Navigácia

Navigácia

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  V piatok 25.9.2020 si žiaci I.B a II.B triedy na hodinách anglického jazyka pripomenuli Európsky deň jazykov, ktorý sa oslavuje každoročne 26. septembra. Jeho cieľom je podnietiť, aby sa Európania bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. 

  Na hodine sa napríklad študenti rozdelili do viacerých skupín podľa krajín EU. Dostali slovníky (ANJ-NEJ), (ANJ-RUJ), (ANJ-TAL), (ANJ-SPA) (ANJ-FRJ) s najbežnejšími výrazmi v komunikácii a rôzne suveníry zo svojej krajiny (matriošku, prívesok, magnetku, pohár, pohľadnicu...). Úlohou skupín bolo napísať, čo najviac faktov o svojej krajine a predstaviť sa v jazyku svojej krajiny pomocou slovníka. Neskôr priraďovali pozdravy k rôznym jazykom a mali kvíz o jazykoch s rôznymi zaujímavými informáciami o posunkovej reči, Baltických jazykoch, jazykolamoch, žijúcich jazykoch na svete. Tieto aj ďalšie aktivity žiakov pobavili a veríme, že aj motivovali a vzbudili záujem :)

 • OZNAM

  OZNAM

  Milí študenti, v utorok 29. 9. 2020 bude výluka dodávky elektriny. Z toho dôvodu bude mať 1. a 2. ročník v tento deň dištančné vzdelávanie. Študenti ostanú doma a ich učitelia sa s nimi spoja cez EduPage, alebo iný program. Online hodiny sú pre študentov povinné a úlohy, ktoré na tento deň dostanú, budú kontrolované, prípadne ohodnotené.

  Online vyučovanie bude prebiehať v čase od 7.05 do 13.40 v závislosti od počtu hodín v tento deň.

 • Školský internát je v oranžovej zóne

  Školský internát je v oranžovej zóne

  Od 27. 9. 2020 je školský internát v oranžovej zóne, prosím, pozorne sledujte a dodržiavajte pokyny.

  Organizácia a podmienky výchovy na školskom internáte Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši  pre školský rok 2020/2021

  Podmienky vstupu do školského internátu:

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

  Pri výskyte týchto príznakov ešte pred nástupom do školského internátu, musí zákonný zástupca telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školského internátu sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

  Pokyny pre žiakov pri prvom vstupe do ŠI:

  • Nástup do školského internátu je dňa v nedeľu od 15:00 hod.
  • Žiak, ktorý bol v priamom kontakte s nakazeným, alebo príde z krajiny červenej,  je povinný sa pred vstupom do ŠI preukázať negatívnym Covid testom, nie starším ako 48 hodín.
  • Vstup do školského internátu je povolený iba ubytovaným žiakom.
  • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
  • Pri nedeľňajšom nástupe do školského internátu sa žiak povinne podrobí vstupnému filtru (bezkontaktným odmeraním telesnej teploty) a dezinfekcii rúk, do ŠI vstupuje iba s nasadením ochrany tváre.
  • Do školského internátu (ďalej len ŠI) si žiak prinesie:

  - Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti vždy, keď chýba predchádzajúci týždeň

  - 2 ks rúšok na každý deň pobytu v ŠI,

  - 250 ml dezinfekciu rúk na osobné použitie, ďalšiu osobnú hygienu podľa uváženia.

  • Do ŠI je prísny zákaz vstupu s bicyklomkolobežkou, korčuľami. Športovcom je na uskladnenie športových prostriedkov, náradí atď. vyhradená miestnosť

  Pokyny pre zákonného zástupcu žiaka:

  • Vstup zákonným zástupcom do budovy ŠI je zakázaný.
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školského internátu a pri odchode žiaka zo školského internátu (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľky Obchodnej akadémie, ktoré upravujú podmienky prevádzky na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školského internátu čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vychovávateľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

  Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

  • Pri ceste do školy sa žiak riadi aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
  • Minimalizuje zhromažďovanie sa osôb pred školou, pred školským internátom aj v spoločných priestoroch budovy ŠI.
  • Dezinfikuje si ruky pri vstupe do ŠI, do priestorov školskej jedálne, do svojej bunky.
  • Umýva si ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
  • Nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch školského internátu, okrem svojej izby a interných priestorov ŠI, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.
  • V izbe, v ktorej je žiak ubytovaný, často a intenzívne vetrá.
  • Dodržuje režim dňa, rešpektuje školský poriadok ŠI, pokyny vychovávateľa.
  • Pri všetkých aktivitách v rámci výchovnej skupiny, nosí rúško.
  • Dodržiava hygienické pravidlá pri kašľaní a kýchaní.
  • Vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa jedenkrát denne (napr. kľučky dverí), rešpektuje pokyny službukonajúceho vychovávateľa.
  • Smetný kôš v chodbičke bunky nechytá holými rukami pri zahadzovaní odpadu.
  • Rešpektuje časový harmonogram výdaju jedál raňajok, obedov, večerí, s ktorým bude žiak oboznámený po príchode do ŠI.
  • Žiak rešpektuje pokyny službukonajúceho personálu v školskej jedálni. 

  Pri podozrení na ochorenie:

   -  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov školského internátu.

  -  Ak žiak v priebehu dňa - na vyučovaní vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti v škole, ktorú navštevuje a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

  -  Stredná škola nesmie poslať žiaka s príznakmi Covid-19 z vyučovania do školského internátu! Pokiaľ tak urobí, školský internát upovedomí RÚVZ a zriaďovateľa.

  - V prípade, že sa preukáže, že žiak bol v priamom kontakte s nakazeným, musí ihneď opustiť priestory školského internátu. Neplnoletého žiaka si musí vyzdvihnúť zákonný zástupca. 

 • Študenti Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši sú inovatívni

  Kreatívne myslenie, inovácie, startupy, vlastné podnikanie – to všetko bolo súčasťou inovačného workshopu národného projektu inovujme.sk, ktorého sa zúčastnili študenti tretieho a štvrtého ročníka našej školy v piatok 4. septembra 2020.

  Študentské nápady v závere workshopu odprezentovali svojim pedagógom.

  Okrem nápadov pre školu na všetkých študentov čakalo aj vystúpenie rapera Tona Suchotu.

   

 • Organizačné pokyny k nástupu žiakov do školy a na školský internát

  · Žiaci sú povinní priniesť so sebou a odovzdať triednemu učiteľovi v papierovej podobe:

  • vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy,
  • vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.
 • Pokyny pre stravníkov ubytovaných v Školskom internáte OA

  Všetci stravníci si musia doniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku a  doklad o úhrade stravy vykonanej po 20.08.2020 . Nový stravníci si donesú ISIC kartu alebo 5,00 € na čip.

  V čase od 17,00 h do 20,00 h všetko odovzdajú vedúcej kuchyne v školskej jedálni.

  Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

  Od 02.09.2020 budú stravníci prihlásení na stravu, skontrolujte si svoje účty.

  Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdajú prihlášku budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

  Tešíme sa na Vás.

 • Pokyny pre dochádzajúcich stravníkov OA

  Prváci dostanú od triednych učiteľov - prihlášku na stravovanie, šek na zaplatenie stravy, ISIC kartu už majú aktivovanú.

  V čase výdaja obeda  od 11,35 – do 12,05 h v školskej jedálni, odovzdajú  vedúcej kuchyne vyplnenú a podpísanú prihlášku, zaplatený šek alebo doklad o úhrade cez internet. Potom budú prihlásení na stravovanie.

  Pre prísne podmienky výdaja stravy sa varí jeden druh obeda.

  Od 03.09.2020 budú stravníci prihlásení, skontrolujte si svoje účty.

  Pozor nové !  Žiaci, ktorí neodovzdali prihlášku v júni budú mať zablokovaný stravovací účet, aj keď majú dostatok finančných prostriedkov. Podmienka stravovanie je odovzdaná vyplnená a podpísaná prihláška .

  Tešíme sa na Vás.

 • Slávnostné otvorenie školského roka

  Milí študenti,

  slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa bude konať 2. septembra 2020 o 8:30

  na školskom multifunkčnom ihrisku.

  Tešíme sa na vás.

 • KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

  KOMISIONÁLNE SKÚŠKY

  Komisionálne skúšky za školský rok 2019/2020 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

   

  25. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov  ANJ, COA, JOD, SJL

  26. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetov MEU, POE, UCT   

  27. august 2020  o 8.00 hod. komisionálne skúšky z predmetu NEJ

   

  Milí študenti, nenechávajte si učenie na poslednú chvíľu, začnite už dnes ;-)

 • Adaptačný deň

  Hneď po skončení školského roka sa 1. júla stretli v areáli školy naši nastupujúci prváci. Učitelia pre nich pripravili aktivity, aby budúci študenti obchodnej akadémie spoznali školu, areál a aj svojich nastávajúcich pedagógov. Dve hodinky utiekli ako voda, nálada bola výborná, tak už len veríme, že v septembri sa všetci spolu stretneme v dobrom zdraví.

 • INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

  INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV

  Milí študenti, na základe odporučenia ŽSK Obchodná akadémia LM bude v prevádzke len v dňoch 29.06. a 30.06.2020, za dodržania pokynov hlavného hygienika.

  29. 6. 2020 začiatok o 8.00 v triedach - odovzdávanie učebníc, čistenie tried, vypratanie šatní.

  30. 6. 2020 začiatok o 8.00 na školskom dvore (v prípade zlého počasia v telocvični) - slávnostné ukončenie školského roka, v triedach odovzdávanie vysvedčení. 

  V prípade, že si žiaci neprevezmú vysvedčenie 30.6.2020, môžu si ich vyzdvihnúť v priebehu prázdnin v čase úradných hodín školy.

   

   

 • HODNOTENIE ŽIAKOV

  HODNOTENIE ŽIAKOV

  Nazáklade Usmernenia MŠVVaŠ počas mimoriadnej situácie získava učiteľ podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi.

  V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania.

  O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 3. V čase mimoriadnej situácie žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 • Dôležitý oznam pre držiteľov Preukazu žiaka ISIC/EURO<26

   koniec platnosti na dopravu (autobusy, vlaky)  30.6.2020

   

  Aktivujte si dopravu na Preukaze žiaka ISIC/EURO<26

  Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2020, to znamená, že od 1.7.2020  preukaz ISIC nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

  Ak chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, už od 2.6.2019 si ho môžete aktivovať prostredníctvom SMS podľa nasledujúcich krokov:

  1) Na číslo 8844 pošlite SMS v tvare:

              TC medzera priezvisko (uvedené na preukaze bez dĺžňov a mäkčeňov)            medzera číslo čipu

              Prolongačnú SMS je možné zaslať zo sietí nasledovných operátorov: Orange,   Slovak Telekom (T-Mobile), O2 a 4ka.

  2) V priebehu chvíľky  príde potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMSky sú bezplatné.

  Po úspešnej platbe dostanete túto SMS s pokynom:

  Pre aktivaciu dopravy pre sk. rok 2019/2020 priloz svoju kartu k terminalu na skole, alebo k verejne dostupnym terminalom. Viac info na www.transcard.sk.

  3) Teraz je potrebné kartu priložiť k verejnému alebo školskému terminálu.

  V škole bude terminál prístupný v kancelárii hospodárky (3. poschodie) v dňoch:

  22.-30. júna 2020 v čase od 9.00-10.00 hod.

  Po priložení karty k terminálu príde potvrdzujúca SMS o úspešnom predĺžení platnosti čipu a preukaz je pre použitie v doprave platný až do 30.6.2021.

 • PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

  PREPOJENIE ODBORNÉHO VZDELÁVANIA S PRAXOU

  Najbližšie 3 roky sa naša škola stáva súčasťou projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii v Lipt. Mikuláši - Prax vo vzdelávaní, vzdelávanie v praxi. 

  Vďaka dotácii z operačného programu Ľudské zdroje získavame finančnú podporu na odborné vzdelávanie, exkurzie, mimoškolskú činnosť a, samozrejme, na moderné vybavenie odborných učební našej školy. Naši študenti sa budú vzdelávať v takých programoch, ako sú napríklad 

  projektový manažment a komunikácia,

  online marketing,

  cvičná cestovná kancelária,

  ekonomický softvér, a ďalšie.

  Čakajú nás odborné exkurzie, veľtrhy a zavádzanie inovatívnych prvkov do vyučovania. Naše učebne zároveň získavajú nové počítače, dataprojektory, ďalšiu techniku a nový softvér. A čo viac, v našich priestoroch pribudne nová multimediálna miestnosť. :) 

 • PRIJÍMACIE SKÚŠKY

       Dôležité termíny

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné škly alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na adresu strednej školy.
  • Škola do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle strednej školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.
  • Škola najneskôr do 29.mája 2020 doručí uchádzačvi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu alebo poštou na adresu strednej školy.
  • Škola do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle strednej školy alebo na výveske strednej školy.
  • Škola do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
  • Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľ strednej školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie.
  • INFORMAČNÝ LIST  Prijimacie_konanie_pokyny.docx
 • Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

  Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

  Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum

  EKONOMICKÉ LÝCEUM - štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov na zvládnutie manažérskych zručností.

  OBCHODNÁ AKADÉMIA - pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách.

 • ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH A ORGANIZÁCII INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

  ROZHODNUTIE O TERMÍNOCH A ORGANIZÁCII INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020

  Informácia pre maturantov

  Vyučovanie sa pre posledné ročníky v stredných školách končí 7. mája 2020. Vysvedčenie posledného ročníka vydá stredná škola spolu s vysvedčením o maturitnej skúške najneskôr 30. júna 2020.

  V školskom roku 2019/2020 sa na stredných školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

  Hodnotenie v predmete internej časti maturitnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Rovnako sa hodnotí aj praktická časť odbornej zložky.

  Výsledné známky sprístupní škola plnoletému žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka do 12. mája 2020.

  Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka nesúhlasí s výslednou známkou z niektorého predmetu maturitnej skúšky a do 15. mája 2020 písomne oznámi nesúhlas strednej škole, žiak vykoná internú časť maturitnej skúšky z tohto predmetu.

  Interná časť maturitnej skúšky sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020 pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou podľa aritmetického priemeru.

 • Dôležité informácie z usmernenia ministra školstva k hodnoteniu žiakov SŠ

  Postup do vyššieho ročníka

  1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník.

  2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

  3. V čase mimoriadnej situácie môžu žiaci, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

 • OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

  OLYMPIÁDA PODNIKOVÝ HOSPODÁR

  Aj počas týchto náročných dní sme sa mohli potešiť z úspechu našich žiakov. Z našej školy sa deviati žiaci maturitného ročníka zúčastnili Olympiády podnikový hospodár. Veronika Lietavcová, Klaudia Figová a Monika Črepová postúpili do celoslovenského kola, dievčatá, GRATULUJEME :) 

  Olympiáda podnikový hospodár je súťaž s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá je určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl ekonomického zamerania, stredných škôl neekonomického zamerania a stredných škôl zameraných na služby. Predmetom súťaže je testovanie znalosti študentov v rámci celého územia Slovenskej republiky z oblastí:

  • ekonómie,
  • podnikovej ekonomiky,
  • Európskej únie,
  • náuky o spoločnosti,
  • finančnej gramotnosti.

   

 • PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE

  PČOZ - ZÁVEREČNÉ PRÁCE

  Milí maturanti,

  v tomto školskom roku sa písomná časť MS konať nebude, ústna časť maturitnej skúšky bude cca 2 týždne po obnove vyučovania a nástupe do školy.

  Súčasťou maturitnej skúšky je aj praktická časť odbornej zložky. Túto časť časovo aj obsahovo prispôsobíme situácii a budeme Vás o tom informovať.

  Študenti odboru ekonomické lýceum majú ako súčasť PČOZ napísanie a obhajobu záverečnej práce. Vaše záverečné práce pošlite hotové v elektronickej podobe vo formáte pdf. a vo formáte docx.  (obidva formáty) na mailovú adresu oalm@oalm.eu do 10. apríla 2020.

  Po nástupe do školy ich prinesiete do dvoch dní vytlačené a zviazané na sekretariát školy (po obhajobe sa Vám práce nevracajú). S vytlačenými prácami prineste aj vyplnené a podpísaené Čestné vyhlásenie, ktorého formulár nájdete tu cestne_vyhlasenie.docx Hodnotené budú záverečné práce a prezentácia a obhajoba Vašich prác. 

Novinky

Kontakt

 • Obchodná akadémia
  Nábr. K. Petroviča 1571
  031 47 Liptovský Mikuláš

  Email: oalm@oalm.eu
 • +421 44 5541288 spojovateľka
  +421 905 435162 riaditeľka školy

Fotogaléria