Navigácia

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Milí študenti, slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa bude konať 2. septembra 2019 o 8:30

  na školskom multifunkčnom ihrisku (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). Tešíme sa na vás.

 • Informácie školskej jedálne pre žiakov OA

  Informácie školskej jedálne pre žiakov OA

  Pozor ! 02.09.2019 - sú všetci dochádzajúci žiaci odhlásení zo stravy. Žiaci 1. ročníka dostanú prihlášku a vypísaný šek od triednych učiteľov v pondelok .   Od 03.09.2019 budú prihlásení všetci stravní, ktorí uhradia stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke www.strava.cz

   

  Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

  - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

  - ISIC karty

  Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

  - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

  Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .

  Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

  Platba za stravu sa uhrádza na č. ú: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

  Poplatok za stravu :

  - obed : 20 x 1,63 € = 32,60 €

  - obed športová trieda : 20 x 1,90 € = 38,00 € / len 4 ročník/

  Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

  Doplňujúci údaj : meno stravníka

  Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ v kancelárii vedúcej o 11,35 h – 12,05 h.

  Karty ISIC majú žiaci 1.A. a 1.B. aktivované !

  Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný.

  Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

  Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

  Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

  Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

  Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905 668785; ebo elektronicky www.strava.cz

  Termín odhlasovania: obed 14.45 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

   

  Vypracovala Hladká Marta – vedúca ŠJ

  V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

 • Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA

  Informácie ŠJ pre stravníkov ubytovaných na internáte OA

  Školská jedáleň oznamuje novým stravníkom - v príchodový deň  na školský internát si doneste doklad o úhrade stravy, vyplnenú prihlášku na stravovanie a 5,00 € na čip.

  Stretneme sa v školskej jedálni v nedeľu 01.09.2019 od 16,00 h - do 19,00 h.

  Pozor ! Od 02.09.2019 budú prihlásení všetci stravníci, ktorí uhradili stravu do 26.08.2019 alebo majú preplatok stravy, skontrolujte si to na stránke ww.strava.cz

   

  Vážení stravníci, naša školská jedáleň má elektronický spôsob objednávania, odhlasovania a výdaja stravy. Vydávanie stravy cez :

  - bezkontaktné čipové kľúčenky/5,-€/ (náhrada za stravenky)

  - ISIC karty

  Odhlasovanie (prihlasovanie) cez :- terminál (PC) v jedálni

  - WEB /www.strava.cz ; zariadenie : 9622 ; uživateľ : priezviskomeno ; heslo: evidenčné číslo stravníka 0000

  Stravník platí stravu vopred vždy najneskôr do 20. dňa v mesiaci .Platby šekom budeme tiež akceptovať – pozor ! /pripísanie platby na účet trvá až 5 pracovných dní/.

  Platba za stravu sa uhrádza na č. ú.: Štátna pokladnica - SK65 8180 0000 0070 0048 3673

  Poplatok za stravu :

  - celodenná strava : 20 x 4,41 € = 88,20 €

  - polpenzia /bez obeda/ : 20 x 2,78 € = 55,60 €

  - celodenná strava /športová trieda OA 4 ročník : 20 x 4,68 € = 93,60 €

  Variabilný symbol : evidenčné číslo stravníka /podľa evidencie u vedúcej ŠJ/

  Doplňujúci údaj : meno stravníka

  Predaj čipov v hotovosti za 5,-€ a aktivovanie kariet ISIC, bude v jedálni v deň príchodu na internát.

  Žiaci ktorí už majú zakúpený čip od firmy VIS, majú ho platný počas celého pobytu v školskom internáte.

  Pri vrátení nepoškodeného čipu bude celá suma 5,-€ vyplatená v hotovosti.

  Stratu čipu / karty okamžite nahláste, zablokujeme neoprávnený odber stravy, stravník má povinnosť kúpiť si nový čip, peniaze mu budú naň prenesené.

  Stravník bude prihlásený na stravu (na celý mesiac) automaticky po pripísaní finančných prostriedkov na bankový účet ŠJ na príslušný mesiac.

  Odhlasovanie a prihlasovanie stravy :

  Z dôvodu dodržiavania hygienických predpisov a predpisov Zásad správnej výrobnej praxe (HACCP), a to hlavne z dôvodu objednávania pečiva a mäsa, sa odhlasovanie a prihlasovanie stravy musí uskutočniť načas, t.j.  24 hodín vopred, najneskôr do 14.45 h.

  Každé odhlásenie si stravník rieši sám na zariadení umestnenom v ŠJ , telefonicky na t.č. 044/5541288, 0905668785; alebo elektronicky www.strava.cz

  Termín odhlasovania:raňajky, do 7,00 h a obed a večera do 14.45 h predchádzajúceho dňa; suchý obeda a suchá večera do 7,00 h predchádzajúceho dňa. Ráno stravu nie je  možné odhlasovať!

  Vypracovala : Hladká Marta

  V Liptovskom Mikuláši 21.08.2019

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky
  26. 8. 2019

  Milí študenti,

  komisionálne skúšky sa budú konať posledný augustový týždeň podľa harmonogramu:

  26. august (pondelok) - ANJ, JOD, COA, NEJ, MAT, API

  27. august (utorok)     - MEU, EPQ, EKO

                                    28. august (streda)     - UCT, ZBK

 • Po stopách liptovských autorov

  Už sa stalo tradíciou, že koncom školského roka sa naši tretiaci vyberajú po stopách spisovateľov, ktorí sa narodili alebo žili v Liptove. V tomto školskom roku tento deň pripadol na 5 júna 2019. Navštívili sme Rodný dom Rázusovcov vo Vrbici, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, kde sme si okrem expozície venovanej Jankovi Kráľovi prezreli aj novootvorenú historickú knižnicu, potom sme navštívili Rodný dom Milana Rúfusa aj jeho hrob v Závažnej Porube a nakoniec Rodný dom Dobroslava Chrobáka v Hybiach. Študenti tretieho ročníka si pripravili informácie o jednotlivých spisovateľoch a predniesli ukážky z ich tvorby.

 • Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26

  Informácie k platnosti preukazu ISIC/EURO26

  1.      Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod.

  Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.

   

  2.      Predlženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predlženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predlženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).

   

  3.      Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).

   

  4.      Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

   

  Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk

 • Hodiny anglického jazyka

  V dňoch 28. a 29.5.2019 prišli dobrovoľníci z YMCA porozprávať o svojich rodných krajinách. Jade z Francúzska so študentmi z III.B a II.A diskutovala o rozdielnych pohľadoch akými spoločnosť vníma Francúzov a akí oni naozaj sú. V interaktívnom kvíze poukázala na zaujímavé miesta, známych ľudí, špecifické jedlá a významné vynálezy, ktoré sú typické pre jej krajinu.

  V stredu si pripravila Irene zo Španielska pre študentov III.B a II.A Španielske legendy: o študentovi zo Salamanky (Salamanca Student), o krásnej žene žijúcej v horách (la Serrana de la Vera), o láske francúzskeho vojaka a španielskej dievčiny v uličke škriatkov (Dwarf Passage) ...Prácou v skupinkách sa študenti snažili príbehy prerozprávať tak, aby jeden zo skupiny podal legendu, druhému a ten ďalšiemu spolužiakovi. Každý si však zapamätal niečo iné a pospájal to podľa svojich súvislostí. Preto vznikli rôzne závery. Presne aj legendy sa ústnym podávaním menia a tým vznikajú desiatky nových príbehov.

  Žiaci si cez tieto interaktívne hodiny mohli precvičiť angličtinu a obohatiť sa o nové informácie.

 • Rozlúčka so štvrtákmi

  V piatok 10.mája 2019 sme sa lúčili s našimi štvrtákmi a odprevadili ich na akademický týždeň. Naše hviezdy mali ukázať svoje zručnosti, ktoré získali počas štúdia. V týchto dňoch sú z nich už úspešní absolventi.

 • Prijímacie skúšky 2019/2020

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši na základe prihlášky pozýva žiakov na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať:

  1. termín 1. kolo - 13. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

  1. termín 2. kolo - 16. mája 2019 (prezentácia od 7:30 do 7:50 hod. na prízemí v budove  školy)

 • Celoštátne kolo Ekonomickej olympiády

  Dňa 25. apríla 2019 sa v Aule Ekonomickej univerzity uskutočnilo celoslovenské finále 2. kola Ekonomickej olympiády. Aj naša žiačka 4. ročníka, Silvia Lehotská, sa po náročných testoch prebojovala medzi najlepších na Slovensku, preto jej ku krásnemu úspechu gratulujeme.  

  Do tohtoročného kola sa prihlásilo 181 stredných škôl a 5285 súťažiacich, z ktorých postúpilo do celoslovenského finále 50 najlepších. Počas programu sa pedagógovia zúčastnili prednášky Cena štátu a po testovaní prebehol ekonomický kvíz a krst novej učebnice Ekonómia v 31 hodinách, ktorej krstným otcom  bol bývalý minister financií Ivan Mikloš.

 • Obchodná akadémia LM v Európskom parlamente

  Obchodná akadémia sa pred tromi rokmi zapojila do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého úlohou je šíriť povedomie o Európskej únii a informovať o jej úlohe medzi mladými ľuďmi, ale aj medzi staršími občanmi, ktorí sa chcú o Únii niečo nové dozvedieť. Škola sa môže pochváliť tým, že v rámci projektu bola prvou školou v Žilinskom kraji, ktorá dosiahla už v priebehu jedného roka plaketu za aktívnu prácu v projekte a certifikát udelený Kanceláriou Európskeho parlamentu.

  Za vynaložené úsilie dostali naši študenti špeciálne pozvanie od poslanca Európskeho parlamentu za Európsku ľudovú stranu, Eduarda Kukana, ktorý študentom ponúkol možnosť návštevy srdca Európskej únie – Bruselu. Deväť ambasádorov pod vedením profesora Jána Chovanca pozvanie prijalo a navštívili túto krásnu belgickú metropolu.

  Študenti si mohli vychutnať atmosféru Bruselu so zaujímavou architektúrou počas obhliadky mesta. Večerali vo vychýrenej reštaurácii L´Escale, v ktorej im spoločnosť robil aj pán poslanec E. Kukan. Na druhý deň študenti absolvovali návštevu Europarlamentu a zúčastnili sa rokovania Európskeho parlamentu, kde mohli vidieť, ako európski lídri hlasujú a pracujú. Po obede nasledovala prehliadka rôznych zákutí tohto majestátneho komplexu.

  Nakoniec sa študenti vybrali k Atómiu – jednej z hlavných bruselských dominánt a k európskej záhrade miniatúr.

  Týmto by sme chceli poďakovať pánovi E. Kukanovi, ktorý ich aj pred blížiacim sa ukončením funkčného obdobia do Europarlamentu pozval, a popriať mu zdravie a spokojnosť v súkromnom aj pracovnom živote.

 • Naše žiačky na Cypre

  V súčasnosti majú už aj žiaci stredných škôl príležitosti spoznávať svet a dôležitou súčasťou vzdelávania sa stávajú medzinárodné programy, pobyty a stáže. Začiatok apríla mal pre žiakov Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši príchuť cestovania a poznávania.

  Hneď v prvý aprílový týždeň sa na Cypre konal tréningový kurz pod názvom I NEE(T) ART. Organizátorom tohto kurzu je CITIZENS IN POWER a v spolupráci s projektom Erasmus+ vytvorili novú príležitosť vzdelávania pre mladých ľudí. Kurzu sa zúčastnili študenti 14 krajín a to Dánska, Rumunska, Španielska, Estónska, Grécka, Portugalska, Litvy, Talianska, Nemecka, Poľska, Bulharska, Lotyšska, Francúzska a Slovenska. Zo Slovenska boli vybraté dve študentky Olívia Vyparinová a Veronika Lietavcová - zhodou náhod z rovnakej školy – Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši.

  Náplňou programu boli tímové aktivity a skupinové cvičenia zamerané na upevnenie skupiny a väzieb medzi ľuďmi. Mnoho aktivít bolo upriamených na otázku dôvery a vzťahov. V skupinách robili študenti následne verbálne a neverbálne improvizácie na dané témy a diskutovali o životných hodnotách. Kreativite sa medze nekládli, mladí ľudia komunikovali po anglicky a spoznali aj krásy Cypru.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

  udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

  žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 16. apríla 2019 - 2. ročník.

 • 28. marec - Deň učiteľov

  „Umenie žiť - spoznávať slzy nielen vo svojich očiach,

  pocítiť úsmev nielen na svojich perách,

  pozerať a vidieť, počúvať a počuť –

  to sú veľmi dôležité schopnosti pre prácu pedagóga.“

   

  Milí pedagógovia a všetci zamestnanci školy, za Vašu zodpovednú a náročnú prácu Vám ďakujeme a prajeme veľa zdravia, pracovných úspechov a osobného šťastia.

  28. marec 2019 oslávili naši učitelia v čiernom, aby tak vyjadrili nespokojnosť so súčasným stavom školstva a ignorovaním potrebných systémových zmien v školstve.

  Napriek tomu žiaci obchodnej akadémie prispeli k tomu, aby vyčarili svojim učiteľom aj úsmevy na tvárach. Každý učiteľ bol obdarený koláčikom a prianím s básničkou. Na učiteľskom povolaní je krásne, keď existuje súzvuk medzi pedagógmi a žiakmi a keď si navzájom vedia odovzdávať niečo, čo ich životy obohatí. Ďakujeme.

   

  Pri príležitosti Dňa učiteľov boli tento rok ocenení mestom Liptovský Mikuláš 2 naši pedagógovia. Mgr. Miroslav Droppa a PhDr. Ján Chovanec. Obom kolegom gratulujeme a prajeme v ďalšej práci aj v súkromnom živote veľa úspechov a krásnych okamihov.

 • Turnaj vo volejbale

  Naše žiačky sa zúčastnili okresného kola vo volejbale, za účasti šiestich liptovskomikulášskych stredných škôl. Žiačky OA obsadili prvé miesto, keď postupne zvíťazili nad žiačkami GMMH a EGJT. Vo finále boli našimi súperkami žiačky Strednej zdravotníckej školy, ktoré sme taktiež porazili bez straty setu. 

  V piatok sa žiačky OA stretnú na turnaji a budú bojovať o postup na krajské kolo proti škole z okresu Ružomberok.

  Na turnaji žiakov vo volejbale naši chlapci obsadili 2. miesto hneď za GMMH LM. Tiež krásne umiestnenie spomedzi všetkých stredných škôl v regióne.

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka školy OA Lipt. Mikuláš Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii šk. roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ, na prakt. školách, na OU a na JŠ v znení vyhlášky MŠ SR č. 518/2010 Z.z.

  udeľuje z organizačných dôvodov riaditeľské voľno

  žiakom Obchodnej akadémie Lipt. Mikuláš nasledovne dňa 12. marca 2019 - 3. ročník a dňa 13. marca 2019 - 1.ročník.

 • Maturita v knižnici

  Presne na Valentína sa konala súťaž v Mestskej knižnici Gašpara Fejérpataky - Belopotockého v Liptovskom Mikuláši s názvom Maturita v knižnici. Na tejto súťaži nás reprezentovali naši dvaja štvrtáci - Lukáš Salak a Natália Vrbenská, pričom získali krásne 2. miesto. Gratulujeme!

 • Časopis pre končiacich stredoškolákov

  Časopis pre končiacich stredoškolákov

  radi by sme Vám oznámili, že bolo vydané prvé číslo časopisu Kam po strednej, ktorého cieľom je oboznámiť kariérnych poradcov (a následne študentov) s informáciami o štúdiu na vysokých školách, ako aj o pracovných príležitostiach pre absolventov stredných škôl.

  Obsahuje 64 strán prehľadne spracovaných informácií o študijných programoch na najznámejších univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ako aj ponuky práce od relevantných zamestnávateľov. Súčasťou sú napr. aj články o národných porovnávacích skúškach Scio, tipy pre správny výber štúdia či práce od kariérnych poradcov a ďalšie zaujímavosti.

  Časopis Vám priamo do školy posielame v tlačenej verzii, mal by Vám prísť v priebehu tohto týždňa. Všetky stredné školy na Slovensku ho dostávajú zadarmo poštou. Prosíme Vás, aby ste ho odovzdali Vášmu kariérnemu poradcovi.

  Časopis má aj online verziu, ktorú si môžete otvoriť cez tento odkaz. 

 • Lyžiarsky výcvik II.A

  Vrátna dolina

 • Komisionálne skúšky

  Komisionálne skúšky
  8. 1. 2019

  Milí študenti,

  komisionálne skúšky sa budú konať v priebehu januára podľa nasledovného rozpisu.

  Podľa Z.z. 245/2008 Školského zákona §57 bod 2 je výsledok každej komisionálnej skúšky pre klasifikáciu žiaka konečný. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku, sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.

   

  TERMÍNY KOMISIONÁLNYCH SKÚŠOK:

  10. 1. 2019   ANJ, CON, JOD

  11. 1. 2019   MAT, MEU,

  14. 1. 2019   RUJ, NEJ, RPV, KXP

  15. 1. 2019   SJL

  17. 1. 2019   HOK, FCF, CCF

  21. 1. 2019   EKO, EPQ, PRN, UCT

  23. 1. 2019   CVU, API, HVS

  25. 1. 2019   TSV, OBN

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria