• HALLOWEEN

     • Trocha októbrového halloweenského veselia sme mali v škole. Žiaci vyzdobili triedy - niektorí strašidelne halloweensky, niektorí jesenne, dali si na tom záležať a ešte aj pekne poupratovali

      Najkrajšiu triedu vybrala naša nezávislá komisia a keďže žiaci sú dobrí a spokojní, keď majú plné brušká, cenou boli kupóny pre všetkých žiakov triedy na desiatu v školskom bufete zadarmo

     • IMATRIKULÁCIE

     • Koniec októbra sa v škole niesol v halloweenskom duchu. A to nielen vďaka autentickej výzdobe tried, ale halloweenske boli aj imatrikulácie. Úlohy a súťaže pre našich prvákov, zábava a strašidelné masky... Vyvrcholením imatrikulácií bolo odovzdávanie certifikátov našim prvákom a ich oficiálne prijatie do cechu študentov.

     • Kurz ochrany života a zdravia 2022

     • Kurz ochrany života a zdravia, každoročná aktivita tretiakov, sa tento rok konal na horskom hoteli Gejdák v Ružomberku. Aj keď nám po tieto dni počasie neprialo, vôbec sme sa nenudili a absolvovali sme všetko, čo sme si naplánovali.

      Športové outdoorové aktivity spestrili dve prednášky. Tú prvú nám boli prezentovať žiaci, dobrovoľníci zo Slovenského Červeného kríža. Učili nás, ako postupovať pri podávaní prvej pomoci pri dospelom človeku, ako pri dieťati, ako máme pomôcť pri zapadnutí jedla, čo robiť ak nájdeme človeka v bezvedomí. Potom sme si aj prakticky vyskúšali ošetrovanie úrazov a obväzovanie zlomenín. Vo štvrtok sme absolvovali zaujímavú besedu s  horským vodcom a záchranárom, pánom Jánom Peťom. Porozprával nám o zradných horách a poukazoval nám, aká technika a vybavenie sa používa na hľadanie stratených.

      Keď sa počasie predsa len umúdrilo, vybrali sme sa na prechádzku do pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, Vlkolínca. Spojili sme to aj s rôznymi aktivitami a súťažami - učili sme sa strieľať zo vzduchovky a orientovať sa pomocou buzoly. Večerný čas sme strávili spoločne v klubovni hraním bowlingu, biliardu a rôznymi inými aktivitami. Posledný deň nášho pobytu sme vyhodnotili kurz a môžeme  povedať, že bol skvelý a budúci tretiaci sa majú na čo tešiť.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, dňa 22. septembra 2022 o 16.00 sa bude v priestoroch klubovne školského internátu konať plenárne rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši. Po jeho skončení budú triedne rodičovské schôdzky. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

      Mgr. Anna Dvorščáková

      riaditeľka školy

     • Oznámenie k začiatku školského roka

     • Vážení rodičia, 

      podľa aktuálnych opatrení vydalo MŠVVaŠ dokument "Zelená otvoreným školám", podľa ktorého sú žiaci školy povinní podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“).   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“), a tak zachovať prezenčnú výučbu a minimalizovať riziko prerušenia výučby v triede.

      Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, je potrebné dieťa/žiaka umiestniť do izolačnej miestnosti a bezodkladne kontaktovať rodiča

      Rodičia žiakov prvého ročníka zabezpečia, aby mali pri nástupe do školy so sebou vyhlásenie v tlačenej podobe  podpísané rodičom Microsoft Word - Príloha č.1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.docx (minedu.sk),

      ostatní študenti musia podať vyhlásenie cez edupage.

       

     • Otvorenie školského roka

     • Milí študenti,

      slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 5. septembra 2022 o 8.30 hod. na školskom areáli (v prípade zlého počasia v telocvični školy). Od 9.00 - 10.00 dostanete v triedach informácie a pokyny pre nový školský rok.

       

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt schuljahr

     • Zážitkové učenie

     • Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti. 

      Takéto zážitkové učenie sme realizovali ako súčasť hodín ekonomika, občianska náuka či etická výchova. Niekedy žiaci ani nevedia, že sa jedná o učenie, necítia nátlak a stres a pritom si odnesnú niečo, čo si budú dlho pamätať :) 

     • Športový deň

     • Turnaj tried o pohár riaditeľky školy sa konal posledný deň pred koncom školského roka.

      Tímy jednotlivých tried súťažili v disciplínach:

      Futbal

      Vybíjaná

      Štafetové piškvorky

      Preťahovanie lanom

      Šach

      Slackline

      Hod diskom na cieľ

      Skákanie na švihadle

      Nálada bola výborná, všetci sme sa zabavili a všetci súťažiaci sa snažili prekonávať svoje limity. Nakoniec vyhrali tí najlepší. 1. ročník turnaja O pohár riaditeľky školy sa vyhrala trieda III.A. Víťazi získali trofej a sladké dobroty na doplnenie energie :)

    • Predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<2
     • Predĺženie platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<2

     • Milí študenti!

      Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<2 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

       

      Zakúpte si známku ISIC v hodnote 10 €. Úhradu urobte priamo na našej škole a to na sekretariáte.

      Pokiaľ tak spravíte ešte tento týždeň, už budúci týždeň si ju môžete vyzdvihnúť na škole.

       

      V prípade, že si známku objednáte neskôr, cez e-shop https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/, známka vám bude doručená domov s kuriérskym poplatkom 3 €.

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

       

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši
      • vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich  záujmov, potrieb, schopností a tvorivosti
      • pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie
      • spolupráca s učiteľmi školy a zákonnými zástupcami

      Termín nástupu:  1. september  2022, zastupovanie počas MD

       

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie druhého alebo tretieho stupňa učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu (prípadne SJL a ekvivalent) pre stredné školy

      Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta:

      • občianska bezúhonnosť
      • pedagogická prax výhodou
      • samostatnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť
      • empatia, asertivita, radosť práce s mládežou
      • kreativita, komunikačné a  prezentačné schopnosti
      • znalosť práce s IKT – internet, Word, PowerPoint

      Platové podmienky:

      Podľa platových tabuliek pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Termín podania žiadosti:
      Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš,

      prípadne na e-mail multanovao@oalm.eu v termíne do 25. 06. 2022

      Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

      Kontaktná osoba: O. Multáňová          

      tel.: +421 44 55 412 88                

     • Rozlúčka s absolventami

     • Po štyroch rokoch ďalšia partia absolventov opústila brány strednej školy. Po štyroch rokoch sa ďalší, už dospelí, mladí ľudia rozleteli do života. Majú pred sebou množstvo možností a príležitostí, ktoré stačí vziať do svojich rúk...

      Rozlúčili sme sa s našimi maturantami. Napriek prvotným obavám, ako po období korony a dištančného vyučovania zvládnu maturity, to všetci dali. Štvrtáci svoje štúdium zavŕšili pred zeleným maturitným stolom a my, sme hrdí na to, že sa so skúškou dospelosti tak dobre popasovali a všetci do jedného  maturitné komisie presvedčili o tom, že si svoje maturitné vysvedčenie zaslúžia. Okrem maturitných vysvedčení si mnhoí prevzali aj certifikáty RÚZ a KROSS.

      Milí maturanti, myslite na to, že svoje životy budete mať v rukách vy sami. To, čo do nich vložíte, to sa vám vráti. Koľko snahy, pozornosti a aj lásky dáte, toľko úspechu a šťastia príde. My Vám na ceste životom prajeme veľa šťastia.

     • Zmena stravného od 01.09.2022

     • Zmena stravného od 01.09.2022 - dochádzajúci žiaci OA

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre dochádzajúcich žiakov OA

      Desiata :   0,78 €

      Obed :       2,41 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

      Schválila : Ing. Anna Dvorščáková - riaditeľka OA

     • Zmena stravného od 01.09.2022

     • Zmena stravného od 01.09.2022 - ubytovaní žiaci

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre ubytovaných žiakov.

      Raňajky :   0,78 €

      Desiata :   0,65 €

      Obed :       2,41 €

      Olovrant :  0,45 €

      Večera :     1,74 €

      Celodenné stravovania 1 deň : 6,03 €

      Polpenzia / bez obeda/ 1 deň : 3,62 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

      Schválila : Ing. Anna Dvorščáková - riaditeľka OA

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      vychovávateľa školského  internátu

       

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovnovzdelávacej činnosti podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania, vedenie mimoškolskej záujmovej činnosti
      • vytváranie vhodných podmienok pre osobnostný rozvoj žiakov, rozvoj ich  záujmov, potrieb, schopností a tvorivosti
      • pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie
      • spolupráca s učiteľmi školy a zákonnými zástupcami

      Termín nástupu:  1. september  2022

      Kvalifikačné predpoklady:

      • vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého, tretieho stupňa študijného programu pedagogického smeru (vychovávateľstvo, alebo učiteľstvo, príp. DPŠ)
      • alebo stredoškolské vzdelanie študijného programu vychovávateľstvo

      Ďalšie  kritériá a požiadavky na kandidáta:

      • občianska bezúhonnosť
      • pedagogická prax výhodou
      • samostatnosť, zodpovednosť, cieľavedomosť
      • empatia, asertivita, radosť práce s mládežou
      • kreativita, komunikačné a  prezentačné schopnosti
      • konštruktívne zvládanie konfliktov, schopnosť mediácie
      • znalosť práce s IKT vítaná – internet, Word, PowerPoint

      Platové podmienky:

      Podľa platových tabuliek pedagogických zamestnancov v závislosti od vzdelania a praxe.

      Termín podania žiadosti:
      Žiadosť o prijatie do zamestnania s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy Obchodná akadémia, Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš, prípadne na e-mail multanovao@oalm.eu v termíne do 23. 06. 2022

      Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

      Kontaktná osoba: O. Multáňová          

      tel.: +421 44 55 412 88                

    • Oznámenie
     • Oznámenie

     • Po prvom kole prijímacieho konania má Obchodná akadémia v Lipt. Mikuláši

      v odbore obchodná akadémia   0 voľných miest

      v odbore ekonomické lýceum    0 voľných miest

       

      Prijatí uchádzači budú pozvaní na adaptačný deň, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2022

      Tešíme sa na Vás!

     • Mesto v učebniciach

     • Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?... Odpovede na tieto otázky dostali naši druháci v utorok 31. 5. od lektorov Informačného centra LM pri akcii Mesto v učebniciach.

      Dve hodiny príjemného poznávania ulíc historického centra Liptovského Mikuláša, ktoré je pamiatkovou zónou. Pútavý príbeh mesta a jeho slávnych osobností na 11 zastaveniach medzi architektonickými a historickými pamiatkami, niekdajšími meštianskymi domami a modernými prvkami, ktoré dotvárajú jedinečnosť  tohto priestoru. Na záver ešte prehliadka expozície v múzeu Tatrín, v ktorom v roku 1844 a o štyri roky neskôr štúrovci spísali prvý politický program Slovákov – Žiadosti slovenského národa. V nich má prapôvod Ústava Slovenskej republiky. Vtedy sa tu zišlo asi tridsať štúrovcov, medzi nimi aj Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban, ktorí patrili k najvplyvnejším mužom svojej doby. Virtuálna prehliadka múzea

    • Komunikácia v marketingu
     • Komunikácia v marketingu

     • Kým prebiehali prijímacie skúšky na strednú školu, naši žiaci 2. ročníka mali po prvýkrát skúsenosť s odborným workshopom. Jednou z tém pre žiakov obchodnej akadémie je marketing. Kým sa druháci realizovali na workshope Emócie v marketigu s OZ Mladý podnikavec, tretiaci boli vtiahnutí do problematiky v téme Komunikácia v marketingu. Prostredníctvom  aplikácie inovatívnych vzdelávacích metód sa naši žiaci učili porozumieť a uvažovať v súvislostiach v komunikácii, práci s potenciálnym klientom a propagáciou.

      S OZ Mladý podnikavec žiaci v posledných dvoch rokoch absolvovali školenia finančnej gramotnosti rozširovali si vedomosti o  jednotlivých finančných vzťahoch, učili sa efektívnemu hospodáreniu... a na stretnutiach boli využívané rôzne hry a aktivity ako snowballing, gamifikácia, tímova spolupráca, learning by doing a podobne. 

    • Zážitkové učenie
     • Zážitkové učenie

     • Žiaci 1.A ekonomického lýcea absolvovali so svojím triednym učiteľom Michalom Kubáňom zážitkové učenie v tvorivej dielni. Pri výrobe ručne tvarovanej glazovanej keramiky u umeleckej hrnčiarky Gabriely Kováčovej v Dúbrave, keď spod ich rúk vyšli veľmi pekné výtvory, sa naučili aj pár vecí do života.

      Hlavné ciele workshopu neboli výtvarné, ale ekonomické - popri umeleckej aktivite sa žiaci naučili a pochopili, čo znamenajú pojmy ako: obstarávanie výrobných faktorov, náklady, rozpočet, kalkulácia ceny výrobku, hospodársky výsledok, zisk alebo strata.

      Vyrobenú keramiku si skúsia žiaci aj sami predať, takže sa ešte budú zoznamovať aj so základnými činnosťami odbytu a marketingu.

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje