• Odbornú prax napĺňame aj prostredníctvom Erasmus+ v zahraničí.
    • Ako ambasádorská škola Európskeho parlamentu máme možnosť navštíviť Európsky parlament v Bruseli.
    • Práca v cvičnej firme pripravuje študentov na podnikateľskú a zamestnaneckú prax.
    • Vnútorné športoviská a veľký futbalový a atletický areál poskytujú možnosti športového vyžitia.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Záujmové aktivity, súťaže a starostlivosť o zdravý životný štýl patria k poslaniu školy.
    • Projekty, tímová práca a prezentačné aktivity sú súčasťou nášho vyučovania.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Modernizácia priestorov a vybavenia školy v rámci projektov EÚ a prostriedkov Občianskeho združenia Ekonóm pri obchodnej akadémii.
    • Duálne vzdelávanie vo firmách v odbore obchodná akadémia buduje u našich žiakov praktické zručnosti aj osvojenie si podnikovej kultúry.
     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia, dňa 22. septembra 2022 o 16.00 sa bude v priestoroch klubovne školského internátu konať plenárne rodičovské združenie zákonných zástupcov žiakov Obchodnej akadémie v L. Mikuláši. Po jeho skončení budú triedne rodičovské schôdzky. Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

      Mgr. Anna Dvorščáková

     • Oznámenie k začiatku školského roka

      Vážení rodičia,

      podľa aktuálnych opatrení vydalo MŠVVaŠ dokument "Zelená otvoreným školám", podľa ktorého sú žiaci školy povinní podať Vyhlásenie o bezpríznakovosti

      Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „rozhodnutie ministra školstva“). Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti sa predkladá s cieľom zabezpečiť bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov podľa § 152 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niek

     • Zážitkové učenie

      Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Jedná sa o iný prístup pri učení, kedy sa miesto nudných grafov a tabuliek predkladajú ľuďom zážitky. Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie, ako len nabiflené vedomosti.

     • Športový deň

      Turnaj tried o pohár riaditeľky školy sa konal posledný deň pred koncom školského roka.

      Tímy jednotlivých tried súťažili v disciplínach:

      Futbal

      Vybíjaná

      Štafetové piškvorky

      Preťahovanie lanom

      Šach

      Slackline

      Hod diskom na cieľ

      Skákanie na švihadle

      Nálada bola výborná, všetci sme sa zabavili a všetci súťažiaci sa snažili prekonávať svoje limity. Nakoniec vyhrali tí najlepší. 1. ročník turnaja O pohár riaditeľky školy sa vyhrala trieda III.A. Víťazi získali trofej a sladké dobroty na doplnenie energie :)

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

      Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      učiteľa slovenského jazyka a literatúry a dejepisu

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovno-vzdelávacej činnosti podľa ŠkVP na Obchodnej akadémii v Li
     • Rozlúčka s absolventami

      Po štyroch rokoch ďalšia partia absolventov opústila brány strednej školy. Po štyroch rokoch sa ďalší, už dospelí, mladí ľudia rozleteli do života. Majú pred sebou množstvo možností a príležitostí, ktoré stačí vziať do svojich rúk...

      Rozlúčili sme sa s našimi maturantami. Napriek prvotným obavám, ako po období korony a dištančného vyučovania zvládnu maturity, to všetci dali. Štvrtáci svoje štúdium zavŕšili pred zeleným maturitným stolom a my, sme hrdí na to, že sa so skúškou dospelosti tak dobre popasovali a všetci do jedného maturitné komisie presvedčili o tom, že si svoje maturitné vysvedčenie zaslúžia. Okrem maturitných vysvedčení si mnhoí prevzali aj certifikáty RÚZ a KROSS.

     • Zmena stravného od 01.09.2022

      Zmena stravného od 01.09.2022 - dochádzajúci žiaci OA

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre dochádzajúcich žiakov OA

      Desiata : 0,78 €

      Obed : 2,41 €

      Vypracovala: Hladká Marta - vedúca školskej jedálne

     • Zmena stravného od 01.09.2022

      Zmena stravného od 01.09.2022 - ubytovaní žiaci

      Na základe úpravy výšky príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca alebo plnoletý žiak meníme od 01.09.2022 stravné pre ubytovaných žiakov.

      Raňajky : 0,78 €

      Desiata : 0,65 €

      Obed : 2,41 €

      Olovrant : 0,45 €

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

      Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš

      hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície

      vychovávateľa školského internátu

      Rozsah úväzku:
      100%

      Informácie o pracovnom mieste, náplň práce:

      • zabezpečovanie výchovnovzdelávacej činnosti podľa výchovného programu v čase mimo vyučovania, vede
    • Oznámenie
     • Oznámenie

      Po prvom kole prijímacieho konania má Obchodná akadémia v Lipt. Mikuláši

      v odbore obchodná akadémia 0 voľných miest

      v odbore ekonomické lýceum 0 voľných miest

      Prijatí uchádzači budú pozvaní na adaptačný deň, ktorý sa bude konať dňa 1. júla 2022

      Tešíme sa na Vás!

     • Mesto v učebniciach

      Ktoré náročné obdobie slovenskej histórie je úzko späté s mestom? Kto našiel odvahu a pripravil prvé ochotnícke divadelné predstavenie v slovenčine? Kde sa nachádzala prvá slovenská verejná knižnica? Prečo nepoznáme skutočnú podobu najrevolučnejšieho štúrovského básnika, ktorého poézia rezonuje v učebniciach literatúry? Kto je považovaný za zakladateľa slovenskej národnej hudby? Čo je kúria a čím sa preslávila tá najhonosnejšia? A ktorého mikulášskeho umelca uznával samotný Picasso? Aká je symbolika Fontány Metamorfózy a ako súvisí s matematikou, fyzikou či výtvarnou výchovou?... Odpovede na tieto otázky dostali naši druháci v utorok 31. 5. od lektorov Informačného centra LM pri akcii Mesto v učebniciach.

    • Komunikácia v marketingu
     • Komunikácia v marketingu

      Kým prebiehali prijímacie skúšky na strednú školu, naši žiaci 2. ročníka mali po prvýkrát skúsenosť s odborným workshopom. Jednou z tém pre žiakov obchodnej akadémie je marketing. Kým sa druháci realizovali na workshope Emócie v marketigu s OZ Mladý podnikavec, tretiaci boli vtiahnutí do problematiky v téme Komunikácia v marketingu. Prostredníctvom aplikácie inovatívnych vzdelávacích metód sa naši žiaci učili porozumieť a uvažovať v súvislostiach v komunikácii, práci s potenciálnym klientom a propagáciou.

    • Zážitkové učenie
     • Zážitkové učenie

      Žiaci 1.A ekonomického lýcea absolvovali so svojím triednym učiteľom Michalom Kubáňom zážitkové učenie v tvorivej dielni. Pri výrobe ručne tvarovanej glazovanej keramiky u umeleckej hrnčiarky Gabriely Kováčovej v Dúbrave, keď spod ich rúk vyšli veľmi pekné výtvory, sa naučili aj pár vecí do života.

     • Konferencia o fungovaní Európy

      Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je iniciatívou, ktorá má zmysel. Politici musia načúvať občanom Európskej únie a rešpektovať aj ich požiadavky. CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.

     • Čo obohacuje štúdium na OA

      V čase, keď sa naši maturanti pasovali s písomnou maturitnou skúškou zo slovenského jazyka a z angličtiny, my ostatní sme absolvovali bohatý a pestrý program, rozvíjajúci aj naše poznanie, vôľu a aj kritické myslenie. Beseda s políciou na tému právna zodpovednosť, filmové predstavenie v Golden Apple Cinema, návšteva múzea Tatrín, ktorého expozícia prešla v poslednej dobe zaujímavými úpravami... pestrý program pre našich študentov. A k tomu ako čerešnička na torte aj beseda s novinárom Vladom Šnídlom na tému HOAXy a konšpirácie - v posledných rokoch je dosť dôležité, byť schopný rozlíšiť dezinformácie od pravdy. Vďaka za túto príležitosť aj bývalej absolventke našej obchodnej akadémie Nadi Kubányovej, ktorá besedu zorganizovala.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
   • Štátny pedagogický ústav
   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
   • Centrálny informačný portál rezortu školstva
   • Ústredný portál verejnej správy
   • Metodicko-pedagogické centrum
   • Mesto Liptovský Mikuláš
   • Slovenská akademická sieť
   • Študentský preukaz ISIC/EURO<26
   • Školské výpočtové stredisko
  • Prihlásenie

  • Kontakty

    • Meno školy
    • Obchodná akadémia
    • Email školy
    • oalm@oalm.eu
    • Telefón
    • +421 44 5541288 spojovateľka
     +421 905 435162 riaditeľka školy
    • Adresa školy
    • Nábr. K. Petroviča 1571
     031 47 Liptovský Mikuláš
     Slovakia
    • IČO
    • 31926754
    • DIČ
    • 2021484421
  • Mapa

  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 10. 2022
   • PARTNERI DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

   •  

   • Partneri projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Obchodnej akadémii Liptovský Mikuláš

   • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.    

    Web stránka projektu

    Učiteľské kluby

  • Kontakty

   • Obchodná akadémia
   • oalm@oalm.eu
   • +421 44 5541288 spojovateľka +421 905 435162 riaditeľka školy
   • Nábr. K. Petroviča 1571 031 47 Liptovský Mikuláš Slovakia
   • 31926754
   • 2021484421
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje