôznymi zaujímavými informáciami o posunkovej reči, Baltických jazykoch, jazykolamoch, žijúcich jazykoch na svete. Tieto aj ďalšie aktivity žiakov pobavili a veríme, že aj motivovali a vzbudili záujem :)

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Milí študenti, v utorok 29. 9. 2020 bude výluka dodávky elektriny. Z toho dôvodu bude mať 1. a 2. ročník v tento deň dištančné vzdelávanie. Študenti ostanú doma a ich učitelia sa s nimi spoja cez EduPage, alebo iný program. Online hodiny sú pre študentov povinné a úlohy, ktoré na tento deň dostanú, budú kontrolované, prípadne ohodnotené.

      Online vyučovanie bude prebiehať v čase od 7.05 do 13.40 v závislosti od počtu hodín v tento deň.

    • Školský internát je v oranžovej zóne
     • Školský internát je v oranžovej zóne

     • Od 27. 9. 2020 je školský internát v oranžovej zóne, prosím, pozorne sledujte a dodržiavajte pokyny.

      Organizácia a podmienky výchovy na školskom internáte Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši  pre školský rok 2020/2021

      Podmienky vstupu do školského internátu:

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

      Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

      • Nástup do školského internátu je dňa v nedeľu od 15:00 hod.
      • Žiak, ktorý bol v priamom kontakte s nakazeným, alebo príde z krajiny červenej,  je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.
      • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Pri nedeľňajšom nástupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.
      • Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

      - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti vždy, keď chýba predchádzajúci týždeň

      - 2 ks rúšok na každý deň pobytu v ŠI,

      - 250 ml dezinfekciu rúk na osobné použitie, ďalšiu osobnú hygienu podľa uváženia.

      • Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklomkolobežkou, korčuľami. Športovcom je na uskladnenie športových prostriedkov, náradí atď. vyhradená miestnosť

      Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

      • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
      • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
      • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
      • Dodržiava pokyny riaditeľky Obchodnej akadémie, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
      • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
      • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

      • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
      • Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI.
      • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.
      • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
      • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
      • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
      • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
      • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
      • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
      • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
      • Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.
      • Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
      • Žiak rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni. 

      Pri podozrení na ochorenie:

       -  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

      -  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

      -  Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

      - V prípade, že sa preukáže, že žiak bol v priamom kontakte s nakazeným, musí ihneď opustiť priestory školského internátu. Neplnoletého žiaka si musí vyzdvihnúť zákonný zástupca. 

     • Študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú inovatívni

     • Kreatívne myslenie, inovácie, startupy, vlastné podnikanie – to všetko bolo súčasťou inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorého sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v piatok 4. septembra 2020.

      Študentské nápady v závere workshopu odprezentovali svojim pedagógom.

      Okrem nápadov pre školu na všetkých študentov čakalo aj vystúpenie rapera Tona Suchotu.

       

     • Pokyny pre stravníkov ubytovaných v Školskom internáte OA

     • Všetci stravníci si musia doniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku a  doklad o úhrade stravy vykonanej po 20.08.2020 . Nový stravníci si donesú ISIC kartu alebo 5,00 € na čip.

      V čase od 17,00 h do 20,00 h všetko odovzdajú vedúcej kuchyne v školskej jedálni.

      Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

      Od 02.09.2020 budú stravníci prihlásení na stravu, skontrolujte si svoje účty.

      Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdajú prihlášku budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

      Tešíme sa na Vás.

     • Pokyny pre dochádzajúcich stravníkov OA

     • Prváci dostanú od triednych učiteľov - prihlášku na stravovanie, šek na zaplatenie stravy, ISIC kartu už majú aktivovanú.

      V čase výdaja obeda  od 11,35 – do 12,05 h v školskej jedálni, odovzdajú  vedúcej kuchyne vyplnenú a podpísanú prihlášku, zaplatený šek alebo doklad o úhrade cez internet. Potom budú prihlásení na stravovanie.

      Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

      Od 03.09.2020 budú stravníci prihlásení, skontrolujte si svoje účty.

      Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdali prihlášku v júni budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

      Tešíme sa na Vás.

    • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY
     • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

     • Komisionálne skúšky za školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

       

      25. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov  ANJ, COA, JOD, SJL

      26. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov MEU, POE, UCT   

      27. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetu NEJ

       

      Milí študenti, nenechávajte si učenie na poslednú chvíľu, začnite už dnes ;-)

     • Adaptačný deň

     • Hneď po skončení školského roka sa 1. júla stretli v areáli školy naši nastupujúci prváci. Učitelia pre nich pripravili aktivity, aby budúci študenti obchodnej akadémie spoznali školu, areál a aj svojich nastávajúcich pedagógov. Dve hodinky utiekli ako voda, nálada bola výborná, tak už len veríme, že v septembri sa všetci spolu stretneme v dobrom zdraví.

    • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV
     • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

     • Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Obchodná akadémia LM bude v prevádzke len v dňoch 29.06. a 30.06.2020, za dodržania pokynov hlavného hygienika.

      29. 6. 2020 začiatok o 8.00 v triedach - odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

      30. 6. 2020 začiatok o 8.00 na školskom dvore (v prípade zlého počasia v telocvični) - slávnostné ukončenie školského roka, v triedach odovzdávanie vysvedčení. 

      V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

       

       

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje